Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 50/2010 Ob-5140/10 , Stran 2146
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniško telo). 2. Naročnik javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad), ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom1 ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa poklicnega ali srednješolskega izobraževanja in javno veljavnega študijskega programa od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka tega izobraževanja. 1 Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem. 4. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom: – usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; – dviga ravni izobrazbene strukture; – znižanja strukturne brezposelnosti; – vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji; – spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Cilj izbranih operacij je vključiti 200 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 1000 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2010/2011 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do 30. 9. 2015. 5. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – so subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), s strani zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo medsebojna razmerja z zvezo ali občinami določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu, pristojnemu za regionalni razvoj; – so pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (prijavitelj mora k prijavi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti); – so samoupravne lokalne skupnosti. Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, oziroma je samoupravna lokalna skupnost; – zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja; – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja; – zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin; – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; – za program, ki ga prijavi na javni razpis Sklada, predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev EU, razen sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih prejme sofinancirane preko sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Prijavitelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb delodajalcev po kadrih. 6. Merila za izbor S strani Sklada imenovana strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, se bodo ocenjevale pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in izpolnjujejo pogoje iz 5. točke tega razpisa. Vloge se bodo ocenjevale na podlagi splošnih in razmejitvenih meril. Največje možno število točk, ki jih prijavitelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30 točk. Pri posameznemu merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti 0 ali 5 točk. Minimalno zahtevano število točk, ki jih prijavitelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer mora prijavitelj pri sklopu merila »Skladnost s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če prijavitelj po splošnih merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega števila točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala in prijavitelj bo izločen iz nadaljnjega postopka. Razmejitveno merilo se bo uporabljalo v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev s strani vseh prijaviteljev višja od razpisanih sredstev. Splošna merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (prijavitelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora z razmejitvenim merilom. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo razpisana 1. korak Kolikor višina zaprošenih sredstev po končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se izračuna tako, da se število prejetih točk iz razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim možnim številom prejetih točk pri IRO (10). Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne pomeni, da bodo prijavitelju s sklepom odobrena vsa zaprošena sredstva. 2. korak Kolikor po množenju iz prvega koraka niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali v kolikor seštevek sredstev podeljenih po prvem koraku presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi z razmerjem med višino razpisanih sredstev in seštevkom sredstev, ki bi bila podeljena posameznim prijaviteljem po izvedenem 1. koraku. Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem prijavitelju višji od zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja, se mu priznajo samo sredstva v višini zaprošenih sredstev. 3. korak Po izločitvi prijaviteljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini, se preostanek sredstev dodeli preostalim prijaviteljem sorazmerno z upoštevanjem količnika 3. Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih razpisanih sredstev iz JR po 1. in 2. koraku in seštevkom nedodeljenih zaprošenih sredstev posameznih prijaviteljev, izračunanih v predhodnem koraku. Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler niso dodeljena vsa razpisana sredstva. 7. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za izbor operacij Javni razpis za izbor operacije (v nadaljevanju: instrument) delno financira Evropska unija, in sicer iz ESS. Instrument se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: operativni program), 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2015 znaša skupaj 5.000.000,00 EUR, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Obveznosti izbranih upravičencev Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o sofinanciranju mora upravičenec: – izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi; – skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije; – v večstranski pogodbi o dodelitvi štipendije zavezati delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjeno izključno za namene, določene s to pogodbo ter da bo po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji; – pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati Skladu planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06); – sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju; – si pred izvajanjem operacije urediti ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije; – obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodilom posredniškega telesa in Sklada upravičencem o izvajanju operacij (v nadaljevanju: Navodilo PT in Sklada); – pripraviti in posredovati Skladu podatke za vnos v ISARR na ravni operacije v skladu z navodili organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) in posredniškega telesa (v nadaljevanju: PT) za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti; – v ISARR vnesti v skladu z Navodilom PT in Sklada predpisane podatke in dokazila za namen priprave zahtevkov za izplačila ter potrebe spremljanja in poročanja; – posredovati Skladu vsa potrebna dokazila, katere ni možno vnesti v ISARR; – posredovati Skladu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale obrazce; – pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisalo PT oziroma Sklad ter na njihovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave; – posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, o zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po zaključku izobraževanja ter druge podatke, ki jih določi Sklad ali PT; – izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in Navodili PT in Sklada ter poročati o njihovem izvajanju; – preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije in projektov; – zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi; – zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani OU, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju EU in RS, vključno s PT in Skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, Sklad in OU; – Sklad in PT obveščati o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe oziroma operacije. Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju, osnutek katere je vključen v razpisni dokumentaciji. V primeru, da štipendist v času trajanja izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja, kolikor se delodajalec in štipenditor s spremembo strinjata. Ne glede na spremembe izobraževalnega programa je sofinanciranje upravičeno le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja. 9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje upravičenih stroškov: – za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 od 1. 3. 2010 do vključno 30. 9. 2015. – za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za dijake od 1. 9. 2010 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu, vendar najdlje do 31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2010 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu vendar najdlje do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 1. 3. 2010 do 15. 10. 2015. Obdobje upravičenih javnih izdatkov za izplačilo iz proračuna je od datuma podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2015. Rok za izstavitev končnega zahtevka za izplačilo Skladu (tako za stroške izvajanja dejavnosti kot tudi za stroške posrednega sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015. Za zahtevke izstavljene po tem roku upravičenih stroškov ne bo več možno uveljavljati. 10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sofinanciranje upravičenih stroškov je kot javni izdatek iz državnega proračuna določen v razmerju: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15% 11. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih stroškov je 85% javnih izdatkov državnega proračuna. 12. Višina sofinanciranja in dokazovanje upravičenosti stroškov: upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacij. Upravičeni stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji tega razpisa. 12.1. Upravičeni stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30% minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določena v ZŠtip. Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije za dijake v zadnjem letniku srednjih šol za mesec julij in avgust. 12.2. Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem Upravičeni stroški za izvajanje so: a) določeni s standardnim obsegom stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE), ki znaša 20 EUR na izplačano mesečno štipendijo. SSE vključuje stroške zaposlenega za delo na operaciji in posredne operativne stroške in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Pri izračunu upravičenih stroškov v posameznem zahtevku za izplačilo se bo SSE pomnožil s številom izplačanih mesečnih štipendij posameznemu štipendistu in prištel k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje kadrovskih štipendij. SSE se usklajuje vsako leto meseca marca v skladu s povprečno rastjo bruto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Nova usklajena vrednost SSE se uporablja od meseca aprila dalje. Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem se v obdobju od 1. 3. 2010 do 31. 8. 2010, za pripravo in izvedbo javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah prizna upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano vrsto stroška. Upravičeni stroški za to obdobje se bodo izračunali tako, da se bo število sklenjenih pogodb o štipendiranju pomnožilo s SSE in s številom mesecev za pripravo na izvajanje programa ERŠS (od meseca marca 2010 do avgusta 2010 – 6 mesecev). b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj v medijih; stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nastopov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja in obveščanja znaša največ 4.000 EUR v letu 2010, v nadaljevanju pa največ 1.000 EUR v posameznem letu od 2011 do 2015. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti DDV ni upravičen strošek. 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006 in navodili OU: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe (ES) št. 1828/2006 in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, ni predvideno. 15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora vsaj: – vse originalne račune; – vsa dokazila o plačilu; – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna; – pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi. Upravičenec je dolžan ustrezno urediti ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri Skladu, PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani PT, Sklada, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. V primerih nadzora na kraju samem mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011«. V primeru poziva za dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev prijave na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011«. Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču Sklada v času uradnih ur. Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti na naslov Sklada poslane priporočeno ali s povratnico. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog, bodo vrnjene pošiljatelju. Rok za oddajo vlog je 27. 8. 2010. 19. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo enkratno, javno in sicer najkasneje v sedmih dneh po roku za oddajo vlog. Natančen datum odpiranja bo objavljen na spletnih straneh Sklada. Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor Sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. 20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma prejema zadnje popolne vloge. Na podlagi predloga komisije bo direktor Sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka bodo vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev. Zoper sklep o izboru lahko prijavitelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu, www.sklad-kadri.si ter na sedežu Sklada, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni dan, v času uradnih ur. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Sklada na spletni naslov: dusan.mikuz@sklad-kadri.si oziroma po tel. 01/434-10-99. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Sklada. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo Sklad ali PT ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil Sklad, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V primeru, da upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila. Če bo Sklad ali PT ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru, da upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila.

AAA Zlata odličnost