Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Ob-5343/10 , Stran 2273
Uporabnikom javno objavljenega povzetka letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d. V skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov, smo revidirali računovodske izkaze Skupne pokojninske družbe d.d. za leto, ki se je končalo 31. 12. 2009. Ti izkazi so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Iz revidiranih računovodskih izkazov družbe izhajajo povzetki računovodskih izkazov, ki vsebujejo izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa ter prikaz bilančnega dobička za tedaj končano leto. V svojem poročilu z dne 15. marca 2010 smo o računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, izrazili pritrdilno mnenje. Ne da bi izrazili pridržek smo opozorili: – na pojasnilo 4.2.2.2. k računovodskim izkazom, v katerem je pojasnjeno, da je družba v letu 2009 prostovoljno spremenila prikaz izkaza poslovnega izida. Izkaz poslovnega izida vključuje le zneske prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na poslovanje družbe, ne vključuje pa zneskov, ki izhajajo iz naslova sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb, ki jih družba prikazuje v izkazu finančnega položaja. Izkaz poslovnega izida je zato potrebno brati v povezavi z razkritjema 4.2.2.8.8.11 in 4.2.2.9.8, ki prikazujeta prihodke in odhodke, ki izhajajo iz sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb; – na pojasnilo 4.2.2.7.7 k računovodskim izkazom (»Obvladovanje kapitalske ustreznosti) iz katerega je razvidno, da družba na dan 31. 12. 2009 ne izpolnjuje zahtev o kapitalski ustreznosti v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in njegovimi podzakonskimi akti, saj prikazuje primanjkljaj razpoložljivega kapitala v znesku 23.168 EUR. Tekoči poslovni izid družbe po oblikovanju statutarnih rezerv na dan 31. 12. 2009 v znesku 2.008.730 EUR presega nastali primanjkljaj, vendar se v skladu s podzakonskimi akti Zakona o zavarovalništvu všteva v izračun kapitalske ustreznosti v naslednjem obdobju kot preneseni poslovni izid ter – da družba v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov vodenja in nadzora na način, kot ga predpisuje peti odstavek 294. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe. Po našem mnenju so priloženi povzetki računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih v skladu z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo. Zaradi boljšega razumevanja finančnega položaja družbe na dan 31. december 2009, njenega poslovnega in finančnega izida v letu 2009 ter področja naše revizije, je potrebno povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in z našim revizijskim poročilom o njih.

AAA Zlata odličnost