Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 4261-8/2010 Ob-5118/10 , Stran 2156
1. Koncedent: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet in območje izvajanja koncesije: predmet izvajanja koncesije je izbirna gospodarska javna služba oglaševanja na objektih tipa MUPI, dimenzije najmanj 1,80 m2 in največ 2,00 m2 enostranske površine. Območje izvajanja izbirne gospodarske javne službe oglaševanja je območje mesta Mestne občine Novo mesto. 3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da ima poravnane davke, prispevke in ostale obveznosti do Mestne občine Novo mesto, – da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije, – da izkaže finančno usposobljenost, – da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav, – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzroči tretji osebi. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje dveh let. Če koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz odloka in koncesijske pogodbe, se obdobje lahko podaljša še za tri leta, vsako leto, za eno leto z aneksom, vendar največ skupaj z osnovno pogodbo do pet let. 5. Merila za izbor Na izbor za najugodnejšega ponudnika bodo vplivala naslednja merila: – finančna usposobljenost – 20 točk, – koncesijska dajatev – 80 točk. Ponudniki morajo izjave predložiti na priloženih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz Navodil za izdelavo ponudbe so lahko v kopijah kolikor ni iz razpisne dokumentacije zahtevano drugače, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. 7. Rok in način predložitve prijav Prijave je potrebno predložiti do 23. 8. 2010 do 10. ure, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – MUPI panoji«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte. Upoštevane bodo vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki bodo prispele na zgornji naslov do določenega datuma in ure. Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Kolikor je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki jih bo Mestna občina Novo mesto prejela po poteku roka za predložitev ponudb, bodo izločene kot nepravilne ter neodprte vrnjene na naslov pošiljatelja, navedenega na ovojnici. 8. Rok za izbor najugodnejšega ponudnika: koncedent bo sprejel odločitev v roku 15 dni od odpiranja ponudb z izdajo upravne odločbe. 9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja: koncedent bo ponudnike o izboru obvestil v roku 15 dni po izdaji odločbe. 10. Druge informacije o razpisu: ponudniki lahko na naveden naslov podajo dodatna pisna vprašanja, najkasneje do 13. 8. 2010. 11. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 23. 8. 2010 ob 11. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto. Koncedent si pridružuje pravico, da: – ne izbere nobenega ponudnika, – v celoti razveljavi zbiranje ponudb. Kolikor bi želeli ponudniki prejeti razpisno dokumentacijo po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: simona.pavlic@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost