Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2010 z dne 23. 8. 2010

Kazalo

98. Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu, stran 621.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
1. člen
Potrdi se Zapisnik XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
Z A P I S N I K
XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije, ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
Na XVIII. zasedanju Stalne mešane komisije, ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Pregled dela Podkomisij Stalne mešane komisije v obdobju od predhodne XVII. seje
2. Potrjevanje zaključkov XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije
3. Razno
Spisek prisotnih je priloga 1 tega zapisnika.
Ad 1)
Po uvodnem pozdravu, se je Stalna mešana komisija seznanila in sprejela poročila sopredsedujočih Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov g. Jožefa Graha in g. Branka Bolanče, Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov g. Milana Bogatiča in g. Anteja Colića ter člana Podkomisije za turizem g. Jožefa Graha in sopredsednice ge. Branke Belošević.
V okviru dela Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov so bili izmenjani podatki o številu izdanih obmejnih prepustnic, upravičencev prehodnih mest in prehodnih točk ter ključev zapornic.
Slovenska stran je od 30. aprila 2010 izdala 20.359 obmejnih prepustnic, evidentirala 424 vpisov prehodnih mest v obmejne prepustnice, 4.119 vpisov prehodnih mest v kmetijske vložke in 970 vpisov prehodnih točk v kmetijske vložke. Do 31. decembra 2009 je bilo skupaj izdanih v uporabo ali souporabo 2.302 ključev zapornic, od tega 1.700 upravičencev iz Republike Slovenije in 602 upravičencev iz Republike Hrvaške.
Hrvaška stran je do 30. aprila 2010 izdala 14.587 obmejnih prepustnic, evidentirala 3.404 vpisov prehodnih mest v obmejne prepustnice, 864 vpisov prehodnih mest v kmetijske vložke in 655 vpisov prehodnih točk v kmetijske vložke.
V okviru Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov je bilo izpostavljeno dobro sodelovanje carinskih uprav in carinarnic. Ni bilo potrebe po sklicu posebnega sestanka podkomisije.
V okviru dela Podkomisije za turizem je bilo navedeno, da je od petih razglašenih turističnih con uradno odprta samo ena – "Sotla – dolina izvirov zdravja" (od junija 2005). Izpostavljeno je bilo, da je bilo za pripravo dela petih razglašenih turističnih con skupno porabljenih 535.600 evrov. Zaradi vloženih naporov in sredstev v pripravo dela turističnih con in sprememb povezanih z uvedbo schengenskega režima, je bilo predlagano, da se opravi skupna analiza delovanja edine odprte turistične cone in predlaga rešitve za ostale že razglašene turistične cone.
Ad 2)
V skladu s sprejetim dnevni redom je Stalna mešana komisija sprejela naslednje
SKLEPE
2.1.
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe:
2.1.1.
Sklep št. 2.2, ki ga je Stalna mešana komisija sprejela na XVII. zasedanju, dne 18. decembra 2007 na Mašunu pri Ilirski Bistrici o pravilih za podeljevanje ključev, se dopolni z naslednjim sklepom:
Pooblaščenim osebam gospodarskih družb, se zaradi izvajanja dejavnosti iz 45. in 46. člena Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, na način kot je to določeno s sklepom št. 3.2.9 sprejetem na VI. zasedanju Stalne mešane komisije v Humu na Sotli, 13. februarja 2003 in sklepom št. 3.2.4 sprejetem na VIII. zasedanju v Samoboru, 5. junija 2003, če morajo pri tem prestopiti mejo na mejnih prometnih povezavah, kjer so postavljene zapornice, lahko dodeli ključ zapornice v uporabo ali souporabo.
Ključe bo podeljevala krajevno pristojna policijska postaja v Republiki Sloveniji kjer se nahaja zapornica, o čemer obvesti pristojno hrvaško policijsko postajo. V primeru, da so uporabniki ali souporabniki hrvaške gospodarske družbe, jih o prevzemu ključev obvesti pristojna hrvaška policijska postaja.
Dodelitve ključa v uporabo ali souporabo ni potrebno zabeležiti v obmejno prepustnico.
2.1.2.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, da do konca tega leta ažurira spisek predhodnih mest in na naslednjem zasedanju Stalne mešane komisije predloži v potrditev sklep o novem spisku prehodnih mest.
2.2.
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov in Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednji sklep:
2.2.1.
Sklep št. 3.3.1 sprejet na IX. zasedanju Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, v Kostelu dne 10. julija 2003, s katerim je bil podjetju KERA-Kor d.o.o., Radatovići b.b., dovoljen neškodljiv tranzit blaga po slovenskem ozemlju iz kraja Brezovica do mejnega prehoda Metlika-Jurovski Brod, se nadomesti z naslednjim sklepom:
Pri prevozu blaga iz podjetja Kolpa, d. d., v podjetje Polira, d. o. o., se bosta v vozilu nahajali potrebna carinska dokumentacija in plombirano blago v neškodljivem tranzitu od mejnega prehoda Jurovski Brod–Metlika preko Brezovice Žumberačke/Brezovice pri Metliki do podjetja Polira, d. o. o.
Pri prevozu blaga iz podjetja Polira, d. o. o., v podjetje Kolpa, d. d., se bodo v vozilu nahajali potrebna carinska dokumentacija, odpremnica podjetja Polira, d. o. o. in plombirano blago v neškodljivem tranzitu preko Brezovice Žumberačke/Brezovice pri Metliki do mejnega prehoda Metlika–Jurovski Brod.
Ob tranzitu hrvaškega blaga iz Republike Hrvaške preko slovenskega ozemlja do podjetja Polira, d. o. o., bo postopek enak kot pri prevozu blaga iz podjetja Kolpa d. d., v podjetje Polira, d. o. o.
Osebe, ki bodo prevažale blago, morajo imeti pri sebi, zaradi prestopa meje, veljavni dokument za prestop državne meje.
Na isti relaciji lahko mejo prestopajo tudi lastniki, interne inšpekcije ter drugi predstavniki podjetij Kolpa d. d., in Polira d. o. o., ki potujejo službeno. Pri sebi morajo imeti veljavni dokument za prestop državne meje. Pred nameravanim potovanjem mora odgovorna oseba podjetij Kolpa d. d., in Polira d. o. o., o tranzitu navedenih oseb obvestiti slovensko in hrvaško mejno policijo.
2.3.
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za turizem sprejela naslednji sklep:
2.3.1.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za turizem in Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, da se sestaneta na skupnem sestanku in analizirata stanje ter predlagata rešitve v zvezi z odpiranjem turističnih con, ki so že bile razglašene, a še niso odprte.
2.4.
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov, da se skliče sestanek.
Ad 3)
3.1.
Na predlog slovenske delegacije Stalna mešana komisija soglaša, da se sklepi XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije začnejo izvajati z dnem podpisa tega zapisnika.
Naslednje zasedanje bo poteklo v Republiki Sloveniji, datum zasedanja bo dogovorjen naknadno.
Ta zapisnik je sestavljen v slovenskem in hrvaškem jeziku, na dan 18. maja 2010, v Zagrebu.
Bojan Bertoncelj l.r.
predsednik
slovenske delegacije
 
Andreja Metelko-Zgombić l.r.
predsednica
hrvaške delegacije
                            Priloga 1
 
  Seznam udeležencev XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije
za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
 
Seznam slovenske delegacije:
1.  g. Bojan Bertoncelj, predsednik
2.  g. Jožef Grah, Ministrstvo za notranje zadeve
3.  g. Milan Bogatič, Ministrstvo za finance, Carinska
   uprava RS, Carinski urad Koper
4.  g. Matej Zagorc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
   in prehrano
5.  ga. Ljuba Brank, Ministrstvo za promet
6.  g. Robert Krmelj, Veleposlaništvo Republike Slovenije
   v Zagrebu
7.  g. Marko Rakovec, Ministrstvo za zunanje zadeve
8.  ga. Kristina Kliner, Ministrstvo za zunanje zadeve
 
 
Seznam hrvaške delegacije:
1.  ga. Andreja Metelko-Zgombić, predsednica
2.  g. Branko Bolanča, Ministrstvo za notranje zadeve
3.  g. Ante Colić, Ministrstvo za finance, Carinska uprava
4.  ga. Branka Belošević, Ministrstvo za turizem
5.  g. Krunoslav Šams, Ministrstvo za morje, promet in
   infrastrukturo
6.  g. Domagoj Križaj, Ministrstvo za regionalni razvoj,
   gozdarstvo in vodno gospodarstvo
7.  g. Vjekoslav Majić, Ministrstvo za notranje zadeve
8.  g. Ivan Sinčić, Ministrstvo za finance, Carinska
   uprava
9.  g. Zoran Bradić, Ministrstvo za zunanje zadeve in
   evropske integracije
10.  g. Petar Pejković, Ministrstvo za zunanje zadeve in
   evropske integracije
11.  g. Sebastian Rogač, Ministrstvo za zunanje zadeve in
   evropske integracije
Z A P I S N I K
XVIII. sjednice Stalne mješovite komisije, održane 18. svibnja 2010. godine u Zagrebu
Na XVIII. sjednici Stalne mješovite komisije, održanoj 18. svibnja 2010. godine u Zagrebu, prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Pregled rada Potkomisija Stalne mješovite komisije u razdoblju od prethodne XVII. sjednice
2. Potvrđivanje zaključaka sa XVIII. sjednice Stalne mješovite komisije
3. Razno
Popis nazočnih nalazi se u Prilogu I. ovoga Zapisnika.
Ad 1)
Nakon uvodnih pozdravnih riječi, Stalna mješovita komisija saslušala je i prihvatila izvješća supredsjedatelja Potkomisija za granični režim i izdavanje dokumenata g. Branka Bolanče i g. Jožefa Graha, Potkomisije za provođenje carinskih postupaka g. Ante Colića i g. Milana Bogatića te Potkomisije za turizam gđe Blanke Belošević i člana te Potkomisije g. Jožefa Graha.
U okviru prikaza rada Potkomisije za granični režim i izdavanje dokumenata, razmijenjeni su podaci o broju izdanih pograničnih propusnica, korisnicima prijelaznih mjesta, prijelaznih točaka i ključeva rampi.
Hrvatska strana je do 30. travnja 2010. godine izdala 14.587 pograničnih propusnica, upisala 3.404 korisnika prijelaznih mjesta te u poljoprivredne uloške upisala 864 korisnika prijelaznih mjesta i 655 korisnika prijelaznih točaka.
Slovenska strana je do 30. travnja 2010. godine izdala 20.359 pograničnih propusnica, upisala 424 korisnika prijelaznih mjesta te u poljoprivredne uloške upisala 4.119 korisnika prijelaznih mjesta i 970 korisnika prijelaznih točaka. Do 31. prosinca 2009. godine ukupno je izdano korisnicima i sukorisnicima 2.302 ključa rampi, od čega 1.700 slovenskim korisnicima i 602 hrvatskim korisnicima.
U okviru prikaza rada Potkomisije za provođenje carinskih postupaka potvrđena je dobra suradnja carinskih uprava i carinarnica. Nije bilo potrebe za održavanjem posebnog sastanka potkomisije.
U okviru prikaza rada Potkomisije za turizam utvrđeno je da od pet proglašenih turističkih zona, samo je jedna, Sutla – dolina izvora zdravlja, službeno otvorena (od lipnja 2005. godine). U prikazu rada turističke zone Sutla – dolina izvora zdravlja, konstatirano je da je ukupno do sada hrvatska strana izdala 204 turističke dozvole, a slovenska 2.057 turističkih dozvola. Naglašeno je kako je do sada u pripremu za rad svih pet turističkih zona s obje strane uloženo 535.600 eura. Svjesni uloženog truda i sredstava u pripremi rada turističkih zona ali i promjena koje su nastupile primjenom schengenskog režima, predloženo je da potkomisije za turizam i granični režim i izdavanje dokumenata zajedničkim naporom analiziraju funkcioniranje jedine otvorene turističke zone i predlože rješenja za preostale proglašene turističke zone.
Ad 2)
U skladu s usvojenim dnevnim redom, Stalna mješovita komisija donijela je sljedeće
ZAKLJUČKE
2.1.
Stalna mješovita komisija je na prijedlog Potkomisije za granični režim i izdavanje dokumenata prihvatila sljedeće zaključke:
2.1.1.
Zaključak broj 2.2., koji je Stalna mješovita komisija donijela na XVII. zasjedanju dana 18. prosinca 2007. godine u Mašunu pri Ilirskoj Bistrici se dopunjava sljedećim zaključkom:
Osobama gospodarskih subjekata koji obavljaju poslove iz članaka 45. i 46. Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji, na način kako je to određeno u zaključku 3.2.9. donijetom na VI. sjednici u Humu na Sutli i zaključku 3.2.4. donijetom na VIII. sjednici u Samoboru, ukoliko moraju prelaziti državnu granicu preko cestovne komunikacije na kojoj je postavljena rampa, mogu se podijeliti ključevi rampe kao korisniku ili sukorisniku.
Ključeve dijeli nadležna policijska postaja u Republici Sloveniji na čijem se području nalazi rampa, o čemu obavještava nadležnu hrvatsku policijsku postaju. Ukoliko su korisnici ili sukorisnici hrvatski gospodarski subjekti, poziv za podizanje ključeva osobama hrvatskog gospodarskog subjekta uputit će nadležna hrvatska policijska postaja.
Podjelu ključeva korisnicima i sukorisnicima neće se unositi u pogranične propusnice.
2.1.2.
Stalna mješovita komisija zadužuje Potkomisiju za granični režim i izdavanje dokumenata da do kraja ove godine ažurira tablicu prijelaznih mjesta i na sljedećoj sjednici Stalnoj mješovitoj komisiji predloži usvajanje zaključka o novoj tablici prijelaznih mjesta.
2.2.
Stalna mješovita komisija je na prijedlog Potkomisije za provođenje carinskih postupaka i Potkomisije za granični režim i izdavanje dokumenata prihvatila sljedeći zaključak:
2.2.1.
Zaključak broj 3.3.1. prihvaćen na IX. sjednici Stalne mješovite komisije održanoj u Kostelu 10. srpnja 2003. godine, kojim se trgovačkom društvu KERA-Kor d.o.o., Radatovići bb, odobrava nesmetan tranzit roba po slovenskom teritoriju iz područja Brezovice do graničnog prijelaza Metlika-Jurovski Brod, zamjenjuje se sljedećim zaključkom:
Prilikom prijevoza robe iz smjera KOLPA-e d.d. u POLIRA-u d.o.o., u vozilu će se nalaziti odgovarajuća carinska dokumentacija te plombirana roba u neškodljivom tranzitu od graničnog prijelaza Jurovski Brod-Metlika preko Brezovice Žumberačke/Brezovice pri Metliki do tvrtke POLIRA d.o.o.
Prilikom prijevoza robe iz POLIRA d.o.o. u KOLPA-u d.d. u vozilu će se nalaziti odgovarajuća carinska dokumentacija i otpremnica tvrtke POLIRA d.o.o.te plombirana roba u neškodljivom tranzitu preko Brezovice Žumberačke/Brezovice pri Metliki do graničnog prijelaza Jurovski Brod-Metlika.
Prilikom tranzita hrvatske robe iz Republike Hrvatske preko slovenskog teritorija do POLIRA-e d.o.o., postupit će se sukladno postupku prijevoza robe iz KOLPA-e d.d. u POLIRA-u d.o.o.
Osobe koje budu obavljale prijevoz robe moraju kod sebe imati odgovarajući dokument za prelazak državne granice.
Na istoj relaciji državnu granicu mogu prelaziti i predstavnici, vlasnici i interne inspekcije tvrtki KOLPA d.d. i POLIRA d.o.o., koji putuju službeno s odgovarajućim dokumentom za prelazak državne granice. Prije planiranog putovanja, odgovorne osobe ovih tvrtki moraju obavijestiti hrvatsku i slovensku graničnu policiju o tranzitu naznačenih osoba.
2.3.
Stalna mješovita komisija je na prijedlog Potkomisije za turizam prihvatila sljedeći zaključak:
2.3.1.
Stalna mješovita komisija zadužuje Potkomisiju za turizam i Potkomisiju za granični režim i izdavanje dokumenata da održi zajednički sastanak te analizira stanje i predlože rješenja u vezi otvaranja turističkih zona koje su proglašene ali još nisu otvorene.
2.4.
Stalna mješovita komisija zadužuje Potkomisiju za usklađivanje prometnih veza i izgradnju graničnih prijelaza za pogranični promet da održi sastanak.
Ad 3)
3.1.
Stalna mješovita komisija utvrđuje da zaključci XVIII. sjednice Stalne mješovite komisije stupaju na snagu danom potpisa ovoga Zapisnika.
Sljedeća sjednica Stalne mješovite komisije održat će se u Republici Sloveniji, a datum održavanja sjednice dogovorit će se naknadno.
Ovaj Zapisnik sastavljen je na hrvatskom i slovenskom jeziku, u Zagrebu, dana 18. svibnja 2010. godine
Andreja Metelko-Zgombić l.r.
predsjednica
hrvatskog izaslanstva
 
Bojan Bertoncelj l.r.
Predsjednik
slovenskog izaslanstva
                            Prilog I.
 
  Popis nazočnih na XVIII. sjednici Stalne mješovite komisije
za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike
Slovenije o pograničnom prometu i suradnji
 
Hrvatsko izaslanstvo:
1.  gđa Andreja Metelko-Zgombić, predsjednica
2.  g. Branko Bolanča, Ministarstvo unutarnjih poslova
3.  g. Ante Colić, Ministarstvo financija – Carinska
   uprava RH
4.  gđa Blanka Belošević, Ministarstvo turizma
5.  g. Krunoslav Šams, Ministarstvo mora, prometa i
   infrastrukture
6.  g. Domagoj Križaj, Ministarstvo regionalnog razvoja,
   šumarstva i vodnoga gospodarstva
7.  g. Vjekoslav Majić, Ministarstvo unutarnjih poslova
8.  g. Ivan Sinčić, Ministarstvo financija – Carinska
   uprava RH
9.  g. Zoran Bradić, Ministarstvo vanjskih poslova i
   europskih integracija
10.  g. Petar Pejković, Ministarstvo vanjskih poslova i
   europskih integracija
11.  g. Sebastian Rogač, Ministarstvo vanjskih poslova i
   europskih integracija
 
Slovensko izaslanstvo:
1.  g. Bojan Bertoncelj, predsjednik
2.  g. Jožef Grah, Ministarstvo unutarnjih poslova
3.  g. Milan Bogatič, Ministarstvo financija – Carinski
   ured Kopar
4.  g. Matej Zagorc, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
   i prehrane
5.  gđa Ljuba Brank, Ministarstvo prometa
6.  g. Marko Rakovec, Ministarstvo vanjskih poslova
7.  g. Robert Krmelj, veleposlanstvo RS u Zagrebu
8.  gđa Kristina Kliner, Ministarstvo vanjskih poslova
3. člen
Za izvajanje tega zapisnika skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 57100-1/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-1811-0181
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost