Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 4301-24/2010 Ob-5425/10 , Stran 2249
Na podlagi 68.e. člena Energetskega zakona, Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011), Pravilnika o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let (Uradni list RS, št. 66/10, objavljen 13. 8. 2010). 1. V javnem razpisu se prvi in drugi odstavek 3. točke spremeni, tako, da se glasi: »3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe. Pravne osebe morajo biti ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06), Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04), Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, z vsemi spremembami in dopolnitvami) oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) s sedežem v Republiki Sloveniji. Pravna oseba, ki se prijavlja na razpis: – ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imeti mora poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – mora biti kapitalsko ustrezna skladno z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami); – mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora usposobljene predavatelje: · s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb, · s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimatskih sistemov, · s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, nanašajoč se na stavbe; – imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference; – imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opremo.« 2. V javnem razpisu se točka 5 spremeni, tako, da se glasi: »5. Način prijave in razpisni rok Popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 23. 9. 2010 v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.« 3. V javnem razpisu se točka 6 spremeni, tako, da se glasi: »6. Odpiranje vlog: Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 27. 9. 2010 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana v sejni sobi II. nadstropje.« Temu primerno se spremeni tudi razpisna dokumentacija, objavljena na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.

AAA Zlata odličnost