Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem besedilu: »CČN«), stran 10315.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 14. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, (v nadaljnjem Pravilnik, Uradni list RS, št. 99-4915/07) ter 31. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19 – popr. / 2006, 34/07, 15/10) je župan Občine Prevalje sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – območje »B« PZ Račel-Log (vulgo Toplice,v nadaljnjem besedilu: »CČN«)
A) V sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - Območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem besedilu: »CČN«), Uradni list RS, št. 2-83/10), se spremenijo oziroma dopolnijo sledeči odstavki posameznih točk:
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju besedilu: OPPN)
a) Za zadnjim odstavkom točke 1.3 se doda nova točka 1.4.:
»1.4. Za zagotovite optimalne umestitve lokacije CČN in dovozne ceste do le-te in na podlagi pridobljenih študij:
– »Meža – poplavna nevarnost Prevalje«, ki ga je pod št. 28/09-ZZ izdelalo podjetje VGP Drava – vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. in
– »Strokovna presoja spremenjene meje priobalnega zemljišča na Prevaljah«, ki ga je pod št. 99/09-AS izdelalo podjetje VGP Drava – vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., se bodo v skladu s 14. členom Pravilnika in ob smiselnem upoštevanju prvega odstavka 59. člena ZPNačrt-1A predhodno proučile še dodatne variante umestitve obeh elementov dovoznic na območje PZ »Račel-Log«.
b) vse ostale točke 1. dela ostanejo nespremenjene.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
a) točka 2.2. se v celoti črta in nadomesti z novo točko 2.2.:
»2.2. Zemljišča za ureditev ureditve dostopov ležijo:
2.2.1. Zahodna dostopnica na zemljiščih p.c. št. 73, 74/1 in 76/1, (vsa) k.o.Farna vas.
Površina zemljišča kolateralnih zemljišč zahodne dostopnice obsega cca 0,101 ha.
2.2.2. Vzhodna dostopnica na zemljiščih p.c. št. 350/13, 547/10, 356, 547/9, 355/1, 355/3, 355/2, (vsa) k.o. Stražišče.
Površina zemljišča kolateralnih zemljišč zahodne dostopnice obsega cca 0,112 ha.«
b) točka 2.3. se v celoti črta in nadomesti z novo točko 2.3.:
»2.3. Skupna velikost vseh opredeljenih zemljišč znaša cca 1,463 ha.
c) vse ostale točke 2. dela ostanejo nespremenjene.
3. Roki za pripravo OPPN
a) časovnica/terminski plan v točki 6 se črta in se nadomesti s sledeč-o/-im:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faza v postopku                |Rok izvedbe  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN         |december 2009 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava sprememb in dopolnitev sklepa o    |avgust 2010  |
|izdelavi OPPN                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN             |avgust 2010  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora |avgust     |
|                       |2009–oktober  |
|                       |2010      |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN      |oktober 2010  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava okoljskega poročila         |oktober–    |
|                       |december 2010 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava      |december 2010 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Opredelitev občine do stališč,        |december–   |
|pripomb in predlogov             |januar 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN            |januar 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  |januar 2011–  |
|                       |aprila 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN      |april 2011   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu |april–maj 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
B) Ostale točke (št. 3, 4., 5., 7. in 8.) sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje – Območje »B« PZ Račel - Log ((vulgo Toplice,v nadaljnjem besedilu »CČN«), Uradni list RS, št. 2-83/10)) ostanejo nespremenjene in v polni veljavi.
C) Objava sklepa
Ta sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.prevalje.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2009-10
Prevalje, dne 2. avgusta 2010
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost