Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5095/10 , Stran 2165
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks 03/780-38-50. 2. Opis predmeta prodaje: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1111/1 – 1089 m2, vknjižena pri vložni številki 889, k.o. Teharje. Na delu zemljišča stoji nosilni steber nadvoza Lipa. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Kupec na kupljenem zemljišču nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne pristopi k sklenitvi pogodbi in le – te ne sklene, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 78.000,00 EUR. V ceno ni vključen DDV, ki ga plača kupec. Prodajalec plača stroške notarske overitve pogodbe in stroške prenosa lastninske pravice. 6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšane za varščino) je 8 dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda prodajalec. Kupec je dolžan plačati kupnino po ponujeni ceni. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100 – 0100002959, pri Banki Slovenije, z navedbo: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 3/2010«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku brez obresti. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino. 8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in matično številko (samostojni podjetniki); – pravne osebe morajo navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – ponujeno ceno za nepremičnini, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji tega razpisa; – dokazilo o plačilu varščine, ter navedbo številke transakcijskega računa in naziv banke za izvedbo vračila varščine; – izjavo, da ponudba velja še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb; Ponudba se šteje za veljavno in popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 30. 8. 2010, na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako »Javno zbiranje ponudb – parcela 1111/1, k.o. Teharje – Ne odpiraj«. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo na sedež prodajalca dostavljene navedenega dne, do 12. ure. 10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v torek, dne 31. 8. 2010, ob 9. uri, na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo komisijsko. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. 11. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo kupnino. V primeru, če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja. 12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko postopek prodaje nepremičnine ustavi kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana varščina brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. 13. Dodatne informacije o nepremičnini: dodatne informacije o nepremičnini in pogojih javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani dobijo na tel. 03/780-38-40, v času uradnih ur, občinske uprave Občine Štore (kontaktni osebi – Jože Šepec in Lidija Buser). Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletnem naslovu: www.store.si.

AAA Zlata odličnost