Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 093-10/2010/6 Ob-5360/10 , Stran 2247
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES, Uredbe Sveta (ES) št. 284/2009 z dne 7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 o Evropskem socialnem skladu, Uredbe (ES) št. 396/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, glede razširitve vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007 ter sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 404-226/2007/65 z dne 16. 8. 2010 in 404-226/2007/67 z dne 20. 8. 2010, Ministrstvo za javno upravo objavlja spremembo besedila javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010–2012. 1. Besedilo javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010–2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/10 z dne 20. 8. 2010 (Ob-5248/10), se v točki 5.3 Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni spremeni tako, da se sedaj glasi: Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni Upravičeni prijavitelji za sklop 3 so: – nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni ravni ter na vsebinskem področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis in sicer: (1) sociala, (2) okolje, (3) zdravje, (4) kultura, (5) šport in rekreacija, (6) izobraževanje in usposabljanje, (7) raziskovanje in znanost, (8) človekove pravice in zagovorništvo, (9) mednarodno razvojno sodelovanje in (10) podpora prostovoljstvu) (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali drug ustreznega splošnega dokumenta iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko področje delovanja prijavitelja, Priloga C); – so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih; – nevladne organizacije, ki izkažejo interes nevladnih organizacij za mrežno povezovanje v okviru prijavljenega projekta (dokazilo: izjave nevladnih organizacij tj. društev, zavodov, ustanov o podpori prijavitelju, Obrazec št. 8); – nevladne organizacije, ki za izvedbo projekta pridobijo najmanj dva do največ šest partnerjev – nevladnih organizacij, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (1) so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah (njihova ustanoviteljica ali soustanoviteljica ni Republika Slovenija) ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) in (2) delujejo na vsebinskem področju, za katerega konzorcij partnerjev podaja prijavo na javni razpis. (dokazilo: podpisana tipska konzorcijska pogodba – Priloga G razpisne dokumentacije ter fotokopije ustanovnih aktov in/ali drugih splošnih dokumentov vseh partnerjev, iz katerih je razvidno vsebinsko področje delovanja in ustanoviteljstvo, Priloga C); – nevladne organizacije, ki so imele v letu 2009 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo samo za prijavitelja in ne tudi partnerje: fotokopija izkaza poslovnega izida od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, Priloga D). Neupravičeni prijavitelji za sklop 3 so: – pravne osebe ustanovljene kot javni zavodi; – pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija; – nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje statistične regije, lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti (npr. regionalne ali lokalne zveze). 2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

AAA Zlata odličnost