Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 406/2010 Ob-5115/10 , Stran 2151
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev): posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Mavčiče – LOT T: Turbinski regulator in ostala oprema. (b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče. 4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe oktober 2011. 5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Roman Modic, univ. dipl. inž. el., tel. 01/47-49-140, 01/47-49-274, 041/758-540, faks 01/47-49-272, e-mail: roman.modic@sel.si. (b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR, št. 03106-1002519638, pri SKB d.d. banki (za HE Mavčiče – LOT T). 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 10. 9. 2010, do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 10. 9. 2010, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, ob 12. uri. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti razpisanih dobav in del. 9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: / 10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v razpisnih določilih). 11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 500.000,00 EUR (brez DDV) 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /