Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3620. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 9922.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 – ZDlov-1) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 in 11/10) je Občinski svet Občine Laško na 25. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
2. člen
Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na usposobljeno pravno osebo.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Laško. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, večjega vodnega vira ipd.),
– vzdrževanje pasišč,
– vzdrževanje remiz za malo divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
2. Biotehnični ukrep:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež,
3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanje oziroma osveščanje otrok o pravilnem odnosu do divjadi in obnašanju v gozdu.
4. člen
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki je vključen v proračun Občine Laško. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
5. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo Občine Laško ali od njega pooblaščena druga institucija.
IV. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-08/2010
Laško, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.