Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3744. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, stran 10301.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo in 76/08)) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. redni seji dne 19. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom ustanovitelj preoblikuje javni gospodarski zavod Turistično-informativni center Moravske Toplice (v nadaljevanju zavod) v javni zavod in uredi status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Moravske Toplice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
(1) Ime zavoda je Turistično-informativni center Moravske Toplice.
(2) Skrajšano ime zavoda je TIC Moravske Toplice.
(3) Sedež zavoda je: Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(4) Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določena s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Moravske Toplice na seji dne 5. 7. 1996 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom SRG 96/00237 dne 28. 8. 1996.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Nespecializirano posredništvo pri prodaji        46.190
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s    47.510
tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s    47.610
knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami        47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z    47.782
umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih    47.789
prodajalnah
Trgovina na drobno na tržnicah in premičnih       47.810
stojnicah
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu       47.910
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic    47.990
in tržnic
Obratovanje taksistov                  49.320
Drugi kopenski potniški promet              49.391
Dejavnost papirnic                    52.473
Druge nastanitve za krajši čas              55.209
Izdajanje knjig                     58.110
Izdajanje časopisov                   58.130
Drugo založništvo                    58.190
Radijska dejavnost                    60.100
Televizijska dejavnost                  60.200
Dejavnost tiskovnih agencij               63.910
Druge dejavnosti informacijskih storitev         63.990
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,      66.190
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi    68.320
Dejavnost uprav podjetij                 70.100
Dejavnost stikov z javnostjo               70.210
Drugo podjetniško in poslovno sodelovanje
Dejavnost oglaševalskih agencij             73.110
Posredovanje oglaševalskega prostora           73.120
Raziskovanje trga in javnega mnenja           73.200
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo         74.100
Prevajanje in tolmačenje                 74.300
Dajanje športne opreme v najem in zakup         77.210
Dejavnost potovalnih agencij               79.110
Dejavnost organizatorjev potovanj            79.120
Rezervacije in druge s potovanji povezane        79.900
dejavnosti
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice    81.300
Nudenje celovitih pisarniških storitev          82.110
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge       82.190
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj          82.300
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za      82.990
poslovanje
Umetniško ustvarjanje                  90.030
Obratovanje objektov za kulturne prireditve       90.040
Dejavnost muzejev                    91.020
Varstvo kulturne dediščine                91.030
Druge športne dejavnosti                 93.190
Dejavnost zabaviščnih parkov               93.210
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas       93.299
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic         96.010
(2) Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu, so:
– oblikovanje in spodbujanje razvoja celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev,
– promocijo celovite turistične ponudbe območja,
– spodbujanje razvoja ter urejanje objektov turistične infrastrukture,
– pospeševanje turističnega prometa,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– načrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketinške, promocijske in informativne dejavnosti,
– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga,
– usklajevanje turističnih aktivnosti na območju, na katerem deluje,
– oblikovanje strategije razvoja turizma,
– priprava, vodenje in izvajanje razvojnih projektov,
– pospeševanje izobraževanja kadrov v turizmu.
(3) Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti tudi za druge občine pod pogojem, da občina, za katero zavod opravlja te dejavnosti, zagotovi sredstva za delovanje.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
5. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz proračuna drugih lokalnih skupnosti,
– iz drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s sponzorstvi, donacijami in darili,
– s prijavo na javne razpise,
– iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Zavod pridobiva proračunska sredstva za dejavnosti, ki jih zavod izvaja kot javno službo, na osnovi predloženega letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga je potrdil svet zavoda.
(3) V okviru potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta zavod samostojno gospodari s prihodki.
6. člen
(1) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja.
(3) O načinu pokrivanja izgube oziroma zagotovitvi manjkajočih denarnih sredstev odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
7. člen
(1) Ustanovitelj zavoda:
– odloča o statusnih spremembah javnega zavoda,
– odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda v skladu z določili zakona,
– daje soglasje k spremembi sedeža in imena javnega zavoda,
– daje soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti javnega zavoda,
– daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– daje soglasje k sprejemanju statuta oziroma splošnih pravil javnega zavoda,
– odloča o odtujitvi ali pridobitvi nepremičnega premoženja za potrebe delovanja zavoda,
– na predlog sveta zavoda odloča o načinu pokrivanja izgube oziroma zagotovitvi manjkajočih denarnih sredstev,
– izvršuje druge ustanoviteljske pravice v skladu s tem odlokom in statutom javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Moravske Toplice.
VII. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor.
1. Svet zavoda
9. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Moravske Toplice na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem,
– 3 predstavniki zainteresirane javnosti, od tega 2 predstavnika največjih turističnih ponudnikov v občini, ki jih na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in imenuje župan.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
(4) Direktor mora najmanj 90 dni pred iztekom mandata članom sveta pozvati ustanovitelja, predlagatelje in delavce zavoda, da pristopijo k imenovanju oziroma izvolitvi novih članov sveta zavoda.
10. člen
(1) Prvo – konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika.
(2) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta zavoda. Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
11. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih mest, letni program dela in finančni načrt, kadrovski načrt in načrt nabav osnovnih sredstev ter spremlja njihovo izvajanje,
– potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih ustvari zavod,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– daje soglasje za način kritja morebitnega primanjkljaja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem ter izvaja pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
2. Direktor
12. člen
(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(2) Pogoji za imenovanje, način in postopek imenovanja so določeni s statutom zavoda.
14. člen
(1) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
(2) V statutu se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
2.1. Vršilec dolžnosti direktorja
15. člen
(1) Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja za čas do imenovanja direktorja:
– če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe in ni bil izpeljan postopek imenovanja direktorja,
– če se v razpisnem roku nihče ne prijavi oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje najdlje za obdobje enega leta.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
16. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in delovanje zavoda.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
17. člen
Zavod ima lahko tudi pravilnike in druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
18. člen
(1) Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(2) Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
(3) Splošne akte, za katere je s tem odlokom ali zakonom določeno, da morajo pridobiti soglasje sveta zavoda, stopijo v veljavo, ko je soglasje sveta zavoda dano. Pogoj za uveljavitev splošnega akta je njegova objava.
IX. ORGANIZACIJA ZAVODA
19. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
X. NADZOR
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela, finančnim poslovanjem in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni organi.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike zavoda v sodni register mora izvesti v.d. direktor zavoda v roku 30 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
22. člen
(1) Statut in drugi splošni akti zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom v roku 12 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Do sprejetja novih aktov veljajo obstoječi akti zavoda v vseh določilih, ki niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
23. člen
Svet zavoda se imenuje v roku 90 dni po konstituiranju Občinskega sveta Občine Moravske Toplice na podlagi lokalnih volitev 2010. Mandat članov sveta zavoda se začne z potekom mandata upravnega odbora zavoda. Upravni odbor zavoda opravlja do poteka mandata nujne naloge sveta zavoda.
24. člen
V.d. direktor TIC-a, ki je nastopil mandat po sklepu Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, opravlja funkcijo v.d. direktorja tudi po uveljavitvi tega odloka, do izteka mandata oziroma do imenovanja direktorja.
25. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 37/96, 11/98, 135/03, 28/05, 71/07).
Št. 007-00009/2010(502)
Moravske Toplice, dne 19. julija 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost