Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3760. Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za Unesco, stran 10319.

Na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 35/92) v zvezi z Ustavo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in Listino o nacionalnih komisijah in na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08), in 4. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07 in 32/10) Vlada Republike Slovenije izdaja
S K L E P
o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za Unesco
1. člen
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (v nadaljevanju: komisija) je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
2. člen
(vloga in naloge komisije)
(1) Komisija ima naslednjo vlogo:
– svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam ob generalni konferenci UNESCO in drugih medvladnih sestankih v vseh zadevah s področja delovanja UNESCO;
– povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti UNESCO v Sloveniji ter njihovo sodelovanje v aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih nasvetov in pomoči UNESCO in drugim nacionalnim komisijam;
– skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO;
– spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti;
– pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO;
– izvaja druge aktivnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi cilji UNESCO;
in naloge:
– obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije;
– obravnava programe, projekte in druge aktivnosti UNESCO ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti oziroma s svojimi delegati sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini;
– pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih UNESCO ter predstavnike Republike Slovenije v organih UNESCO;
– pripravlja mnenja o sklepanju in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti UNESCO, ter daje pobude za njihovo uporabo v Republiki Sloveniji;
– daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih področij v pristojnosti UNESCO v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;
– daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti UNESCO v njegove aktivnosti;
– obvešča javnost o ciljih in akcijah UNESCO, obravnava vprašanja v zvezi s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovega prevajanja v slovenščino;
– obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO.
(2) Za uspešno in učinkovito izvajanje svojih nalog komisija:
– sprejema programe dela in aktivnosti komisije, finančne načrte za njihovo izvajanje in določa izvajalce sprejetih programov in aktivnosti;
– pripravlja strateške usmeritve za svoje delovanja in jih posreduje v potrditev Vladi Republike Slovenije;
– občasno, vendar najmanj vsaki 2 leti, poroča Vladi Republike Slovenije o uresničevanju strateških usmeritev in izvajanju programov dela in aktivnosti.
(3) Komisija deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme na konstitutivni seji.
3. člen
(sestava komisije)
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in člani, ki jih imenujejo:
Državni zbor Republike Slovenije
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje
Arhiv Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zavod Regijski park Škocjanske jame
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Inštitut za proučevanje Krasa
Slovenska znanstvena fundacija
Rektorska konferenca
Evro-sredozemska univerza
Pedagoški inštitut
Inštitut za narodnostna vprašanja
Andragoški center
RTV Slovenija
Narodna in univerzitetna knjižnica
Društvo Združenih narodov za Slovenijo
Društvo slovenskih pisateljev
Slovensko etnološko društvo
Urad za enake možnosti
ICOMOS Slovenija
Slovenski odbor ICOM
Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Društvo novinarjev Slovenije
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije
Društvo mladih raziskovalcev.
(2) Po položaju so člani komisije:
– nekdanji predsedniki in generalni sekretarji komisije
– predsedniki delovnih teles komisije, ki jih komisija ali Izvršni odbor komisije ustanovita na podlagi 4. člena tega sklepa
– nacionalni koordinator Unesco klubov
– nacionalni koordinator ASP mreže (pridružene UNESCO šole)
– stalni delegat Republike Slovenije pri UNESCO
– predsedniki nacionalnih komitejev:
– Mednarodni program geološke korelacije (IGCP)
– Mednarodna oceanografska komisija (IOC)
– Mednarodni hidrološki program (IHP)
– Človek in biosfera (MAB).
(3) Vlada Republike Slovenije za člane imenuje posameznike, ki so priznani strokovnjaki ali aktivni na področjih iz pristojnosti Unesco:
Dr. Vasilka Sancin
Dr. Vida Mohorčič-Špolar
Dr. Sonja Novak Lukanovič
Magdalena Tovornik
Dr. Naško Križnar
Dr. Luka Omladič
Dr. Zoran Pavlović
Dr. Danijela Trškan
Dr. Breda Pavlič
Mag. Dušan Kramberger
Marija Zupančič Vičar.
(4) Komisija lahko na predlog Izvršnega odbora imenuje do deset članov iz vrst intelektualnega in kulturnega okolja, ki so s svojim izjemnim dolgoletnim delom prispevali k izboljševanju sodelovanja Slovenije z UNESCO.
(5) Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena svoje predstavnike imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, razen nevladne ustanove in organizacije, ki svoje predstavnike imenujejo največ za dve zaporedni mandatni dobi.
(6) Če je član komisije predčasno razrešen, mora organ ali organizacija o tem obvestiti Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in imenovati novega člana za dobo do izteka mandata predčasno razrešenega člana.
(7) Člani komisije so pri svojem delu neodvisni, svoje delo pa opravljajo kot častno funkcijo.
4. člen
(organi in delovna telesa komisije)
(1) Organi komisije so plenarno zasedanje, predsednik, dva podpredsednika in Izvršni odbor.
(2) Komisija ali Izvršni odbor komisije imenuje stalna ali začasna delovna telesa komisije in s sklepom določi način njihovo sestavo, mandat ter področje delovanja in pristojnosti.
5. člen
(plenarno zasedanje komisije)
(1) Plenarno zasedanje komisije sestavljajo vsi člani komisije.
(2) Komisija se na plenarnem zasedanju sestane najmanj enkrat na dve leti, obvezno pa v letu, ko poteka Generalna konferenca Unesco.
6. člen
(predsednik in podpredsednika komisije)
(1) Predsednika komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport; ministrstvom, pristojnim za kulturo, ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, ter ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
(2) Predsednik je imenovan za dobo 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(3) Podpredsednika komisije izvolijo izmed sebe člani komisije na plenarnem zasedanju.
(4) Podpredsednika sta izvoljena za dobo 4 let in sta po preteku mandata lahko ponovno izvoljena.
7. člen
(Izvršni odbor)
(1) Izvršni odbor komisije sestavljajo:
– predsednik, podpredsednika in generalni sekretar komisije
– člani, ki so jih v komisijo imenovala ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport; ministrstvo, pristojno za kulturo; ministrstvo, pristojno za okolje in prostor; ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve
– predsedniki delovnih teles komisije.
(2) Izvršni odbor pripravlja plenarna zasedanja komisije in odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti komisije v času med dvema plenarnima zasedanjema komisije.
8. člen
(Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO)
(1) Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravlja Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (v nadaljevanju: urad), ki deluje v okviru ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Urad je pri svojem delu samostojen in neposredno izvaja sprejete sklepe in odločitve komisije in njenih delovnih teles, ter se pri svojem delu povezuje z ostalimi vladnimi organi in službami.
(2) Urad med drugim:
– usklajuje udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih sestankih v okviru Unesca in tujih strokovnjakov v Sloveniji,
– usklajuje delo in dejavnosti z vladnimi in nevladnimi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo, ter z drugimi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k uresničevanju programa in dejavnosti.
(3) Urad zagotavlja in izvaja financiranje programa dela in aktivnosti komisije in drugih dogovorjenih obveznosti doma in na tujem iz proračuna ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
(4) Direktor urada opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja komisije, in sicer tako da:
– skrbi za izvajanje vloge in nalog komisije;
– skrbi za izvajanje programa in organiziranje sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO;
– skrbi za stalno obveščanje javnosti o ciljih in aktivnostih UNESCO ter za razširjanje dokumentov in gradiv UNESCO;
– svetuje vladnim in nevladnim organom in organizacijam o zadevah s področij delovanja UNESCO in občasno pripravlja informacije s področja delovanja UNESCO;
– sodeluje s stalno delegacijo Republike Slovenije pri UNESCO in z vsemi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo;
– sodeluje s sekretariatom UNESCO in spremlja delo vodstvenih organov UNESCO ter sodeluje z drugimi nacionalnimi komisijami;
– obvešča izvršni odbor in plenarna zasedanja komisije ter zainteresirane vladne organe o izvajanju programa in aktivnostih;
– predstavlja komisijo na sestankih nacionalnih komisij in drugih sestankih;
– sodeluje v delu stalnih in začasnih delovnih teles, ki ji komisija ali izvršni odbor ustanovita na podlagi 4. člena tega sklepa.
9. člen
Urad v roku treh mesecev od dneva objave tega sklepa skliče konstitutivno plenarno zasedanje nacionalne komisije.
10. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 84/05) in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 56/07).
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-15/2010
Ljubljana, dne 29. julija 2010
EVA 2010-3211-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost