Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3698. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010, stran 10138.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 30. redni seji dne 29. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2010 (Uradni list RS, št. 106/09 in 50/10).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto     Proračun leta
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     7.503.985,71
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.886.646,00
70  DAVČNI PRIHODKI              3.751.634,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      3.274.057,00
   703 Davki na premoženje           308.917,00
   704 Domači davki na blago in storitve    168.660,00
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.135.012,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    847.121,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           1.600,00
   712 Denarne kazni               3.000,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in       4.610,00
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         278.681,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             45.047,04
   720 Prihodki od prodaje osnovnih       1.687,04
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     43.360,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE               44.100,00
   730 Prejete donacije iz domačih virov    44.100,00
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI            2.528.192,67
   740 Transferni prihodki iz drugih     1.687.873,77
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna   840.318,90
   iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       8.172.976,89
40  TEKOČI ODHODKI              1.486.154,31
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    234.780,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    46.584,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve     1.165.290,31
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                 39.500,00
41  TEKOČI TRANSFERI             1.674.664,00
   410 Subvencije                78.430,00
   411 Transferi posameznikom in        889.440,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim          184.462,00
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      522.332,00
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           4.879.022,58
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.879.022,58
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           133.136,00
   431 Investicijski transferi prav. in    120.000,00
   fizič. osebam, ki niso pror. por.
   432 Investicijski transferi         13.136,00
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       -668.991,18
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         1.770
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.770
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       1.770
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       532
   DELEŽEV (440+441+442+443)
   44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE           532
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       532
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          1.238
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                 71.000,00
   500 Domače zadolževanje           71.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     -596.753,18
   RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        71.000,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   668.991,18
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo         636.886,20
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 71.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: 71.000 eurov za gradbena dela projekta obnove kanalizacije in vodovoda po Vojkovi in Vinarski ulici v Vipavi.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2009-14
Vipava, dne 29. julija 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost