Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3560. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2009, stran 9682.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 30. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2009 se potrjuje v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|   |                      |Zneski v  |
|   |                      |EUR    |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov:       |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |Skupaj prihodki               | 19.420.778|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|II. |Skupaj odhodki               | 20.204.479|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|III. |Proračunski presežek oziroma primanjkljaj  |  –783.701|
|   |(I.-II.)                  |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb:     |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |     0|
|   |kapitalskih deležev             |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih   |     0|
|   |deležev                   |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe  |     0|
|   |kapitalskih deležev (IV.-V.)        |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|C)  |Račun financiranja:             |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |Zadolževanje proračuna           | 2.621.553|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|VIII.|Odplačilo dolga               |     0|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računih    | 1.837.852|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       | 2.621.553|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
|XI. |Neto financiranje (VI.+X.)         | 2.621.553.|
+-----+--------------------------------------------+-----------+
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-01000/2008-51
Tržič, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost