Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 407-228/2010 Ob-5303/10 , Stran 2259
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. 1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za serijsko izdelane toplotne črpalke, na podlagi originalnega računa izvajalca naložbe, ki obvezno vključuje nabavo in namestitev toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Seznam ustreznih toplotnih črpalk je sestavni del razpisne dokumentacije in je priloga le-te. Upravičeni stroški vključujejo: – nabavo in namestitev toplotne črpalke; – nabavo in namestitev hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko; – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. Upravičeni stroški vključujejo DDV. Obdobje v katerem se priznajo stroški je od 1. 1. 2010–20. 9. 2010. 2. Višina sredstev: višina sredstev po tem javnem razpisu znaša 30.000,00 € in so v proračunu Občine Brežice planirana na proračunski postavki 1528-subvencioniranje naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. 3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki investira na območju Občine Brežice s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in je: – lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega razpisa, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik); – ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim pisnim dovoljenjem; – najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičene osebe, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem razpisu. Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva iz drugih virov ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu. Naprav in opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Za ukrep, ki je predmet javnega razpisa in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot to določa javni razpis. Občina Brežice ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Občini Brežice vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in/ali pripravo sanitarne tople vode: Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 35% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.300 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode tipa voda/voda ali zemlja/voda; – 1.700 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,6; – 1.200 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,3 do 3,6. Višina spodbude za toplotno črpalko za pripravo sanitarne tople vode znaša največ 35% priznanih stroškov naložbe in ne več kot 400 €. 6. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-91-516, e-mail: roman.matjasic@brezice.si ali Suzana Ogorevc, tel. 07/49-91-549. 7. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno ponedeljka, 20. 9. 2010 za namen: sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – Naložbe v učinkovito rabe energije«. 8. Postopek obravnave vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril (točka 5), ki so sestavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila v roku 5 dni po končanju razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema dopisa o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. 9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog oziroma popolnosti vloge. Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe. Kolikor pogodba ni podpisana v prej navedenem roku, se smatra, da stranka odstopa od pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.

AAA Zlata odličnost