Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

3752. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold, stran 10311.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 32. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za razdelitev sredstev, ki jih Občina Prebold (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v vsakoletnem proračunu za izvajanje letnega programa športa (v nadaljevanju: letni program).
2. člen
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko na javnem razpisu kandidirajo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi s sedežem na območju občine,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prebold.
Športna društva, klubi in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v Občini Prebold.
4. člen
Izvajalci programov športa iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
2. da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov (velja samo za društva in klube),
3. biti najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini Prebold in izvajati športne programe, namenjene občanom Občine Prebold,
4. imeti zagotovljeno redno vadbo najmanj 30 tednov v letu (ne velja za zavod s področja vzgoje in izobraževanja),
5. imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
6. imeti najmanj 20 članov s plačano članarino (velja za društva in klube),
7. imeti urejeno zbirko članstva (ne velja za zavod s področja vzgoje in izobraževanja),
8. imeti urejeno zbirko udeležencev programov.
V primeru, da se posamezen program izvaja v Občini Prebold in je namenjen občanom preboldske občine, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Prebold, je za izvajalca tega programa izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Prebold, izpolnjuje pa ostale pogoje.
III. VSEBINSKE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV
5. člen
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se iz proračuna občine Prebold sofinancirajo naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
– informacijski sistem na področju športa in
– delovanje društev in klubov.
Vsebine in višino sofinanciranja določi občinski svet z letnim programom športa.
IV. POSTOPEK IZBORA IN RAZDELITVE FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Občina prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa športa po tem, ko občinski svet sprejme letni program športa in ko so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu občine.
V letni program se uvrsti programe, ki so pomembni za občino. V letnem programu športa se vsako leto posebej opredeli tudi število priznanih skupin v razpisanem športnem programu.
Izvajalec letnega programa športa pridobi sredstva le za vsebino programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko stanje in ta pravilnik za to predvideva sofinanciranje.
7. člen
Postopek izbora izvajalcev letnega programa športa, razdelitve finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev poteka po naslednjem vrstnem redu:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin in predlogov izvajalcev letnega programa športa na območju občine,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Komisija je sestavljena iz predstavnika občinske uprave, predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in člana športne zveze.
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
– ocenjevanje vrednotenja športnih programov skladno z merili,
– priprava predloga za dodelitev sredstev za programe športa izvajalcem,
– priprava poročila o delu komisije.
9. člen
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin in predlogov izvajalcev letnega programa športa na območju občine.
Župan s sklepom določi besedilo javnega razpisa. Javni razpis se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani Občine Prebold.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– osebe, ki imajo pravico kandidirati na javni razpis,
– pogoje, ki jih mora predlagatelj izpolnjevati,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– določitev obdobja, do katerega izvajalci letnega programa športa lahko črpajo sredstva,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– kraj, čas in osebo za podajanje informacij v zvezi z razpisom,
– način dostave vlog ter dan in uro do katere občina sprejema vloge,
– datum odpiranja vlog ter
– rok do katerega bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za podajo vlog na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni, začne teči prvi naslednji dan po objavi na krajevno običajen način in spletni strani občine.
10. člen
Pogodba, ki jo sklene Občina Prebold z izvajalci športnih programov, vsebuje:
– podatke obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebino in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višino sredstev za dogovorjene športne programe,
– način nadzora nad porabo teh sredstev,
– rok za oddajo rednih mesečnih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov v skladu z dinamiko izvajanja programov.
V. MERILA
11. člen
Sredstva za programe na področju športa se razdelijo na naslednji način:
----------------------------------------------------------
1.  za programe športa          najmanj  70%
2.  za pomembnejše športne in rekreativne največ  15%
   prireditve
3.  za izobraževanje in usposabljanje        10%
   kadrov za delo v športu
4.  za delovanje društev, njihove zveze       5%
   in promocije športa
----------------------------------------------------------
Poleg naštetih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru programov uvrščenih v letni program športa, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi infrastruktura s področja športa. Sredstva za obratovanje, tekoče vzdrževanje ter investicije v športne objekte, katerih lastnik je Občina Prebold, niso predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob sprejemu proračuna.
Podrobno so pogoji, kriteriji in normativi za vrednotenje posameznih programov športa in izbor nalog za sofinanciranje iz občinskega proračuna razvidni iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 35/03).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-4/2010-1
Prebold, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
  POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI PREBOLD
  A. DEJAVNOST
  Merilo za objekt in strokovni kader se za vse programe
športa, za katere nacionalni program športa predvideva
sofinanciranje, je vrednosti ure. Vrednost ure se določi na
naslednji način:
  – za strokovni kader 1 ura = 1 točka
  – za objekt 1 ura = 2 točke za zaprti objekt, 1 točke za
odprti objekt, pri čemer pa višina sofinanciranja objekta ne
sme presegati dejanske cene najema objekta in ne sme biti
plačan neposredno iz proračuna Občine Prebold.
  1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
  1.1 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
  Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome,
medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira:
  – strokovni kader za skupino, v kateri je maksimalno 20
otrok,
  – najem 60 ur objekta za skupino, v kateri je maksimalno 20
otrok.
  Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira:
  – strokovni kader za enega mentorja za skupino, v kateri je
maksimalno 20 otrok,
  Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
  – najem 60 ur objekta za skupino, v kateri je maksimalno 20
otrok,
  – strokovni kader za skupino, v kateri je maksimalno 20
otrok.
  1.2 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (6 do 15 let)
  1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
  Za izvajanje programa »Zlati sonček« v osnovni šoli se
sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome,
medalje).
  Za izvajanje programa »Krpan« v osnovni šoli se sofinancira:
  – propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome,
medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira:
  – strokovni kader za 20-urni tečaj plavanja na skupino, v
kateri je največ 10 otrok – neplavalcev,
  – najem 20 ur objekta za skupino, v kateri je največ 10
otrok – neplavalcev.
  Ne sofinancira se učenje plavanja, ki je del šolskega
programa v okviru šole v naravi in je že financirano iz javnih
sredstev.
  Za izvajanje 80-urnih programov se sofinancira:
  – najem 80 ur objekta za vadbo skupine, v kateri je največ
20 otrok,
  – strokovni kader za največ 80 ur vadbe za skupino, v kateri
je največ 20 otrok.
  Ne sofinancira se smučarski tečaj, ki je del šolskega
programa in je že financiran iz javnih sredstev.
  Za šolska športna tekmovanja se sofinancira:
  – organizacij in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj.
  1.2.2 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostnih in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi je
potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije
pri panožni zvezi.
  Programi se razdelijo na tri stopnje:
  – cicibani in cicibanke, katerega vadba obsega 240 ur in je
v skupini maksimalno 15 otrok,
  – mlajši dečki in deklice, katerega vadba obsega do 400 in
je v skupini maksimalno 15 otrok,
  – starejši dečki in deklice, katerega vadba obsega do 800 in
je v skupini maksimalno 15 otrok.
  Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti
se vsaki vadbeni skupini sofinancira:
  – objekt v obsegu števila vadbenih ur na skupino,
  – strokovni kader v obsegu števila vadbenih ur na skupino,
  – nezgodno zavarovanje.
  1..2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – objekt za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok.
  1.3 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
  1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
  Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15.
do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe
športa.
  Za izvajanje izbranih programov 80-urnih programov se
sofinancira:
  – najem objekta za 80 ur za skupino, v kateri je 20 otrok,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je 20 otrok.
  1.3.2 Športna vzgoja mladine usmerjen v kakovostni in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi je
potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije
pri panožni zvezi.
  Programi se razdelijo na dve stopnji:
  – kadeti in kadetinje, katerega vadba obsega do 1100 ur in
je v skupini maksimalno 15 otrok,
  – mladinci in mladinke, katerega vadba obsega do 1100 in je
v skupini maksimalno 15 otrok.
  Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti
se vsaki vadbeni skupini sofinancira:
  – objekt v obsegu števila vadbenih ur na skupino,
  – strokovni kader v obsegu števila vadbenih ur na skupino.
  1.3.3 Športna vzgoja mladine, s posebnimi potrebami (od 15
let do 20 let)
  Oblike dejavnosti so: programi športne vadbe, tekmovanj,
tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev
oziroma ovir.
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – objekt za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10 mladih,
  – strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je največ 10
mladih
  1.4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
  1.4. Interesna športna dejavnost študentov
  – strokovni kader za 80-urne programe za organizirano
skupino, v kateri je najmanj 20 udeležencev.
  2. ŠPORTNA REKREACIJA
  Za izvajanje izbranih programov se sofinancira:
  – najem objekt za največ 80 ur za skupino, v kateri je
najmanj 20 članov
  – za občane starejše od 65 let pa tudi strokovni kader za
skupino 20 članov, za dejansko število ur vadbe, vendar največ
80 ur.
  3. KAKOVOSTNI ŠPORT
  V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in
posamezniki, ki nastopajo v tekmovalnem sistemu pod vodstvom
panožnih športnih zvez na najmanj regionalnem nivoju. Pri
prijavi je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko
registracije pri panožni zvezi.
  Vsaki vadbeni skupini se sofinancira:
  – najem objekt za 320 ur vadbe.
  Poleg tega prejme društvo ali klub za vsakega svojega člana,
ki je kategoriziran športnik mladinskega ali državnega razreda
sredstva v višini 5 točk na mesec.
  4. VRHUNSKI ŠPORT
  Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira
strokovni kader in najem objekta za vrhunske športnike:
  – v individualnih športnih panogah največ do 1200 ur vadbe v
posameznem programu,
  – v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki, največ do 1200 ur vadbe v
posameznem programu.
  Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur)
mora društvo ali klub imeti šest kategoriziranih športnikov v
individualnih športnih panogah in deset kategoriziranih
športnikov v kolektivnih športnih panogah.
  5. ŠPORT INVALIDOV
  Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
  Za izvajanje teh programov se sofinancira:
  – najem objekt za 80 ur vadbe za skupino, v kateri je največ
10 invalidov,
  – strokovni kader za 80 ur vadbe za skupino, v kateri je
največ 10 invalidov.
  B. SOFINANCIRANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG
  1. POMEMBNEJŠE ŠPORTNE IN ŠPORTNOREKREATIVNE PRIREDITVE
  Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju
panožne športne zveze in občinske prireditve. Rekreativne
prireditve se financirajo samo, če na njih sodelujejo tudi
športniki Občine Prebold. Pri pripravi predloga prireditev za
sofinanciranje se upoštevata dva osnovna in dva dopolnilna
kriterija. Osnovna kriterija sta množičnost in kakovost,
dopolnilna pa odmevnost (širši pomen) in tradicija.
  Na podlagi osnovnih kriterijev se prireditve točkujejo po
naslednjih tabeli:
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+
|Predvideno    |do 60 |od 61 do | od 101 |od 201 | več kot |
|št. udeležencev |   |  100  | do 200 |do 300 |  300  |
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+
|Občinska     | 10 |  20  |  30  | 40  |  60  |
|prireditev    |   |     |    |    |     |
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+
|Medobčinska   | 20 |  30  |  40  | 50  |  70  |
|prireditev    |   |     |    |    |     |
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+
|Državna     | 30 |  50  |  70  | 90  |  120  |
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+
|Mednarodna    | 40 |  60  |  80  | 100 |  140  |
+-----------------+------+---------+--------+-------+----------+


  Tako pridobljeno število točk za vsako prireditev se
korigira s:
  – faktorjem za tradicijo:
  – 1,0 za enkratne prireditve oziroma tiste, ki se odvijajo
do 5 let;
  – 1,2 za tiste, ki se odvijajo od 6 do 10 let;
  – 1,4 za tiste, ki se nepretrgoma odvijajo več kot 10 let.
  2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO
V ŠPORTU
  Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira
kotizacija za programe izobraževanja in izpopolnjevanja za
dosežen naziv ali uspešno opravljen licenčni seminar v letu
pred razpisom, in v izvedbi po Strokovnem svetu RS za šport
določenih izvajalcev.
  Strokovni kader, ki je odgovoren za izvajanje športnih
programov, je glede na različne stopnje strokovne
usposobljenosti različno vrednoten. Izvajalci športnih
programov morajo ob prijavi programov posredovati dokumentirane
podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne
programe. V primeru, da ti podatki niso priloženi prijavi
oziroma če športni program vodi oseba brez ustrezne športne
izobrazbe, se strokovnega kadra ne vrednoti.
  Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi
strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov
v Občini Prebold in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih
opravljali strokovno delo še najmanj tri leta.
  Pravico do izpopolnjevanja imajo vsi strokovni delavci, ki
delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Prebold
najmanj eno leto.
  Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva
izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim
kandidatom, za sredstva za izpopolnjevanje pa z vsemi
kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo. Višina
sredstev se določi po naslednjem točkovniku:

                     Število točk na  
                       kandidata    
– za izobraževanje               12      
– za usposabljanje – pridobitev         9      
amaterskega naziva 3. stopnje                
– za usposabljanje – pridobitev         7      
amaterskega naziva 2. stopnje                
– za usposabljanje – pridobitev         5      
amaterskega naziva 1. stopnje                
– za izpolnjevanje – mednarodno         3      
licenciranje                         
– za izpolnjevanje – licenciranje        2.      


  3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
  Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnosti izdajanja
strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti
v občini. Pogoj sofinanciranja izdaje publikacij je predložitev
vsebinske zasnove z opredeljenim ciljem in namenom izdaje
publikacije ter natančen finančni načrt.
  Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po
naslednjih merilih:
– strokovna literatura                 6 točk
– občasne publikacije                 4 točke
– propagandno gradivo                2 točke.

  4. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa
in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo in
izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe
lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
  Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po
naslednjih merilih:

– vodenje informacijskega sistema           8 točk
– izdelava programa                  6 točk
– izdelava in vzdrževanje lastne spletne       4 točke
aplikacije                          
– nakup tehnologije za športa             3 točke
– uporaba drugih spletnih aplikacij         2 točki.


  5. DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZE NA LOKALNI RAVNI
  Športna društva kot osnovne športne organizacije se lahko
združujejo v športno zvezo. Lokalna skupnost lahko krije del
materialnih stroškov za delovanje društev in športne zveze.
  Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana
s plačano članarino in še dodatno 1 točko na člana, če je le-ta
registriran kot tekmovalec pri ustrezni panožni zvezi. Velja
samo za člane s stalnim prebivališčem v Občini Prebold.
  Društva in zveza, ki jim je Ministrstvo za šolstvo in šport
z upravno odločbo podelilo status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju športa, pridobi za svoje delovanje še
dodatnih 30 točk.

AAA Zlata odličnost