Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 10263.

Na podlagi 145. člena in za izvrševanje petega odstavka 144. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10) se v prvem odstavku 2. člena na koncu 16. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. mostiček je ozek, največ 3 m širok povezovalni pas, ki prečno prek linijskega objekta nekmetijske rabe (cesta, mejica, jarek ipd.) v en GERK povezuje dve površini z isto vrste dejanske rabe, ki sta največ 15 m narazen.«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se iz GERK izločijo pozidana zemljišča in vode ter površine, namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od 6 mesecev, ki merijo več kot 25 m2.«.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedilom »z vrsto dejanske rabe« doda besedilo »1420 – plantaža gozdnega drevja ter«.
4. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(nagib, usmerjenost in nadmorska višina GERK)
Nagib, usmerjenost (ekspozicija) in nadmorska višina GERK se izračunajo na podlagi digitalnega modela reliefa 5 x 5 m. Podatek o nagibu, usmerjenosti (ekspoziciji) in nadmorski višini GERK je povprečje vrednosti nagiba, usmerjenosti (ekspozicije) in nadmorske višine na celotni površini GERK.«
5. člen
V 28. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Spremembe GERK niso dovoljene v obdobju od izdaje odločbe o izbrisu dela ali celotnega GERK na podlagi tega pravilnika do njene izvršitve.«.
6. člen
(prehodna določba)
Upravna enota nosilce kmetijskih gospodarstev, pri katerih ob uskladitvi iz 42. člena pravilnika ni prišlo do odprave vseh mostičkov, pozove na odpravo mostičkov najpozneje do 31. januarja 2011.
7. člen
(začetek uporabe)
Določba spremenjenega drugega odstavka 8. člena pravilnika, se začne uporabljati 1. januarja 2011.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-248/2010
Ljubljana, dne 13. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0168
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost