Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 47802-4/2010 Ob-5088/10 , Stran 2157
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04-5314-684. 2. Predmet prodaje: a) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 395/70, k.o. Hraše, travnik v izmeri 945 m2, v deležu 4963/10000, ležečega v ZN Dolina v Lescah, namenjeni individualni stanovanjski gradnji. Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov. Izklicna cena deleža 4963/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča znaša 56.280,42 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. Tudi nakup preostalega deleža 5037/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča od solastnika je mogoč, tako, da imajo dražitelji na zemljišču, ki je predmet prodaje, možnost pridobiti lastninsko pravico v celoti. Informacije o tem so na voljo na Občini Radovljica (točka 8). 3. Način in rok plačila kupnine: kupnina se mora plačati v 8 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v torek, 31. avgusta 2010 ob 10.30, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 27. avgusta 2010, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 7. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe in takse za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 8. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: – na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/537-23-41 in Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh, od 16. 8. 2010 do 27. 8. 2010, od 10. do 12. ure. 9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

AAA Zlata odličnost