Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2010, stran 10366.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ((Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 34. redni seji dne 19. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2010 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov/konto        Rebalans
                            2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      10.572.901
   Tekoči prihodki (70+71)           6.504.035
70  Davčni prihodki               5.089.793
   700 Davki na dohodek in dobiček       4.243.243
   703 Davki na premoženje            325.550
   704 Domači davki na blago in storitve     521.000
71  Nedavčni prihodki              1.414.242
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     595.929
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.500
   712 Denarne kazni                1.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    45.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          769.813
72  Kapitalski prihodki              164.007
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    10.600
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      153.407
   nematerialnega premoženja
73  Prejete donacije                 5.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov      5.000
   731 Prejete donacije iz tujine            –
74  Transferni prihodki             3.899.859
   740 Transferni prihodki iz drugih      3.839.859
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega        60.000
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        12.263.810
40  Tekoči odhodki                5.329.168
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     351.577
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     61.101
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.886.241
   403 Plačila domačih obresti           20.500
   409 Rezerve                 3.009.749
41  Tekoči transferi               2.423.540
   410 Subvencije                 156.000
   411 Transferi posameznikom in        1.471.900
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   225.958
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       569.682
42  Investicijski odhodki            4.268.602
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.268.602
43  Investicijski transferi            242.500
   431 Investicijski transferi pravnim in     71.500
   fizičnim osebam
   432 Investicijski transferi proračunskim    171.000
   uporabnikom
I.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)      –1.690.909
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
II.  PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA       –
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil          –
   751 Prodaja kapitalskih deležev           –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         –
III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    5.000,00
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskega
   deleža
   440 Dana posojila               5.000,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         –
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        –
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženje v        –
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
IV.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       –
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
V.  ZADOLŽEVANJE (500)            1.200.000,00
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje          1.200.000,00
VI.  ODPLAČILA DOLGA (550)              34.239
55  Odplačila dolga
   550 Odplačila domačega dolga          34.239
VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         530.148
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.165.761
IX.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    1.690.909
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          530.148
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2010 se spremeni prvi odstavek 8. člena in se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2010 izločijo v višini 63.925,71 eurov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2010 se spremeni drugi odstavek 13. člena in se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2010 se zagotavljajo v višini 35.823,24 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2010
Puconci, dne 19. avgusta 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost