Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Ob-5305/10 , Stran 2261
1. Predmet javnega razpisa: – štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, – sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente. 2. Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov v Republiki Sloveniji ali v tujini iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: – državljanstvo Republike Slovenije, – stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, – status dijaka ali študenta, – ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije, – ni v delovnem razmerju, – se ne izobražuje za suficitarni poklic, ki je evidentiran za Mestno občino Nova Gorica, – da mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati šestkratne vrednosti zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji (1.426,38 EUR), – da dijak dosega najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu oziroma dijak 1. letnika dosega povprečno oceno vseh zaključenih ocen 9. razreda osnovne šole najmanj 4,0, – da študent dosega poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,0, – da študent dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let, – da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih. 4. Prijava: prijavite se lahko samo na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki ga dobite na spletni strani: http://www.nova-gorica.si v rubriki »aktivni razpisi« ali v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, soba 27/III., od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure ter ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 16. ure. 4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj priložiti: 1. podatke o družinskih članih in dokazila o premoženjskem stanju (Obr. P-02), 2. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke o dohodkih oziroma prejemkih (Obr. P-03), 3. overjeno fotokopijo dokazila o učnem uspehu v šolskem oziroma študijskem letu 2009/10, 4. originalno potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2010/11, 5. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo prosilci za sofinanciranje šolnine), 6. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi: – kratek življenjepis, – dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih, – bibliografijo objavljenih del, – potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd., – kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih, – dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah, – priporočila javnih zavodov, – druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata. 4.3. Rok za prijavo je do 15. 9. 2010. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega dne vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba 38/I). Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže. 5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljene bodo predvidoma 4 štipendije oziroma šolnine. 6. Merila za izbor: – dosežen učni uspeh, – javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek – doseženi rezultati kandidata, – deficitarnost poklica v Mestni občini Nova Gorica. Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana. 7. Pogoji za porabo sredstev O dodelitvi štipendij in sofinanciranju šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina ne podeli. Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije oziroma šolnine se uredi s pogodbo. 8. Izmed prejemnikov štipendij določi župan s posebnim sklepom dobitnika »Štipendije Treh uprav« (Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Gorica). Kriterij za določitev je mednarodni značaj študija. 9. Dodatne informacije Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26/III. pri Majdi Stepančič, tel. 05/335-01-63 ali 335-01-61. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.

AAA Zlata odličnost