Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu, stran 10286.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu
Št. 3505-15/2009
Koper, dne 23. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US in 51/10) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. julija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/01, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
(2) Spremembe in dopolnitve ZN je pod številko projekta U/075-2009 izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper.
(3) Besedilo odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/01, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga) se spremeni in v celoti nadomesti z besedilom tega odloka.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
(1) Spremembe in dopolnitve ZN vsebujejo besedni in grafični del:
a) Odlok
b) Grafični del z načrti
1 Izsek iz veljavnih planskih aktov s prikazom mej območij
2 Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta s prikazom mej območij
3 Prikaz meje sprememb zazidalnega načrta na topografsko katastrskem načrtu
4 Prikaz sprememb na izseku iz veljavnega zazidalnega načrta
c) Priloge
1 Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper
2 Prikaz stanja prostora
3 Strokovne podlage
4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6 Povzetek za javnost
3. člen
(predmet sprememb)
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na:
– spremembo meje območja zazidalnega načrta, in sicer se iz območja zazidalnega načrta izključi Območje servisne ceste in severni del območja Dolge njive – Campi lunghi (območje stavb z označbami 1, 2, 3, 4 in 5),
– spremembo pogojev glede zmogljivosti, etažnosti in drugih pogojev gradnje stanovanjskih stavb,
– spremenjene trase posameznih dostopnih cest in določitev dodatnega koridorja za komunalno in energetsko infrastrukturo na območju z označbo (c).
II. MEJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
4. člen
(meja obravnavanega območja)
(1) Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo celotno ureditveno območje osnovnega zazidalnega načrta, ki je razdeljeno na notranja ureditvena območja:
– območje Dolge njive – Campi lunghi
– območje Pod cerkvijo
– območje servisne ceste.
(2) S spremembami in dopolnitvami ZN se iz celotnega ureditvenega območja zazidalnega načrta izključi Območje servisne ceste in severni del območja Dolge njive – Campi lunghi (območje stavb z označbami 1, 2, 3, 4 in 5).
(3) Območji Dolge njive – Campi lunghi in Pod cerkvijo skupaj obsegata parcele ali dele parcel: 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 477, 479/1, 479/2, 481/2, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 482/1, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 485, 486/1, 486/2, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 488/1, 488/2, 491/2, 544/3, 596/4, 1315/4, 1323/1, 1364/21, 1364/28, 1364/29, 1364/30, 1364/31, 1364/32, 1364/3, 1364/5, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1365/4, 1365/6, 1365/18, 1365/19, 1365/20, 1365/21, 1365/22, 1365/23, 1365/24, 1365/25, 1365/26, vse k.o. Oltra.
(4) Meja območja sprememb in dopolnitev ZN in razdelitev na notranja ureditvena območja je razvidna iz grafičnih načrtov.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
Območji Dolge njive – Campi lunghi in Pod cerkvijo sta namenjeni stanovanjskim površinam.
6. člen
(funkcija stavb, objektov in naprav)
Na območju sprememb in dopolnitev ZN je predvidena gradnja stanovanjskih stavb ter objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture v funkciji območja.
IV. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN je umeščeno severno in severovzhodno od centralnega dela naselja Ankaran. Predvidena zazidava prostorsko, programsko in stavbno-tipološko predstavlja zaokrožitev oziroma dopolnitev obstoječe, pretežno stanovanjske zazidave osrednjega območja naselja Ankaran.
(2) Spremembe in dopolnitve ZN glede na obseg obravnavanega območja, načrtovano programsko in prostorsko zasnovo ne predstavljajo posega, ki bi povzročil bistvene vplive na sosednja območja z vidika varstva okolja, funkcionalnega ali strukturnega vidika.
(3) Območje sprememb in dopolnitev ZN se navezuje na obstoječe prometno omrežje in druge sisteme gospodarske javne infrastrukture naselja Ankaran.
V. REŠITVE NAČRTOVANIH STAVB, OBJEKTOV IN POVRŠIN
8. člen
(območje Dolge njive – Campi lunghi)
Območje z označbami (a), (b) in (ph):
(1) Na južnem delu območja Dolge njive – Campi lunghi je predvidena gradnja štirih večstanovanjskih stavb (skupno maksimalno 140 stanovanj) in ene nestanovanjske stavbe (garažna stavba).
(2) Predvidena etažnost stavb na območju z označbo (a) je maksimalno 2K+P+2+M, na območju z označbo (b) je maksimalna etažnost K+P+2. Etažnost garažne stavbe na območju z označbo (ph) je delno P, delno pa P+1.
Območje z označbo (c):
(3) Koncept zazidave predvideva na severnem delu območja Dolge njive – Campi lunghi gradnjo 20 stanovanjskih stavb z označbami od 6 do 24 z maksimalno pozidanostjo 30% pripadajoče parcele in maksimalno etažnostjo P+2.
(4) Stavbe so eno ali dvostanovanjske, z izjemo stavb z označbami 21, 22 in 23, v katerih je lahko maksimalno 6 stanovanjskih enot v posamezni stavbi.
(5) V stavbah z označbami 9a, 9b, 15, 16 in 17 je poleg stanovanjskih enot dopustna izvedba dodatne (1) poslovne enote ali turistične bivalne enote.
9. člen
(območje Pod cerkvijo)
Na območju Pod cerkvijo (območje z označbo (d)) je predvidenih 10 stanovanjskih stavb z označbami od 25 do 34 z maksimalno pozidanostjo 30% razpoložljive površine pripadajoče parcele in maksimalno etažnostjo P+1. Stavbe so lahko eno ali dvostanovanjske.
VI. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
10. člen
(merila in pogoji za urbanistično načrtovanje)
(1) Lega in izhodiščni tlorisni gabariti stavb so razvidni v grafičnih prilogah.
(2) Pri postavitvi posamezne stavbe so možna odstopanja od zazidalne situacije ob upoštevanju predvidene parcelacije, terenskih razmer, robnih pogojev, obstoječe zazidave ter zasnove širšega komunalnega omrežja in prometne ureditve vendar tako, da se ohranja koncept predvidene zazidave. Tlorisni gabariti stavb se lahko na osnovi zastavljenega koncepta zazidave in ob upoštevanju drugih določil tega odloka prilagajajo željam in potrebam posameznih uporabnikov.
(3) Možno je preoblikovanje in prerazporeditev stavbnih mas večstanovanjskih stavb na območjih z označbama (a) in (b) znotraj gradbene meje, ki je določena s 5-metrskim minimalnim odmikom od javnih cest in 50-metrskim odmikom od obstoječih večstanovanjskih stavb na jugu, pri čemer je potrebno upoštevati maksimalno dovoljeno etažnost in število stanovanj.
(4) Stavbi z označbama 9a in 9b sta umeščeni tako, da se deloma stikata na skupni parcelni meji ob upoštevanju konstrukcijskih in požarnovarnostnih zahtev.
(5) Na območju z označbo (d) je možno v primeru, da se ob stanovanjski stavbi zgradi pritlična garaža, stavbe locirati tako, da se pritlični deli sosednjih garaž stikajo na parcelni meji ob upoštevanju konstrukcijskih in požarnovarnostnih zahtev. Za gradnjo na parcelni meji mora biti pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč.
11. člen
(merila in pogoji za arhitekturno načrtovanje)
(1) Pri arhitekturnem oblikovanju stavb in odprtega prostora je potrebno upoštevati tradicionalne oblikovne značilnosti. Posegi v prostor morajo doseči oblikovno poenotenje ter se vključevati v okoliške grajene in naravne strukture ter širši prostor.
(2) Arhitektonske značilnosti stavb so pogojevane z oblikovanjem kvalitetnega bivalnega prostora.
(3) Fasade stavb se lahko členijo po horizontali in vertikali.
(4) Strehe stavb so lahko dvokapne, krite s korci, mediteran, oziroma oblikovane na način, ki zagotavlja optimalno vklapljanje v okolje.
(5) Pri oblikovanju arhitektonskih elementov (vhodi, balkoni, senčila, ograje, venci, stopnice itd.) je treba upoštevati avtohtono tipologijo in karakteristike okolja.
(6) Strehe večstanovanjskih stavb na območjih z označbama (a) in (b) so lahko dvokapne, večkapne ali ravne, krite s korci ali drugo kritino s sorodno teksturo.
12. člen
(merila in pogoji za načrtovanje in urejanje zunanjih površin)
(1) V okviru pripadajočih zemljiških parcel posameznih stavb je potrebno zagotoviti minimalno 1/3 zelenih površin.
(2) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati terenske razmere in se jim mora oblikovno in funkcionalno smiselno prilagajati z brežinami, podpornimi zidovi, stopnišči ipd.
(3) Ob prometnicah in peš poteh naj se zasadi drevorede, če to omogočajo prostorske možnosti in potek obstoječe in predvidene javne gospodarske infrastrukture.
(4) Za senčenje teras, atrijev, parkirnih prostorov in drugih zunanjih površin se lahko zasadi drevje ali pergole.
(5) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozemskim rastlinjem. Zelene javne ali zasebne površine, ki so predvidene nad podkletenimi prostori, morajo biti zasnovane in izvedene tako, da bodo omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.
(6) Ureditve zelenih površin in zasaditve morajo biti načrtovane tako, da ne bodo škodljivo vplivale ali ogrožale obstoječih in predvidenih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ter da ne bodo onemogočale njihovega vzdrževanja.
(7) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj upošteva in se prilagaja javnim.
13. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Pri določanju parcel, namenjenih gradnji, je treba upoštevati:
– predlog parcelacije,
– namembnost in velikost stavbe,
– minimalni odmik stavbe od parcelne meje 3 m, pri čemer morajo biti posamezni konzolni deli stavb od parcelne meje oddaljeni minimalno 2,5 m (manjši odmiki so možni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča),
– minimalni odmik stavbe od javnih cest in poti 4 m,
– lego komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (razmerje pozidan – odprti prostor, funkcionalni dostopi, pešpoti, urejene površine ob stavbah, parkiranje),
– sanitarno tehnične zahteve.
VII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA STAVB NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN JAVNO DOBRO
14. člen
(skupni pogoji)
(1) Pri načrtovanju vseh posegov v prostor se upošteva vse obstoječe in predvidene infrastrukturne vode in naprave ter omejitve glede poseganja v njihove varovalne pasove.
(2) Vsi objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture, vključno z medsebojnimi križanji in potrebnimi zaščitami se načrtujejo in izvedejo skladno s predpisi in s soglasji pristojnih upravljavcev.
(3) Objekte in naprave obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture je potrebno načrtovati medsebojno usklajeno, upoštevajoč zadostne medsebojne odmike, odmike od stavb in drugih struktur ter pogoje križanj. Projektne rešitve morajo ustrezati kriterijem racionalne in varne izgradnje, delovanja in vzdrževanja, pri čemer je potrebno zagotoviti, da infrastrukturno opremljanje območja sprememb in dopolnitev ne bo poslabšalo razmer infrastrukturne opremljenosti in oskrbe obstoječih uporabnikov.
(4) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture se v največji meri umeščajo v javne površine znotraj infrastrukturnih koridorjev.
(5) Projektne rešitve opremljanja in priključevanja stavb na gospodarsko javno infrastrukturo potrebno podrobneje obdelati v projektni dokumentaciji PGD-PZI.
15. člen
(prometna ureditev)
(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na omrežje cest v naselju Ankaran, ki ima izrazito funkcijo internih dostopnih in povezovalnih komunikacij. Območje Dolge njive – Campi lunghi se navezuje na lokalno cesto iz Ankarana proti Kolombanu, ki je predvidena za rekonstrukcijo. Območje Pod cerkvijo se navezuje na predvideno obvozno cesto, ki teče po severovzhodnem obodu centra Ankarana. Posamezne stavbe se preko sekundarnih dostopnih cest navezujejo na omrežje primarnih dostopnih cest.
(2) Za vsako stanovanjsko enoto ali turistično bivalno enoto ali poslovno enoto je potrebno zagotoviti minimalno 2 parkirna prostora ter dodatno 0,5 parkirnega prostora za obiskovalce, pri čemer se glede na predvideno zmogljivost posamezne stavbe število potrebnih parkirnih mest vedno zaokroži navzgor.
(3) Potrebne parkirne površine na območjih z označbama (a) in (b) se zagotavljajo v kletnih etažah in v garažni stavbi na območju z označbo (ph). Parkirne etaže na območjih z označbami (a), (b) in (ph) so lahko medsebojno povezane. Zunanje nepozidane površine nad parkirnimi etažami je v tem primeru potrebno urediti kot funkcionalne odprte površine stav z označbama (a) in (b). Streho garažne stavbe na območju z označbo (ph) se uredi kot pohodno ali zeleno površino. Streha pritličnega dela stavbe se lahko nameni tudi parkiranju, pri čemer je potrebno zagotoviti senčenje parkirnih površin.
(4) Parkirne površine na območju z označbama (c) in (d) in na območju Pod cerkvijo je potrebno zagotoviti znotraj pripadajoče parcele stavbe, z izjemo stavb z označbami 21, 22 in 23, za katere se 1,5 parkirnega prostora za vsako stanovanjsko enoto zagotovi v okviru pripadajočega zemljišča stavbe, dodatni 1 parkirni prostor za vsako stanovanjsko enoto pa se zagotovi v garažni stavbi na območju z označbo (ph).
(5) Primarni sistem površin za pešce, skupne parkirne površine in druge javne površine ter dostopi do večstanovanjskih stavb in javnih programov v stavbah morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir oziroma tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
(6) Niz stavb z označbami od 9a do 13 se prometno lahko napaja s severne ali južne strani.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Kanalizacija se načrtuje v ločenem sistemu skladno s predpisi.
(2) Kanalizacijsko omrežje je potrebno načrtovati v gravitacijski izvedbi.
(3) Varovalni pas javne kanalizacije znaša 3 m na vsako stran od osi voda. V koridorjih javne kanalizacije v odmiku min. 2 m na vsako stran od osi kanalov ni dovoljena zasaditev dreves in grmovnic, ki imajo agresiven koreninski sistem.
(4) Izvedba kanalizacijskega omrežja in priključevanje posameznih porabnikov na javno kanalizacijo se podrobneje določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.
Fekalna kanalizacija
(5) Fekalne odpadne vode je preko internega fekalnega kanalizacijskega sistema potrebno priključevati na obstoječe omrežje fekalne kanalizacije naselja Ankaran s končno dispozicijo na Centralno čistilno napravo Koper.
(6) Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno priključiti na javno fekalno kanalizacijo na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s strani javne fekalne kanalizacije.
(7) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom skladno z občinskimi in republiškimi področnimi predpisi. V nasprotnem primeru je potrebno komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija
(8) Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno voditi preko nove meteorne kanalizacije v Ankaranski potok. Zaradi izpusta padavinskih voda v strugo potoka je treba hidravlično preveriti dolvodne odtočne razmere.
(9) Čiste padavinske vode se v meteorno kanalizacijo vodi preko peskolovov. Padavinske vode iz prometnih in drugih površin, ki so lahko potencialno onesnažene z olji, pa je potrebno pred iztokom v meteorno kanalizacijo očistiti v standardiziranih lovilcih olj in maščob.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodno oskrbo območja se zagotovi z dograditvijo obstoječega javnega vodovodnega omrežja z napajanjem iz vodohranov RTŽ Dolge njive, 20 m3 na koti 108.86 m.n.m. ali RZ Ankaran, 1000 m3 na koti 76.70 m.n.m.
(2) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih stavb, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
(3) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe obstoječih in predvidenih vodovodnih objektov.
(4) Priključevanje posameznih porabnikov na vodovodno omrežje se podrobneje določi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s pogoji upravljavca javnega vodovoda.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Napajanje območja z električno energijo bo iz transformatorske postaje TP Dolge njive.
(2) Do posameznih stavb se mora izdelati nizkonapetostne izvode v kabelski kanalizaciji. Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti zgrajeno v kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s šivanjem v priključnih omarah, z zaščitnim ukrepom pred električnim udarom s samodejnim odklopom napajanja.
19. člen
(javna razsvetljava)
(1) Zasnovo javne razsvetljave vključno z izborom svetilk je potrebno načrtovati skladno s predpisi in normativi s področja svetlobnega onesnaževanja, merili energetske učinkovitosti in funkcionalnosti.
(2) Sistem javne razsvetljave se izvede kot razširitev obstoječega sistema javne razsvetljave naselja Ankaran.
20. člen
(omrežje telekomunikacij)
(1) Priključno mesto za dograditev telekomunikacijskega omrežja je kabelski jašek št. 8 na križišču Regentove in Srebrničeve ulice v Ankaranu.
(2) Dograditev obstoječega telefonskega omrežja je potrebno načrtovati skladno s predpisi in pogoji upravljavca. Omrežje se načrtuje s sistemom kabelske kanalizacije.
21. člen
(oskrba s plinom)
(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja na zemeljski plin.
(2) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW.
(3) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom za lokalno oskrbo, in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom tlaka 4 bar. Po izgradnji distribucijskega plinovoda je potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter stavbe priključiti na plinovod.
22. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se vrši na komunalno deponijo skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, in pogoji pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
(2) Za zbiranje komunalnih odpadkov je potrebno predvideti zbirna oziroma odjemna mesta ter zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, ki morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila s skupno obremenitvijo 28 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja.
(3) Investitorji posameznih stavb so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Kapaciteta posod se določi glede na predvideno namembnost in zmogljivost stavb v projektni dokumentaciji PGD-PZI.
(4) Z vsemi odpadki iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci ravnati skladno s predpisi.
23. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Obvozna cesta, ki poteka po severovzhodnem obodu centra Ankarana v smeri območja Pod cerkvijo, prečka strugo Ankaranskega potoka. Predvidena je izvedba propusta, ki mora prevajati Q100 z 0,5 m varnostne višine in biti načrtovan tako, da se v najmanjši možni meri posega v obstoječo strugo.
(2) Vsi posegi, ki imajo vpliv na vodni režim, morajo biti obdelani v projektni dokumentaciji PGD-PZI.
(3) S predvidenimi posegi se ne sme zmanjšati svetli pretočni profil struge vodotoka, prav tako se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere padavinske vode.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
24. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne dediščine.
25. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij narave ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
26. člen
(varovanje okolja)
S spremembami in dopolnitvami ZN se načrtujejo programi in posegi, ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi glede na opredeljeno namensko rabo območja in sosednjih območij.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z naravnimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) in potresno ogroženostjo ter temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Območje spremembe in dopolnitev ZN se nahaja na potresno manj ogroženem območju (področje Čičarije).
(3) Območje ni izpostavljeno poplavam in eroziji, prav tako ni ogroženo zaradi visoke podtalnice. V primeru, da je zaradi načrtovanih ureditev na območju sprememb in dopolnitev in odvajanja dodatnih količin padavinske vode z obravnavanega območja v Ankaranski potok dolvodno območje poplavno ogroženo, je treba predvideti rešitve in omilitvene ukrepe za doseganje sprejemljivega razreda ogroženosti skladno s predpisi.
(4) Pri izvajanju posegov, ki v večjem obsegu razgaljajo matična tla, posegajo ali spreminjajo morfologijo terena, je treba predvideti začasne in trajne ukrepe za zaščito pred plazenjem in erozijo. Prav tako je potrebno ustrezno urediti odvod zalednih padavinskih voda.
(5) Med gradnjo in uporabo stavb, objektov in ureditev je potrebno zagotoviti ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(6) Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče stavb nad kletjo v skladu z veljavnimi predpisi oziroma gradnjo zaklonišč, če narava objekta oziroma dejavnosti to zahteva.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi. Predvidena pozidava mora zagotavljati:
– potrebne odmike med stavbami in parcelnimi mejami minimalno 5 m oziroma ustrezno potrebno protipožarno ločitev objektov, s čimer se zagotovijo pogoji za omejevanje širjenja ognja med stavbami ob požaru,
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– zadostne prometne (dostope, dovoze) in delovne površine za intervencijska vozila ter
– zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Požarna varnost se na območju in sosednjih območjih v času gradnje in po njej ne sme poslabšati.
(3) Območje sprememb in dopolnitev ZN se opremi s hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Sistem hidrantnega omrežja mora biti izveden skladno s predpisi in tako, da ne bodo možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem in da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
(4) Za stavbe je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara. Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v stavbah morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je zagotovljena požarna varnost skladno s predpisi.
(5) Investitorji stavb, za katere je skladno s predpisi pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam Uprave RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etapnost izvajanja je dopustna po smiselnem zaporedju in tako, da je omogočeno neovirano delovanje in uporaba obstoječih stavb, objektov in ureditev. Vsak posamezni izvedeni del mora tvoriti funkcionalno in prostorsko zaključeno enoto, ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih ureditev in mora zagotavljati pogoje varstva okolja.
(2) Znotraj vsake etape se lahko izvajajo tudi samo posamezne ureditve ali sklopi skladno z določili tega odloka.
30. člen
(začasna raba zemljišč)
Do pričetka gradnje predvidenih stavb, objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
31. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Znotraj posameznih območij zazidave je treba upoštevati odstotek maksimalne pozidanosti in predvideno število stanovanjskih enot (ali stavb) ter etažnost in vertikalne gabarite z dopustnimi odstopanji za koto praga (pritličja) ± 30 cm in koto venca ± 30 cm glede na absolutne višinske kote, ki so podane v grafičnem delu.
(2) Možen razvoj tlorisnega gabarita je na notranjo stran parcele ob upoštevanju robnih pogojev: minimalnega odmika od ceste, od sosednjih stavb in od parcelne meje.
(3) Dopustna je izvedba kletnih etaž ob upoštevanju maksimalne pozidanosti 30% pripadajoče parcele in robnih pogojev iz prejšnjega odstavka, pri čemer mora biti klet z vseh strani v celoti vkopana etaža.
(4) Manjši deli podstrešja stavb se lahko uredijo kot pomožni prostori pripadajoče stanovanjske enote, vendar brez spremembe kote strešnega venca in konstrukcijskih ter oblikovnih sprememb strešine.
(5) Odstopanja glede zmogljivosti in namembnosti stavb iz (4) in (5) odstavka 8. člena odloka so dopustna ob upoštevanju vseh ostalih določil in pogojev tega odloka.
(6) Gradnja rekreacijskih bazenov, ki presegajo gabarite za nezahtevne objekte, določene s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov in določajo vrste objektov glede na zahtevnost, je v okviru funkcionalnega zemljišča stavb dopustna, pri čemer pa morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– lokacija in gabariti se opredelijo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– skupna površina bazena in stavbe ne sme presegati 1/3 površine parcele za gradnjo,
– minimalni odmik bazena od parcelne meje je 3 m.
(7) Upoštevati je treba obstoječo in predvideno prometno ureditev, vključno z dostopi do stavb ter zasnovo ostale gospodarske javne infrastrukture, ki se lahko spremeni, če to zahtevajo spremenjene funkcionalne in tehnološke zahteve stavb.
(8) Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje obstoječemu stanju na terenu, zasnovi stavb in zunanjih ureditev, ki so primernejše z arhitekturno-urbanističnega, prometno-tehničnega, krajinskega ali okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
32. člen
(splošne obveznosti)
(1) Investitor in izvajalec morata upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi tako, da so le-ti čim manj moteči in da ohranijo ali izboljšajo gradbeno-tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih stavb in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
(3) Poleg splošnih pogojev in obveznosti morata investitor in izvajalec pri izvedbi posegov upoštevati tudi določila predpisov s področij varstva okolja, varstva pri delu, organizacije gradbišč in ravnanja z gradbenimi odpadki.
(4) Za posege na vodno zemljišče v lasti države je potrebno pridobiti služnostno oziroma stavbno pravico.
(5) Za gradnjo bazenov morajo investitorji pridobiti vodno pravico.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(1) S sprejetjem tega odloka preneha veljavnost odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/01, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga).
(2) Grafični načrti sprememb in dopolnitev ZN prikazujejo konkretne spremembe glede na osnovni zazidalni načrt. Grafični načrti grafičnega dela osnovnega zazidalnega načrta, ki niso navedeni v (1) odstavku 2. člena odloka, ostajajo v veljavi tudi po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev ZN ob smiselnem upoštevanju sprememb iz prejšnje povedi.
(3) Območje servisne ceste in severni del območja Dolge njive – Campi lunghi (območje stavb z označbami 1, 2, 3, 4 in 5. iz (2) odstavka 4. člena tega odloka se po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev ZN urejata skladno z določili Prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01, 24/01, in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
34. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive – Campi lunghi, pod cerkvijo v Ankaranu (Uradne objave, št. 6/01, Uradni list RS, št. 47/06 – obvezna razlaga) so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2009
Koper, dne 22. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. nn. 40/00, 30/01 e 29/03, e la G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato denominato “Campi lunghi – Dolge njive, sotto la chiesa” ad Ancarano
N. 3505-15/2009
Capodistria, 23 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 61, coma 5, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07– ZLS – testo unico ufficiale 2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08,100/08 – sentenza della CC, 79/09, 14/2010 – sententa della CC e 51/10), come pure dell’articolo 27 dello Statuto Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03, e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 luglio 2010 ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato denominato “Campi lunghi – Dolge njive, sotto la chiesa” ad Ancarano
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(oggetto del decreto)
(1) Con questo decreto si accolgono le modifiche ed integrazioni al decreto sul piano particolareggiato denominato “Campi lunghi – Dolge njive, sotto la chiesa ad Ancarano (Bollettino uff. n. 6/01, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione obbligatoria (in seguito: modifiche ed in tegrazioni al PP).
(2) Le modifiche ed integrazioni al PP, numerate U/075 – 2009, sono state redatte dall’impresa PS Prostor d.o.o. Capodistria.
(3) Il testo del decreto sul piano particolareggiato denominato “Campi lunghi – Dolge njive, sotto la chiesa” ad Ancarano (Bollettino uff. n. 6/01, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione obbligatoria) si modifica e viene interamente sostituito col testo di queto decreto.
Articolo 2
(contenuto delle modifiche ed integrazioni al PP)
(1) Le modifiche ed integrazioni al PP si compongono della relazione illustrativa e degli elaborati grafici:
a) il decreto
b) Elaborati grafici
1. La rappresentazione, nella sezione di piano, dei confini delle zone
2. La rappresentazione, nella sezione del piano particolareggiato in vigore, dei confini delle zone
3. I confini della zona interessata dalle modifiche ed integrazioni sul piano topografico – catastale
4. La rappresentazione delle modifiche, nella sezione del piano particolareggiato in vigore
c) Allegati
– Stralcio dagli elementi territoriali della sezione di piano del Comune città di Capodistria
– Rappresentazione dello stato attuale
– Approfondimenti tecnici
– Orientamenti e pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Motivazione dello strumento urbanistico
– Riassunto per il pubblico.
Articolo 3
(contenuto delle modifiche)
Le modifiche ed integrazioni al PP comprendono:
– la modifica del confine della zona del PP, ossia vengono escluse dall’area del PP la zona della strada di servizio e la parte settentrionale dell’area Dolge njive – Campi lunghi (area dei fabbricati con designazioni 1, 2, 3, 4 e 5),
– la modifica delle norme che stabiliscono la capienza, il numero di piani ed altre norme riguardanti la costruzione di fabbricati abitativi,
– la modifica dei tracciati delle varie strade d’accesso e la definizione di un ulteriore corridoio per l’infrastruttura comunale ed energetica nella zona di designazione (C).
II IL CONFINE DELLA ZONA INTERESSATA
Articolo 4
(il confine della zona interessata)
(1) Le modifiche ed integrazioni al PP comprendono l’intera zona d’intervento definita nel PP di base; essa si suddivide in zone d’intervento interne:
– Zona Campi lunghi – Dolge njive
– Zona Sotto la chiesa
– Zona della strada di servizio.
(2) Con le modifiche ed integrazioni al PP si elimina dall’area totale d’intervento del PP la zona della strada di servizio e la parte settentrionale dell’area Campi lunghi – Dolge njive (area dei fabbricati con designazione 1, 2, 3, 4 e 5),
(3) La zona di Campi lunghi – Dolge njive e quella sotto la chiesa comprendono le particelle o parti delle particelle: 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 477, 479/1, 479/2, 481/2, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, 482/1, 482/3, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11, 483/1, 483/2, 484/1, 484/2, 485, 486/1, 486/2, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 488/1, 488/2, 491/2, 544/3, 596/4, 1315/4, 1323/1, 1364/21, 1364/28, 1364/29, 1364/30, 1364/31, 1364/32, 1364/3, 1364/5, 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1365/4, 1365/6, 1365/18, 1365/19, 1365/20, 1365/21, 1365/22, 1365/23, 1365/24, 1365/25, 1365/26, tutte del C.c. Oltra.
(4) Il confine della zona delle modifiche ed integrazioni al PP e la suddivisione delle zone d’intervento interne sono visibili negli elaborati grafici.
III FUNZIONE DELLA ZONA
Articolo 5
(funzione della zona)
Le zone di Campi lunghi – Dolge njive e Sotto la chiesa sono destinate a superfici abitative.
Articolo 6
(funzione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature)
Nella zona delle modifiche ed integrazioni al PP si prevede la costruzione di fabbricati abitativi e di impianti ed attrezzature pubbliche in funzione dell’area.
IV IMPATTO E COMUNICAZIONI CON LE ZONE LIMITROFE
Articolo 7
(impatto e comunicazioni con le zone limitrofe)
(1) La zona delle modifiche ed integrazioni al PP è situata a nord e a nord-edst dal centro di Ancarano. La prevista costruzione rappresentanta, da un punto di vista territoriale, programmatico e della tipologia degli edifici, un completamento degli esistenti fabbricati, principalmente abitativi, di Ancarano.
(2) Le modifiche ed integrazioni al PP in relazione alla grandezza della zona d’interesse, alla pianificata realizzazione territoriale e programmatica, non rappresentano un intervento in grado di causare impatti significativi, da un punto di vista funzionale, strutturale e della tutela dell’ambiente, sulle zone contermini.
(3) La zona delle modifiche ed integrazioni al PP si allaccia all’esistente rete stradale ed ad altri sistemi di infrastrutture pubbliche di Ancarano.
V SOLUZIONI RIGUARDANTI I PIANIFICATI FABBRICATI, IMPIANTI E SUPERFICI
Articolo 8
(zona Campi lunghi – Dolge njive)
Zone con designazioni (a), (b) e (ph):
(1) Nella parte sud della zona Campi lunghi – Dolge njive si prevede la costruzione di quattro edifici con più appartamenti (al massimo in totale 140 appartamenti) e di un edificio non abitativo (garage).
(2) Il numero di piani previsto nella zona con designazione (a) comprende al massimo 2 piani interrati, un pianterreno, 2 piani ed una mansarda; nella zona con designazione (b) il numero di piani massimo si compone di un piano interrato, un pianterreno e due piani. Il numero di piani per il garage con designazione (ph) comprende un parzialmete un pianterreno e parzialmente un pianterreno più un piano.
Zona con designazione (c):
(3) Il concetto della costruzione prevede nell’area nord della zona Campi lunghi – Dolge njive l’edificazione di 20 edifici di appartamenti con le designazioni da 6 a 24. Le costruzioni possono coprire al massimo il 30% della particella appartenente e si compongono da un pianterreno e due altri piani.
(4) Gli edifici sono unifamiliari o bifamiliari, con eccezione dei fabbricati con le designazioni 21,22 e 23, i quali possono contenere, in ogno singolo fabbricato, un massimo di 6 appartamenti.
(5) Nei fabbricati con le designazioni 9a, 9b, 16, 16 e 17 sono concesse, oltre alle unità abitative anche (1) un’unità commerciale o alloggi turistici.
Articolo 9
(zona Sotto la chiesa)
Nella zona Sotto la chiesa (con designazione (d)) si prevede la costruzione di 10 edifici abitativi con le designazioni da 25 a 34. Le costruzioni coprono al massimo il 30% della particella appartenente e si compongono, al massimo di un pianterreno ed un pianio. I fabbricati possono essere unifamiliari o bifamiliari.
VI ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
Articolo 10
(criteri e norme per la sistemazione urbanistica)
(1) L’ubicazione e la planimetria basilare degli edifici sono evidenti negli allegati grafici.
(2) Nella collocazione del singolo fabbricato sono ammesse deroghe al progetto di sistemazione in considerazione della prevista lottizzazione, delle condizioni orografiche e marginali, dell’edificazione esistente e delle opere d’urbanizzazione e di viabilità progettate, fatto salvo il mantenimento del concetto di edificazione globale. Le planimetrie dei fabbricati possono adeguarsi alle richieste e alle necessità dei singoli utenti, in rispetto del prestabilito concetto di edificazione e delle altre disposizioni di questo decreto.
(3) Sono ammesse deroghe e spostamenti delle masse murarie degli edifici con più appartamenti nell’area con designazione (a) e (b) pur restando all’interno dei confini edili che prevedono un distacco di almeno 5 m dalle strade pubbliche e di almeno 50 m dagli esistenti fabbricati abitativi a sud; vanno comunque rispettate le altezze e il numero di appartamenti previsti.
(4) I fabbricati con designazione 9a e 9b sono posizionati in modo tale da tangersi parzialmente sul confine parcellare comune, in rispetto delle costruzioni e delle norme antincendio.
(5) Nel caso in cui, si costruisca un garage al pianterreno accanto al fabbricato abitativo nell’area di designazione (d), i due edifici possono essere disposti in tal modo che i pianterreni dei contermini garage tocchino il confine parcellare, sempre rispettando le norme di costruzione e di sicurezza antincendio. Per la costruzione sul confine parcellare bisogna ottenere il consenso da parte dei proprietari dei terreni.
Articolo 11
(criteri e norme di progettazione architettonica)
(1) La progettazione architettonica dei fabbricati e dello spazio all’aperto deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive tradizionali. Gli interventi nel territorio vanno eseguiti in maniera da garantire l’omogeneità delle tipologie oltre all’inserimento nel circostante edificato ed ambiente naturale, come pure nel territorio più ampio.
(2) Le caratteristiche architettoniche dei fabbricati devono sottostare ai principi di un ambiente abitativo di qualità.
(3) Le facciate degli edifici vanno articolate verticalmente ed orizzontalmente.
(4) I tetti possono essere a due spioventi o piani ovvero progettati in modo da garantire l’inserimento ottimale nell’ambiente e nell’edificato circostante.
(5) Gli elementi architettonici (ingressi, balconi, oscuri, parapetti, cornici di gronda, scale, ecc.) devono essere costruiti nelle tipologie autoctone e delle caratteristiche dell’ambiente circostante.
(6) I tetti dei fabbricati con più appartamenti nelle zone di designazione (a) e (b) possono essere a due o più spiovoni, piani, coperti da tegole o da altre coperture di simile tessitura.
Articolo 12
(criteri e norme di progettazione della sistemazione degli spazi esterni)
(1) Nell’ambito dei lotti edificabili appartenenti ai singoli fabbricati si deve destinare un minimo di 1/3 a superfici verdi.
(2) Nella progettazione e la sistemazione degli spazi esterni si deve rispettare lo stato del terreno; esse devono essere attrezzate esteticamente e funzionalmente con pendenze, muri di sostegno, scalinate, ecc.
(3) Lungo le dirretrici stradali e i sentieri pedonali vengano messi a dimora alberi se concesso dalle possibilità territoriali e nel caso in cui essi non ostacolino le esistenti e pianificate infrastrutture pubbliche.
(4) Per garantire l’ombra ai terrazzi, agli atri, ai parcheggi ed ad altri spazi esterni possono essere piantati alberi e pergole.
(5) Il rinverdimento va effettuato con piante mediterranee. Le superfici verdi, previste al di sopra degli spazi interrati e dei parcheggi, devono essere progettate in tal modo da garantire, alle piante, condizioni di crescita adeguate.
(6) La sistemazione delle superfici verdi deve essere pianificata in modo tale da non influire negativamente sugli esistenti e previsti edifici e da non danneggiare le strutture dell’infrastruttura pubblica e la loro manutenzione.
(7) La progettazione di aree verdi è d’obbligo per le superfici allo scoperto sia pubbliche sia private. La sistemazione delle superfici private deve adeguarsi a quella delle superfici pubbliche.
Articolo 13
(criteri e norme per la lottizzazione)
Durante la definizione dei lotti destinati alla costruzione, si deve rispettare:
– la proposta di lottizzazione
– la destinazione d’uso e la grandezza del fabbricato
– il distacco minimo, di 3 m, dal fabbricato al confine parcellare, inoltre le singoli parti d’estensione degli edifici devono essere distanti almeno 2,5 m dal confine parcellare (distacchi inferiori sono possibili solo col consenso del proprietario del terreno contermine)
– la distanza minima tra gli edifici e la strada pubblica deve essere di 4 m
– l’ubicazioni delle condutture comunali ed altre limitazioni di fruibilità dell’ambiente
– le esigenze urbanistiche (rapporto tra spazio esterno e spazio costruito, accessi funzionali, sentieri pedonali, spazi sistemati lungo gli edifici, parcheggio)
– esigenze tecnico-sanitarie.
VII OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI; BENI PUBBLICI COSTRUITI
Articolo 14
(norme generali)
(1) Durante la progettazione di tutti gli interventi nel territorio si rispetta tutte le condutture ed attrezzature infrastrutturali esistenti e previste e le limitazioni in riguardo l’intervento nelle loro fascie di sicurezza.
(2) Tutti gli impianti, le attrezzature e le sistemazioni dell’infrastruttura pubblica, incluse le reciproche intersezioni e le norme di protezione, vanno pianificati e realizzati in rispetto delle normative e dei consensi dei competenti prestatori.
(3) I fabbricati e le attrezzature dell’infrastruttura pubblica esistente e prevista devono essere pianificati in concomitanza, rispettando le distanze tra le singole reti ma anche i distacchi tra gli edifici e le altre strutture, non dimenticando le norme d’intersezione. Le soluzioni progettuali devono soddisfare i criteri necessari per garantire una costruzione sicura e razionale, il suo funzionamento e la sua manutenzione; inoltre, si deve garantire che l’inserimento dell’infrastruttura all’interno della zone delle modifiche ed integrazioni non peggiori lo stato attuale delle infrastrutture e la fruibilità degli utenti.
(4) Tutti gli impianti e le attrezzature dell’infrastruttura pubblica sono situati, in maggior parte, nelle superfici pubbliche, all’interno dei corridoi infrastrutturali.
(5) Le soluzioni progettuali legate alla sistemazione e all’allacciamento degli edifici all’infrastruttura pubblica sono più dettagliatamente redatte nella documentazione per l’acquisizione della concessione edilizia e del progetto per l’attuazione della costruzione.
Articolo 15
(sistemazione della viabilità)
(1) La zona d’interesse si allaccia alla rete stradale di Ancarano che ha un’importante funzione per quel che riguarda le comunicazioni d’accesso e di collegamento. La zona di Campi lunghi – Dolge njive si allaccia alla strada locale da Ancarano a Colombano, per la quale si prevede una riscostruzione. La zona Sotto la chiesa si allaccia alla prevista tangenziale che corre lungo la periferia nord-orientale del centro di Ancarano. I singoli fabbricati si allacciano alla rete principale, attraverso strade d’accesso secondarie.
(2) Per ogni unità abitativa, turistica o commerciale si deve garantire almeno due posteggi ed in aggiunta 0,5 posteggio per i visitatori; in base alla capienza prevista per ogni edificio il numero dei parcheggi necessari si approssima per eccesso.
(3) I parcheggi per le zone con designazione (a) e (b) sono garantiti nei piani interrrati e nel garage nella zona con designazione (ph). I livelli dei parcheggi con le designazioni (a), (b) e (ph) possono essere collegati tra loro. Le superfici esterne non edificate, situate soprai i livelli del parcheggio, devono essere sistemate in forma di superfici funzionali degli edifici con designazione (a) e (b). Il tetto del garage nella zona con designazione (ph) deve essere camminabile o destinato a superfici verdi. Il tetto del pianterreno può anche fungere da parcheggio, deve essere però garantita l’ombra.
(4) Le superfici di parcheggio nelle aree con designazione (c) e (d), nella zona Sotto la chiesa, devono essere garantite all’interno delle particelle dove sono situati gli edifici, ad eccezione degli edifici con designazione 21,22 e 23, per i quali 1,5 parcheggio per ogni unità abitativa si garantisce nell’ambito del terreno appartenente agli edifici; un aggiuntivo posteggio a unità abitativa deve essere situato all’interno del garage nella zona di designazione (ph).
(5) Il sistema primario di superfici pedonali, l’insieme delle superfici dei parcheggi ed altre superfici pubbliche, i vari accessi fino ai fabbricati con più appartamenti ed i programmi pubblici all’interno degli edifici devono essere creati in modo tale da non presentare barriere architettoniche ossia da essere accessibili anche alle persone disabili.
(6) La schiera di edifici con le designazioni da 9a a 13 possono allacciarsi alla rete viaria dalla parte nord oppure dalla parte sud.
Articolo 16
(fognature)
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato.
(2) La rete fognaria va progettata nella variante gravitazionale.
(3) La fascia di sicurezza dalla fognatura pubblica equivale a 3 m dall’asse della conduttura, su ambo i lati. Nei corridoi della fognatura pubblica non è possibile piantare, alla distanza minima di di 2 m dall’asse del canale, cespugli, alberi ovvero piante con un sistema di radici aggressivo.
(4) La realizzazione della rete fognaria e dei singoli scoli degli utenti viene definita più dettagliatamente nella documentazione per l’acquisizione della concessione edilizia e del progetto per l’attuazione della costruzione.
Fognatura delle acque reflue
(5) Lo smaltimento delle acque nere deve essere garantito tramite l’apposita condotta interna ed il suo allacciamento alla rete esistente di Ancarano con scolo nel depuratore centrale di Capodistria.
(6) Le acque reflue provenienti dalla zona d’intervento vanno smaltite nella rete fognaria pubblica ad una quota tale da evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della suddetta zona.
(7) Le acque reflue provenienti dalla zona d’intervento vanno smaltite nella rete fognaria pubblica ad una quota tale da evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della suddetta zona.
Fognatura meteorica
(8) Le acque piovane della zona interessata verranno convogliate, attraverso la nuova fognatura meteorica della zona d’intervento, nel Corso di Ancarano. A causa dello scolo delle acque piovane nell’alveo del Corso di Ancarano vanno verificate idraulicamente, le condizioni di scolo.
(9) Le acque bianche vanno convogliate nella rete meteorica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di vanno depurate nelle vasche di disoleazione dotate di filtri coalescenti prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali.
Articolo 17
(rete idrica)
(1) Il rifornimento idrico è assicurato tramite l’ampliamenro della rete idrica esistente con allacciamento al serbatoio RZ Campi lunghi, capacità (20 m3), situato alla quota di 108.86 m s.l.m o o dal serbatoio “RZ Ancarano” (capacità 1000 m3), situato alla quota di 76,70 m s.l.m.
(2) Il sistema della rete idrica interna deve essere realizzato in modo tale da non influire al sistema idrico pubblico. Il sistema della rete di distribuzione interna deve essere realizzata in modo da impedire il reflusso. Lo stesso principio si applica al sistema interno di sicurezza antincendio che deve figurare nella documentazione progettuale del fabbricato, unitamente ad un elaborato riguardante la sicurezza antincendio.
(3) Gli interventi previsti non devono compromettere la sicurezza di funzionamento, manutenzione, qualità dell’acqua potabile e la durata degli impianti idraulici.
(4) L’allacciamento dei singoli utenti alla rete idrica viene più dettagliatamente definito nella documentazione per l’acquisizione della concessione edilizia e del progetto per l’attuazione della costruzione.
Articolo 18
(rete elettrica)
(1) L’alimentazione di energia elettrica viene garantita dalla cabina di trasformazione Campi lunghi.
(2) Fino ad ogni singolo edificio devono essere costruiti cavi a bassa tensione realizzati con cavi canalizzati.
La rete in bassa tensione va costruita secondo lo schema radiale, dotato di protezione da scariche elettriche con interruzione automatica dell'alimentazione.
Articolo 19
(illuminazione pubblica)
(1) La progettazione dell’illuminazione pubblica e la scelta delle lampade va pianificata in virtù delle normative per prevenire l’inquinamento luminoso e quelle legate ai criteri di efficienza e funzionalità energetica.
(2) Il sistema di illuminazione pubblica viene ideato come ampliamento del sistema attuale presente ad Ancarano.
Articolo 20
(rete delle telecomunicazioni)
(1) L’allacciamento per l’amplimento della rete delle telecomunicazioni è previsto nel pozzetto n. 8, all’incrocio tra la Via Regent e la Via Srebrnič ad Ancarano.
(2) L’ampliamento dell’attuale rete delle telecomunicazioni si effettua in rispetto delle normative e delle condizioni imposte dal prestatore. La rete viene ideata con sistemi via cavo.
Articolo 21
(rete di distribuzione del gas)
(1) Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista la costruzione di una rete di distribuzione del gas.
(2) Nelle zone già raggiunte da tale servizio è d’obbligo l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas per i fabbricati con almeno un’utenza da 40W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico affine.
(3) In via provvisoria è ammessa l’installazione di serbatoi GPL, fermo restando l’obbligo di realizzare l’impianto in maniera da consentire il successivo allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano da 4 bar. Non appena tale rete diventerà operativa, i serbatoi individuali dovranno essere rimossi.
Articolo 22
(raccolta e rimozione dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale in conformità con le norme disciplinanti lo smaltimento dei rifiuti e nel rispetto delle condizioni poste dal soggetto prestatore di tale servizio pubblico economico.
(2) Per la rimozione dei rifiuti si deve prevedere luoghi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La relativa ubicazione è definita nel rispetto del progetto e deve essere accessibile ai veicoli appositamente adibiti, dal peso complessivo di 28 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro.
(3) I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta con recipienti standardizzati per la raccolta differenziata. La capienza d’adeguatazione si definisce nella documentazione per l’acquisizione della concessione edilizia e del progetto per l’attuazione della costruzione in base alle finalità ed al volume dei fabbricati.
(4) I rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
Articolo 23
(sistemazioni idrauliche)
(1) La strada tangenziale che passa lungo la periferia NE del centro di Ancarano in direzione della zona Sotto la chiesa attraversa l’alveo del Corso di Ancarano. Si prevede la costruzione di un foro drenante in grado di sistemare Q100 da un altezza di sicurezza pari a 0,5 m; esso deve essere progettato in modo tale da interferire minimamente nell’alveo attuale.
(2) Tutti gli interventi con influssi sul regime idraulico devono essere redatti nella documentazione per l’acquisizione della concessione edilizia e del progetto per l’attuazione della costruzione.
(3) Gli interventi pianificati non devono diminuire flusso pulito dell’alveo del corso d’acqua o pregiudicare il deflusso delle acque pluviali.
VIII PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’ AMBIENTE, DEI BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 24
(tutela del patrimonio culturale)
Nella zona d’ interesse non si registrano unità di tutela dei beni culturali.
Articolo 25
(tutela dei beni naturalistici)
Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità.
Articolo 26
(tutela dell’ambiente)
Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le attività che non producono alcun impatto od emissioni nell’ambiente, superiori alle soglie consentite per la zona d’intervento.
IX SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÁ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE NONCHÈ PROTEZIONE DAGLI INCENDI
Articolo 27
(soluzioni e misure di protezione da calmità natuarli e da altre emergenze)
(1) Durante la stesura della documentazione progettuale e durante i lavori di costruzione bisogna rispettare ed adeguare le soluzioni tecniche alla legislazione e alle normative riguardanti le limitazioni naturali (erosione e smottamento) e il rischio sismico.
(2) L’area delle modifiche ed integrazioni al PP è situata in un territorio con un minore rischio sismico (area della Ciceria).
(3) L’area non è esposta ad inondazioni, erosioni, non è a rischio per presenza di acqua nel sottosuolo. Nel caso in cui le sistemazioni previste possano causare un aumento del rischio d’inondazione bisogna individuare soluzioni in grado di raggiungere un livello di rischio accattabile.
(4) Durante la realizzazione degli interventi che maggiormente eliminano il terreno originale, o modificano la morfologia del terreno, bisogna attuare misure per prevenire smottamenti ed erosioni. Bisogna anche sistemare adeguatamente gli scoli per l’acqua piovana.
(5) Durante i lavori e l’utilizzo degli edifici occorre adottare adeguate misure protettive e provvedere all’organizzazione tale da prevenire l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, causato dal trasporto, stoccaggio e impiego di combustibili liquidi e di altre sostanze nocive, oppure, in caso d’incendio, garantire l’intervento tempestivo del personale qualificato.
(6) Occorre prevedere il rinforzo del solaio al primo piano del fabbricato sopra la parte interrata in rispetto delle normative oppure la costruzione di rifugi.
Articolo 28
(protezione antincendio)
(1) L’organizzazione della protezione antincendio va assicurata nel rispetto della vigente normativa. Il previsto edificato deve garantire:
– i distacchi necessari tra gli edifici e i confini parcellari di almeno 5 m ovvero distanze adatte ad impedire il diffondersi del fuoco
– le condizione necessarie per un’evacuazione sicura delle persone e dei beni
– gli spazi per la sosta operativa dei mezzi dei vigili del fuoco
– la disponibilità della quantità sufficiente dell’acqua.
(2) La protezione antincendio dell’area e dei territori contermini non deve peggiorare durante la costruzione e neanche in seguito.
(3) La zona delle modifiche ed integrazioni al PP deve essere dotata di una rete di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità sufficiente. Il sistema della rete di idranti deve essere realizzato in conformità con la rispettiva normativa assicurando altresì lo scambio d’acqua.
(4) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio degli edifici progettati.
I materiali usati, i sistemi in tutto l’edificio devono essere costruiti in tal modo da evitare l’incendio in base alle norme vigenti.
(5) Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso il nulla osta alle soluzioni progettuali, oltre che di compilare uno Studio sulla sicurezza antincendio.
X FASI DI REALIZZAZIONE E DEROGHE
Articolo 29
(fasi di realizzazione)
(1) È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o frazione di lotto deve costituire un comparto circoscritto e funzionale, e non deve ostacolare o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni previste inoltre deve garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.
(2) All’interno delle varie fasi è possibile l’organizzazione di sistemazioni autonome o in blocco pur rispettando le ordinanze del decreto.
Articolo 30
(uso provvisorio dei terreni)
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso utilizzare i terreni per le destinazioni presenti ed altre, a condizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione degli interventi pianificati.
XI DEROGHE AMMESSE
Articolo 31
(deroghe ammesse)
(1) All’interno delle singole aree edificabili si deve tener conto della percentuale massima di edificazione, del numero massimo di unità abitative (o edifici), del numero di piani, dell’altimetria con le concesse deroghe per la quota d’entrata (pianterreno) di +/- 30 cm e dell’estradosso +/- 30 cm dalle quote altimetriche assolute date negli elaborati grafici.
(2) Un eventuale espensione della planimetria deve comunque restare all’interno della particella in rispetto delle condizioni marginali: distacco minimo dalla strada, dagli edifici vicini e dal confine della particella.
(3) Si consente la costruzione di piani interrati pur rispettando la costruzione massima del 30% della particella e delle condizioni marginali citate nel paragrafo precedente; inoltre essi devono essere complatamente interrati.
(4) Piccole parti del solaio possono essere sfruttate per spazi ausiliari apparteneti alle unità abitative, senza però modificare le quote altimetriche dell’estradosso della gronda, la costruzione e l’aspetto del tetto.
(5) Deroghe legate alla capienza e alla destinazione d’uso degli edifici del coma 4 e 5 dell’articolo 8 sono concesse pur rispettando le altre disposizioni del decreto.
(6) La costruzione di piscine, che superano le planimetrie per i manufatti non considerati complessi difinite dalle normative che regolano la costruzione dei fabbricati e sulle tipologie di fabbricati in merito alla rispettiva complessità, è concessa in relazione alla funzionalità del terreno dei fabbricati, a patto che si ripettino le seguenti condizioni:
– la posizione e la planimetria viene definita nel progetto per l’acquisizione della concessione edile
– la superficie totale della piscina e degli edifici non deve occupare più di 1/3 della superficie edile della particella
– il distacco minimo tra la piscina e il confine parcellare deve essere di almeno 3 m.
(7) Devono essere rispettati la prevista ed esistente sistemazione viaria, gli accessi agli edifici e la base delle altre infrastrutture pubbliche; essi possono essere modificati in rapporto alle richieste funzionali e tecnologiche degli edifici.
(8) Durante la realizzazione dello strumento urbanistico sono concessi spostamenti, sempre in rispetto delle normative riguardanti questo genere di reti ed impianti, dei definiti impianti comunali e della sistemazione viaria nel caso in cui ci si deva adattare allo stato del terreno, agli edifici e alla sistemazione degli spazi esterni. Queste modifiche devono garantire condizioni più adatte da un punto di vista architettonico-urbanistico, tecnico-viario, regionale o ambientale, e non devono peggiorare le condizioni territoriali ed ambientali o pregiudicare e ostacolare le sistemazioni in programma. È possibile costruire reti e strutture aggiuntive sotterranee per migliorare lo stato di attrezzamento della zona, rispettando le medesime condizioni.
XII ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI ESECUTORI
Articolo 32
(Ademipimenti generali)
(1) Il committente e l’esecutore devono eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Il cantiere deve essere organizzato in modo tale da adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree limitrofe.
(3) Oltre agli adempimenti generali, il committente e l’esecutore devono rispettare, durante i lavori, anche le normative legate alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del cantiere e allo smaltimento dei rifiuti edili.
(4) Nel caso in cui l’intervento in oggetto interessi le aree demaniali idriche di proprietà dello stato, l’investitore ha l’obbligo di stipulare un contratto di servitù.
(5) Per la costruzione delle piscine l’esecutore deve ottenere il diritto d’acqua.
XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33
(1) Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore le disposizioni del decreto sul particolareggiato Campi lunghi – Dolge njive, sotto la Chiesa ad Ancarano (Boll. uff. n.6/01, G.U. della RS, n. 47/06 – interpretazione obbligatoria).
(2) Gli elaborati grafici delle modifiche ed integrazioni al PP dispongono concrete modifiche alla base del PP. Gli elaborati grafici della parte grafica del PP di base, che non sono citati nell’articolo 2, coma 1 di questo decreto, restano validi anche dopo l’adozione delle modifiche e integrazioni al PP, in armonia con le modifiche citate nella frase precedente.
(3) L’area della strada di servizio e la parte nord della zona Campi lunghi – Dolge njive (territorio con i fabbricati dalle designazioni 1, 2, 3, 4, 5 dell’articolo 4, coma 2 di questo decreto), dopo l’adozione di questo documento si regolano ai sensi delle Norme delle strategie territoriali nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff. nn. 19/88, 7/01, 24/01, e G.U. della RS, nn. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
Articolo 34
Le modifiche ed integrazioni al PP denominato “Campi lunghi – Dolge njive” ad Ancarano è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 35
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 36
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-15/2009
Capodistria, 22 luglio 2010
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost