Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 109/2010 Ob-5076/10 , Stran 2164
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00; faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je 9 komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov. Parcele, ki so označene s črko A in B je možno združiti. Prodajajo se naslednje gradbene parcele: – P2 – A, v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16, v izmeri 11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri 2.371 m2 in parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2, vse k.o. Prihova, – P2 – B, v skupni izmeri 2.808 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v izmeri 1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri 1.388 in parc. št. 47/87, v izmeri 372 m2, vse k.o. Prihova. – P3 – A, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri 1.635 m2, obe k.o. Prihova. – P4 – B, v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2, parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92, v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, v izmeri 203 m2 in parc. št. 47/11, v izmeri 443 m2, vse k.o. Prihova. – P5 – A, v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri 882 m2, parc. št. 46/5, v izmeri 255 m2, vse k.o. Prihova – P5 – B, v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4, v izmeri 506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2, parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o. Prihova. – P6, v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri 1.006 m2, parc. št. 47/122, v izmeri 2.663 m2, obe k.o. Prihova. – P7 – A, v skupni izmeri 1.905 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105, v izmeri 800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri 1.105 m2, obe k.o. Prihova. – P7 – B, v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri 825 m2, obe k.o. Prihova. Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova, v tako imenovani Prihovski gmajni, ki leži ob regionalni cesti Radmirje–Mozirje. Zemljišča so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti. So komunalno urejena. Dokončana je gradnja I. faze komunalne ureditve kar pomeni, da je zgrajeno cestno omrežje, vodovodno omrežje, toplovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje (meteorna kanalizacija z razbremenilnimi bazeni, fekalna kanalizacija), elektro in TK omrežje. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 4. Izklicna cena Za nepremičnine, ki so predmet prodaje znaša: – P2 – A, izklicna cena je 156.455,00 €. – P2 – B, izklicna cena je 182.520,00 €. – P3 – A, izklicna cena je 152.750,00 €. – P4 – B, izklicna cena je 176.475,00 €. – P5 – A, izklicna cena je 155.675,00 € – P5 – B, izklicna cena je 137.995 €. – P6, izklicna cena je 238.485 €. – P7 – A, izklicna cena je 123.825,00 €. – P7 – B, izklicna cena je 119.145,00 €. V ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe. Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na ime kupca, nosi kupec. 5. Rok za plačilo kupnine: (zmanjšano za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnine po ponujeni ceni, vključno z davkom na dodano vrednost. Plačilo celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis v zemljiško knjigo poda kupec. 6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene, za zemljišče na podračun Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine za IOC Prihova«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži plačano varščino. 7. Pisna ponudba mora vsebovati: Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako "Ponudba za nakup parcel v IOC Prihova – Ne odpiraj". Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 25. avgusta 2010, do 12. ure, in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu do 12. ure, do prodaje vseh parcel. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v sredo, 25. avgusta 2010 ob 15.30, v prostorih Občine Nazarje, in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu, ob 15.30, do prodaje vseh parcel. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika. 12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 13. Ogled nepremičnin in informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si, http://www.ioc-prihova.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu Občine Nazarje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti