Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5094/10 , Stran 2150
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj. 2. Predmet prodaje: A) Stanovanja. a) Dvosobno stanovanje št. 7, v Kanižarici 14A, stanovanje v 5. etaži, v izmeri 64,98 m2, pod identifikacijsko številko 38 E, leto izgradnje 1984. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna cena 27.540,00 €. b) Podstrešna garsonjera št. 10, Kanižarica 14A, stanovanje v 6. etaži, v izmeri 32,33 m2, identifikacijska številka 40E, leto izgradnje 1984. Stanovanje je zasedeno in ima Občina Črnomelj predkupno pravico. Izhodiščna cena 14.705,00 €. B) Upravna stavba Rudnik Poslovni objekt – upravna stavba rudnika je locirana v Poslovni coni Rudnik v Kanižarici s pripadajočim zemljiščem: parc. št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo, v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 – dvorišče, v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod vl. št. 897, k.o. Dobliče. Skupna vrednost objekta je 233.665,00 €. Možen je nakup celotne stavbe oziroma po posameznih delih. Obstoječi najemniki imajo predkupno pravico. Dokumentacija o posameznih etažnih enotah in izhodiščnih cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je sestavni del tega razpisa. C) Počitniški objekt Apartma v počitniškem naselju Duga Uvala pri Puli, v izmeri 37,10 m2, objekt Javorika II, stopnišče II, št. apartmaja 3, leto gradnje 1989. Zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Postopek vpisa je v teku. Izhodiščna cena je 47.600,00 €. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški za zemljiškoknjižno izvedbo. 3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki morajo najkasneje do vključno dne 30. 8. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, na račun, št. 02430-0013610117, ki je odprt pri NLB d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani izbiri. 4. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 30. 8. 2010, do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslovu naročnika, Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – ponudba za nakup nepremičnine (z navedbo nepremičnine) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov in telefonsko številko. 5. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti: naziv kupca, točen naslov, telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero dajejo ponudbo in ponujeno kupnino ter priložiti kopijo osebnega dokumenta, davčne številke, oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo o plačani varščini. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Za ta ponovni razpis veljajo za navedene nepremičnine še naprej vsi razpisni pogoji, objavljeni z javnim razpisom št. Ob-3530/10, dne 28. 5. 2010, Uradni list RS, št. 42/10, stran 1285, upoštevajoč tiste, ki so spremenjeni ali dodani s tem razpisom. 8. Podrobnejše informacije, dogovor o možnosti ogleda nepremičnin in ostala pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, tel. 07/30-56-100 ali po elektronski pošti: rudnik@siol.net.

AAA Zlata odličnost