Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3780. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici, stran 10361.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5, ki je stanovanjsko območje v k.o. Gornja Bistrica v Občini Črenšovci (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Sklep določa način priprave OPPN v Gor. Bistrici, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede finansiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za poslovno cono
Območje enote BI-5 v Gornji Bistrici je na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, sprem. 5/10 in 43/10) opredeljeno kot stavbno zemljišče. Širše območje enote urejanja je delno pozidano, v območju je vaško gasilski dom in stanovanjski objekti. V dovozni cesti je zgrajena celotna gospodarska javna infrastruktura. Območje je izven vseh režimov.
Razlog za izdelavo OPPN je kompleksna ureditev območja, ki zajema gradnjo gospodarske javne infrastrukture do parcel in gradnja individualnih stanovanjskih objektov.
3. Območje OPPN v Gornji Bistrici
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1829/1, 1831/3, 1831/4, 1831/5, 1831/6 v k.o. Gornja Bistrica.
Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora.
V predmetnem območju je načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih hiš s prostori za manjše obrtne ali servisne dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti so lahko tudi v samostojnih objektih. Objekti se priključijo na gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektrika, tk omrežje), ki poteka v dovozni cesti na zahodni strani enote urejanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se izdela geodetski posnetek obstoječega stanja. Pri izdelavi se uporabijo tudi strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo občinskega prostorskega načrta, ki se nanašajo na obravnavano območje.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora in na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci ter izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
Za enoto urejanja ni potrebo izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
5. Roki za pripravo OPPN
+--------------------------------------+----------------------+
|Faza postopka             |Rok          |
+--------------------------------------+----------------------+
|Objava sklepa o začetku priprave OPPN |Avgust 2010      |
+--------------------------------------+----------------------+
|Priprava osnutka OPPN         |Avgust 2010      |
+--------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic na osnutek OPPN  |Avgust, september 2010|
|(30 dni)               |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu z     |September 2010    |
|zahtevami iz podanih smernic     |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi  |September       |
+--------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev z javno obravnavo  |September 2010    |
|(30 dni)               |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Pregled pripomb in izdelava stališč  |Oktober 2010     |
|ter sprejem na občinskem svetu    |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Izdelava predloga OPPN        |Oktober 2010     |
+--------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj na predlog OPPN   |November 2010     |
+--------------------------------------+----------------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava v|December 2010     |
|javnem glasilu            |           |
+--------------------------------------+----------------------+
Navedeni roki veljajo v primeru, da je Sklep o pričetku priprave OPPN objavljen najkasneje do sredine meseca avgusta, da je urejena pogodba o pripravi gradiva z izbranim pripravljavcem in da za načrtovane ureditve ne bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota;
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
3. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
4. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
5. Občina Črenšovci.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Črenšovci iz svojih proračunskih sredstev.
8. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Črenšovci.
Št. 92/2010
Črenšovci, dne 9. avgusta 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost