Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3790. Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma, stran 10373.

Na podlagi 21. in 257. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 21. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 31. redni seji dne 13. 8. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte društev izven področja kulture, športa in turizma, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Rogašovci.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev (upokojenska, humanitarna, invalidska, mladinska in druga društva razen gasilskih društev) v Občini Rogašovci,
– udeležba društev na krajevnih, občinskih, medobčinskih prireditvah ali aktivnostih,
– prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa,
– drugi programi in projekti društev, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Rogašovci.
Predmet tega pravilnika niso stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. člen
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so društva:
– registrirana v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
– s sedežem v Občini Rogašovci,
– s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Rogašovci.
II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRANJA PROGRAMOV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Rogašovci. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.
Javni razpis mora vsebovati: navedbo naročnika; predmet javnega razpisa; višino finančnih sredstev; merila za dodelitev sredstev; pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci; informacijo o razpisni dokumentaciji; rok do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis in rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. Zainteresirani upravičenci se prijavijo na razpis na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
5. člen
Postopek javnega razpisa – odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom izbora programov in projektov ter določitev predloga višine sofinanciranja, vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Tajnik občine v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
6. člen
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv in naslov društva; navedbo programa, ki se sofinancira; višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka; način sofinanciranja; način nadzora; določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
7. člen
Upravičenci s sedežem v Občini Rogašovci so dolžni do konca meseca marca naslednjega leta oddati poročilo z dokazili o namenski rabi dodeljenih sredstev. Če upravičenec dodeljena sredstva porabi nenamensko, mora sredstva vrniti.
Nenamensko porabo sredstev in izpolnitev pogodbenih obveznosti preverja občinska uprava.
III. KRITERIJI IN MERILA
8. člen
Za sofinanciranje programov se upoštevajo naslednja merila, ki so določena v točkah in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva – število članov:
– do 10 članov                 10 točk
– do 20 članov                 20 točk
– do 50 članov                 30 točk
– nad 50 članov                50 točk.
2. Prireditve, predavanja, akcije ipd.
a) organizacija prireditve           50 točk
b) sodelovanje na prireditvi          10 točk
c) organizacija in sodelovanje na strokovnih  10 točk
aktivnostih – predavanje, ekskurzije,
izobraževanje ...
3. Projekti, predstavitveni material društva – 10 točk
glasilo, bilten, brošura
4. Nagrada za jubilej, obletnico
– za 10 let delovanja             10 točk
– za 20 let delovanja             20 točk
– za 30, 40, 50 … let delovanja        30, 40, 50 …
                        točk.
Za društva, ki nimajo sedeža v Občini Rogašovci veljajo samo kriteriji pod točko 1.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.
9. člen
Na predlog komisije se lahko posameznemu upravičencu s sedežem v Občini Rogašovci dodelijo dodatna oziroma višja sredstva, kot bi mu sicer pripadala po merilih in kriterijih iz 8. člena tega pravilnika, če gre za izvajanje humanitarnih ali drugih storitev, ki so v javnem interesu in posebnega pomena za lokalno skupnost.
Razpoložljiva proračunska sredstva, zmanjšana za sredstva iz prejšnjega odstavka, se v skladu z določbami tega pravilnika dodelijo vsem prijavljenim upravičencem.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010-23
Rogašovci, dne 13. avgusta 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost