Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3676. Odlok o spremembah Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 10080.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 33. seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 69/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,09 EUR za vsak dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Poročilo mora vsebovati podatke po virih sredstev in načinu njihove porabe, kot to določa veljavni zakon, ki ureja volilno kampanjo.«
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje. Poročilo mora biti pripravljeno v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja volilno kampanjo.«
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ostala določila glede povrnitve stroškov se uporablja veljavni zakon, ki ureja volilno kampanjo.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2009-2/3
Kamnik, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost