Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3687. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010, stran 10132.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02, 127/06 in 14/07) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 34. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                         2010 v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)        4,072.134
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2,123.875
70  DAVČNI PRIHODKI               1,986.053
   700 Davki na dohodek in dobiček       1,880.390
   703 Davki na premoženje             57.438
   704 Domači davki na blago in storitve      48.225
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               137.822
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      25.970
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.400
   712 Denarne kazni                2.107
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      0
   714 Drugi nedavčni prihodki          108.345
72  KAPITALSKI PRIHODKI              100.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      100.000
   neopred. dolg. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 2.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      2.000
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1,846.259
   740 Transferni prihodki iz drugih      1,846.259
   javnofinanč. institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4,726.608
40  TEKOČI ODHODKI                 757.189
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     168.098
   401 Prispevki delodajalca za socialno      35.025
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        544.148
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                   9.918
41  TEKOČI TRANSFERI               1,086.034
   410 Subvencije                 26.557
   411 Transferi posameznikom in         625.296
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    145.185
   in ustanov.
   413 Drugi tekoči domači transferi       288.996
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2,777.215
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2,777.215
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            106.170
   431 Investicijski transferi fizičnim in     15.000
   prav. osebam, ki niso pr. up.
   432 Investicijski transferi proračunskim    91.170
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         -654.474
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     1.090
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.090
   750 Prejeta vračila danih posojil        1.090
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     1.090
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE(500)               336.022
50  ZADOLŽEVANJE                  336.022
   500 Domače zadolževanje            336.022
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILO DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      -317.362
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         336.022
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -   654.474
   III.)
------------------------------------------------------------
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET.     336.022
   LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2010
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. avgust 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost