Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3783. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert, stran 10364.

Na podlagi 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 63/07) in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 38/07) sta Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 30. redni seji, dne 28. 7. 2010, in Občinski svet Občine Šentrupert na 32. redni seji, dne 29. 7. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08) sprejela
O D L O K
o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin soustanoviteljic in njunih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert ustanovita skupno upravo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je na Občini Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v sredini pa je napis »Mokronog - Trebelno in Šentrupert«.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin soustanoviteljic.
(2) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne uprave, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovita in nima notranjih organizacijskih enot.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin soustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin soustanoviteljic.
7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin soustanoviteljic.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je na sedežu skupne uprave.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in predpisi posameznih občin soustanoviteljic v upravnih postopkih na 1. stopnji. Na 2. stopnji odloča vodja skupne občinske uprave.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine soustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjajo občine soustanoviteljice solidarno.
9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin soustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in tem odlokom.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin soustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župana lahko skleneta pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave začasno, najdalj za 12 mesecev, opravljal direktor občinske uprave ene izmed ustanoviteljic.
10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine soustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa obema županoma občin soustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Mokronog - Trebelno.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Mokronog - Trebelno oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila županov občin soustanoviteljic.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Občine Mokronog - Trebelno v soglasju z županom druge občine soustanoviteljice.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druge materialne pogoje zagotavljajo občine soustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Mokronog - Trebelno 50,9%,
– Občina Šentrupert 49,1%.
14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih skupne občinske uprave v občini, v kateri ima sedež in na dislociranih enotah, kar določita župana s posebnim sklepom.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine soustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopek javnega naročila vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenujeta župana občin soustanoviteljic.
(3) Ostale tekoče odhodke in transfere, ki niso predmet predhodne alineje tega člena si občini soustanoviteljici skupne uprave delita v razmerju, določenem v 13. členu tega odloka.
15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine soustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določita župana občin soustanoviteljic, je vključen v proračun občine soustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno. Občina Šentrupert je dolžna kriti te stroške v skladu s 13. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN SOUSTANOVITELJIC
17. člen
Župana občin soustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen
(1) Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županu soustanoviteljice. O izstopu iz skupne uprave sprejmeta občinska sveta občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim določita rok, ki ne sme bi daljši od 6 mesecev, do katerega sta občini soustanoviteljici dolžni zagotoviti ustrezne deleže sredstev za skupno upravo ter morebitne presežne javne uslužbence. Ugotovitveni sklep se pošlje občinam soustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot soustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 17. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morata s tem strinjati obe občini soustanoviteljici.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejme župan Občine Mokronog - Trebelno akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi v soglasju z županom druge občine soustanoviteljice. Kadrovski načrt skupne uprave sprejmeta župana občin soustanoviteljic. Skladno z Zakonom o javnih uslužbencih in tem odlokom župana občin soustanoviteljic pred začetkom delovanja skupne občinske uprave imenujeta vodjo skupne občinske uprave.
20. člen
Skupna uprava začne z delom, ko občini soustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela skupne uprave ter, ko občina soustanoviteljica, v kateri ima skupna uprava sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
(1) Župana občin soustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave odločal zadnji. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah soustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi, če ni drugače določeno.
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
 
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost