Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

SV 506/10 Ob-5038/10 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić iz Izole, opr. št. 506/10 z dne 28. 7. 2010, je bila nepremičnina, in sicer: del stavbe z ident. št. 1723-4679-109, k.o. 1723 Vič, dvoinpolsobno stanovanje št. 23, v 5. etaži, z neto tlorisne površine 72,15 m2, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko št. 4679, na naslovu Jamova cesta 56, Ljubljana, stoječi na parc. št. 815/3, 817/4, 819/1, 819/2, 832/9, vse k.o. 1723 Vič, solast zastaviteljev Zdenke Zdešar, stanujoče Ulica Malči Beličeve 4, Ljubljana, in Jožeta Kozjeka, stanujočega Ulica Malči Beličeve 4, Ljubljana, vsakega s solastninskim deležem do ene polovice, na podlagi: a) prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 6. 2010, med Rozalijo Zadnik, Jamova ulica 56, Ljubljana, kot prodajalko, ter Zdenko Zdešar in Jožetom Kozjekom kot kupcema, b) kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 4. 1967, med GP »Tehnograd«, Ljubljana, Tržaška c. 68 a, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Rozalijo Zadnik kot kupovalko, in zemljiškoknjižnega dovolila Mestne občine Ljubljana, z dne 12. 7. 2010, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve upnice po kreditni pogodbi št. 020531123571848, v višini 117.000,00 EUR z vsemi pripadki, ki zajemajo pogodbene obresti v višini 6-mesečni Euribor + fiksni pribitek 2.00% letno, z možnostjo povečanja obrestne mere za 2% letno, morebitne zamudne obresti in stroške, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 7. 2040, z možnostjo predčasnega odpoklica terjatve.