Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3814. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 10411.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F in 63/09) se v drugem odstavku 14. člena za besedilom »ki urejajo javne ceste,« doda beseda »in« ter črta besedilo »in homologacijo vozil ter naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prometni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za te vrste prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih in naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona o varnosti cestnega prometa in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike, izvajajo programe usposabljanja in dodatnega usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje avtošol, opravljajo registracijo motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Direkciji Republike Slovenije za ceste se s to uredbo uskladi do 1. septembra 2010.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije se s to uredbo uskladi do 1. januarja 2011.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-21/2010
Ljubljana, dne 26. avgusta 2010
EVA 2010-3111-0040
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost