Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 84/2010 Ob-5075/10 , Stran 2163
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00, faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je 5 komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v ureditvenem območju Za samostanom-1, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih objektov. Parcele so označene s številkami: II., III., IV., V. in VI. Prodajajo se naslednje gradbene parcele: – II. – parc. št. 958/8, k.o. Prihova, v izmeri 856 m2. – III. – parc. št. 958/5, k.o. Prihova, v izmeri 852 m2. – IV. – parc. št. 958/6, k.o. Prihova, v izmeri 629 m2. – V. – parc. št. 958/7, k.o. Prihova, v izmeri 645 m2. – VI. – parc. št. 955/6, k.o. Prihova, v izmeri 900 m2. Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova, v neposredni bližini naselja Nazarje, saj so od centra oddaljene le nekaj minut hoje. Ležijo na sončni strani za tako imenovanim samostanskim hribom. V celotnem zaselku so trenutno zgrajene štiri enodružinske hiše, z novo zgrajeno komunalno infrastrukturo pa bo omogočena gradnja osmih enodružinskih stanovanjskih hiš. Zemljišča so komunalno urejena, kar pomeni, da je zgrajena cestna infrastruktura, vodovodna infrastruktura, skupna čistilna naprava, javna razsvetljava ter pripravljeno elektro in TK omrežje. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 4. Izklicna cena Za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša: – II. – izklicna cena = 56.162,16 €. – III. – izklicna cena = 55.899,72 €. – IV. – izklicna cena = 41.268,69 €. – V. – izklicna cena = 42.318,45 €. – VI. – izklicna cena = 59.049,00 €. V ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe. Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na ime kupca, nosi kupec. 5. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni vključno z davkom na dodano vrednost. Plačilo celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis v zemljiško knjigo poda kupec. 6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na podračun Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine Za samostanom-1«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži plačano varščino. 7. Pisna ponudba mora vsebovati Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako "Ponudba za nakup parcel Za samostanom – 1 – Ne odpiraj". Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 25. avgusta 2010 do 12. ure, in v nadaljevanju: vsako zadnjo sredo v mesecu do 12. ure, do prodaje vseh parcel. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v sredo, 25. avgusta 2010, ob 16. uri, v prostorih Občine Nazarje, in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu, ob 16. uri, do prodaje vseh parcel. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 13. Ogled nepremičnin in informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Nazarje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti