Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3700. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč, stran 10139.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 - ZpolS-D) ter 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 38. redni seji dne 4. avgusta 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč
1.
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Zavrč.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
4.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zavrč v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Zavrč, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost