Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3770. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih, stran 10324.

Na podlagi 8. člena, tretjega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 33. člena in 76. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter šestega odstavka 6. člena in 29. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih
1. člen
V Pravilniku o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 110/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(označevanje krmnih dodatkov v krmnih mešanicah za hišne živali)
(1) Poleg zahtev glede označevanja krme v skladu z Uredbo (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 568/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ali uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v prehrani živali (UL L št. 163 z dne 30. 6. 2010, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/ES), razen določb iz 19(a) člena Uredbe 767/2009/ES, ter zahtev glede označevanja krme v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje krme za posebne prehranske namene, in pravilnika, ki ureja označevanje medicirane krme, morajo biti na oznaki krmne mešanice, ki vsebuje krmni dodatek, ki ima dovoljenje Evropske Unije, še podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena. Na oznaki krmne mešanice za hišne živali, ki vsebuje barvila, konzervanse, antioksidante ter je pakirana v embalaži z neto maso do 10 kg, zadostuje, da so navedeni podatki iz devetega odstavka tega člena.
(2) Podatki na oznaki morajo biti dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni. Zanje odgovarja proizvajalec, tisti, ki je pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer, in sicer tisti izmed njih, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti glede označevanja krmnih mešanic. Vsi zahtevani podatki morajo biti navedeni na pakiranju, vsebniku ali na pritrjeni etiketi.
(3) Na oznaki krmne mešanice morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) za antioksidante, barvila (vključno s pigmenti) in konzervanse navedba »antioksidant(-i)«, »barvilo(-a)«, »konzervans(-i)« s specifičnim imenom dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;
b) za vitamin E:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– vsebnost alfa-tokoferola,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost alfa-tokoferola ali rok skladiščenja;
c) za vitamina A in D:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– vsebnost aktivne snovi,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok skladiščenja;
d) za baker:
– specifično ime dodatka,
– vsebnost, izražena kot Cu;
e) za encime:
– specifično ime aktivne snovi ali snovi v skladu z njihovo encimsko aktivnostjo, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– identifikacijska številka mednarodne zveze za biokemijo,
– enote aktivnosti (enote aktivnosti na gram ali enote aktivnosti na mililiter),
– identifikacijska številka dodatka (v nadaljnem besedilu: E številka),
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok skladiščenja,
– navedba pomembnih značilnosti encima, ki se nanašajo na proizvodni proces (v skladu z izdanim dovoljenjem);
f) za mikroorganizme:
– navedba seva oziroma sevov, ki so bili določeni z dovoljenjem,
– številka vrste seva oziroma sevov,
– število enot, ki tvorijo kolonije (CFU na kg),
– E številka,
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok skladiščenja,
– navedba pomembnih značilnosti mikroorganizma, ki se nanašajo na proizvodni proces (v skladu z izdanim dovoljenjem).
(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko navedejo tudi podatki za pravilno uporabo krme (v skladu z izdanim dovoljenjem konkretnemu krmnemu dodatku). Podatki morajo biti navedeni na pakiranju, vsebniku ali na pritrjeni etiketi.
(5) Prisotnost elementov v sledovih, razen bakra in vitaminov (z izjemo vitaminov A, D in E), provitaminov in dodatkov s podobnim učinkom, je lahko označena, če je količino teh snovi mogoče ugotoviti z uradnimi analiznimi metodami ali, če to ni mogoče, z drugimi validiranimi analiznimi metodami. V takšnih primerih morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) za elemente v sledovih, razen bakra:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– vsebnost elementov;
b) za vitamine (razen vitaminov A, D in E), provitamine in snovi s podobnim kemičnim učinkom:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– vsebnost aktivne snovi,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne snovi ali rok skladiščenja.
(6) Podatki, ki so določeni v tretjem in petem odstavku tega člena, morajo biti natisnjeni v bližini splošnih podatkov in navedeni na pakiranju, vsebniku ali na etiketi. Količino dodatka, vključenega v krmno mešanico, je treba navesti, kadar je vsebnost ali količina navedena v tretjem in petem odstavku tega člena. Podatke o dodatkih lahko spremlja E številka ali trgovsko ime dodatka, kadar to ni že zahtevano v tretjem odstavku tega člena.
(7) Kadar se določa datum poteka veljavnosti garancije ali rok skladiščenja za več dodatkov, se na označbi navede samo en datum veljavnosti garancije ali samo en rok skladiščenja, in sicer za tisti dodatek, ki mu veljavnost garancije oziroma rok skladiščenja najprej poteče.
(8) Krmne mešanice, ki se prevažajo v razsutem stanju, mora spremljati dokument, ki vsebuje podatke iz tretjega in petega odstavka tega člena. Kadar gre za manjše količine krmnih mešanic, ki so namenjene končnem porabniku, morajo biti podatki posredovani končnemu porabniku skupaj z dobavnico oziroma računom.
(9) Pri označevanju hrane za hišne živali, ki vsebuje barvila, konzervanse ali antioksidante ter je pakirana v embalaži z neto maso do 10 kg, zadostuje, da ima pakiranje na označbi navedbo »barvilo(-a)«, »konzervans(-i)« ali »antioksidant(-i)«, ki ji sledi navedba »dodatek (-ki), dovoljen(-i) v Evropski skupnosti:«, pod naslednjima pogojema:
– da nosi pakiranje, vsebnik ali etiketa referenčno številko, s katero se krmno mešanico lahko identificira,
– da proizvajalec na zahtevo kupca poda specifično ime ali imena uporabljenega dodatka ali dodatkov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2010.
Št. 007-197/2010
Ljubljana, dne 10. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0162
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost