Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3801. Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje, stran 10383.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 39. seji dne 28. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa merila in pogoje za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat).
(2) Vlogo za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem čas vloži gostinec oziroma kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju: gostinec).
REDNI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
(1) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije, samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega odloka.
(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času 15 dni pred začetkom obratovanja ali spremembo obratovalnega časa.
(3) Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije, deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času za vsako enoto posebej.
(4) Gostinec mora k vlogi za obratovanje v rednem obratovalnem času priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
3. člen
(1) Gostinski obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače in se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju, kjer je z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trebnje dopustna stanovanjska gradnja, smejo obratovati le med 6.00 in 22.00 uro.
(2) Na območjih, ki so z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trebnje opredeljena kot območja, v katerih ni dopustna stanovanjska gradnja, se za določitev rednega obratovalnega časa upoštevajo določbe veljavnega državnega predpisa o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
4. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti na predlog gostinca potrdi vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času, kolikor je potrditev vloge utemeljena ter je v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega odloka. V nasprotnem primeru vlogo zavrne z odločbo.
PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Za podaljšan obratovalni čas se šteje obratovanje izven rednega obratovalnega časa, določenega v veljavnem državnem predpisu o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
6. člen
(1) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije in obratovanje vrta, v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega odloka.
(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in obratovanje zunaj prostorov 15 dni pred:
– prenehanjem veljavnosti izdane odločbe za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
– začetkom obratovanja ali
– spremembo obratovalnega časa.
(3) Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter za obratovanje zunaj prostorov za vsako enoto posebej.
(4) Gostinec mora k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in za obratovanje zunaj prostorov priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
– soglasje večine (75%) neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot (lastnikov oziroma najemnikov), če se gostinski obrat nahaja v večstanovanjskem objektu.
(5) Soglasje ne sme biti starejše od 30 dni.
(6) V primeru, da soglasja ni mogoče dati oziroma, da se ugotovi, da so bile pri gostincu evidentirane kršitve javnega reda in miru ter kršitve določb tega odloka, pristojni organ lokalne skupnosti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.
7. člen
(1) Na območjih, na katerih je v skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Trebnje dopustna stanovanjska gradnja, se lahko odobri podaljšan obratovalni čas in obratovanje zunaj prostorov, če so za obratovanje v tem času izpolnjeni vsi pogoji in merila iz tega odloka, v nasprotnem primeru pristojni organ lokalne skupnosti predlagani obratovalni čas ustrezno skrajša ali pa vlogo za izdajo soglasja zavrne.
(2) Pristojni organ lokalne skupnosti zavrne potrditev vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter obratovanje zunaj prostorov:
– če je na osnovi poročil policije oziroma inšpekcijskih in nadzornih organov gostinec vsaj enkrat v zadnjih dvanajstih mesecih kršil določila zakona v zvezi s poslovanjem v določenem obratovalnem času ali kršil javni red in mir,
– če so bila s strani občanov zoper gostinca v zadnjih 12 mesecih posredovane utemeljene pritožbe zaradi prekomernega hrupa ali motenja javnega reda in miru. Utemeljenost pritožbe presodi upravni organ.
(3) Pristojni organ lokalne skupnosti lahko izda soglasje za podaljšan obratovalni čas in za obratovanje zunaj prostorov, in sicer za:
– restavracije, gostilne in izletniške kmetije do 01.00 ure naslednjega dne oziroma do 23.00 ure, če se nahajajo na območju strnjenega stanovanjskega naselja;
– slaščičarne, kavarne, okrepčevalnice, bare, bistroje, vinotoče in osmice do 01.00 ure naslednjega dne oziroma do 23.00 ure, če se nahajajo na strnjenega stanovanjskega naselja;
– gostinske obrate v stanovanjskih in večstanovanjskih objektih do 23.00 ure.
8. člen
(1) Pristojni organ lokalne skupnosti potrdi vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in obratovanje zunaj prostorov za obdobje enega leta.
(2) Pristojni organ lokalne skupnosti lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in izdajo soglasja za obratovanje zunaj prostorov, veže na krajše časovno obdobje ob predhodni izpolnitvi določenih pogojev.
(3) Kolikor pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času in za obratovanje zunaj prostorov potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo), se soglasje za obratovanje v podaljšanem času ne izda do izpolnitev pogojev, ne glede na določbe ostalih členov tega odloka.
(4) Pristojni organ lokalne skupnosti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije ter obratovanje zunaj prostorov nemudoma prekliče:
– če ugotovi, da je gostinec vsaj dvakrat v zadnjih 12 mesecih kršil določila zakona v zvezi s poslovanjem v določenem obratovalnem času,
– če je zaradi obratovanja gostinskega obrata ali kmetije v podaljšanem obratovalnem času oziroma zaradi obratovanja zunaj prostorov gostinec kršil javni red in mir (poročilo policije oziroma inšpekcijskih in nadzornih organov).
(5) Izdano soglasje za podaljšani obratovalni čas in soglasje za obratovanje zunaj prostorov lahko pristojni organ lokalne skupnost, v obdobju njegove veljavnosti, prekliče, v primeru ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ter določb tega odloka. Z odločbo o preklicu soglasja o podaljšanem obratovalnem času ali obratovanja zunaj prostorov pristojni organ lokalne skupnosti določi ustrezno spremenjen obratovalni čas.
(6) Gostinec za gostinski obrat ali kmetijo, za katero je bila izdana odločba o preklicu podaljšanega obratovalnega časa ali o preklicu obratovanja zunaj prostorov, dvanajst mesecev od izdaje omenjene odločbe ne more pridobiti soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma soglasje za obratovanje zunaj prostorov.
ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
9. člen
Gostinec lahko občasno obratuje tudi dlje od potrjenega obratovalnega časa, in sicer:
– brez soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti,
– s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti.
10. člen
(1) Gostinec lahko brez soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti obratuje dlje, kot traja obratovalni čas, na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom sme gostinski obrat ali kmetija obratovati do ure, ki je določena v drugem odstavku 12. člena tega odloka.
11. člen
(1) Gostinec sme, ne glede na že izdano potrjeno vlogo o delovanju v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, občasno obratovati dlje, in sicer ob raznih prireditvah (koncerti, plesi, revije, veselice, poroke, zaključki ob koncu leta in podobno). Ta podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za gostinske obrate in kmetije, v katerih v zadnjih dvanajstih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov ter kolikor s strani občanov niso bile v zadnjih dvanajstih mesecih posredovane utemeljene pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega reda in miru. Utemeljenost pritožbe presodi upravni organ.
(2) Gostinec vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa najmanj pet delovnih dni pred načrtovano prireditvijo.
12. člen
(1) Pogoj za pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani pristojnega organa lokalne skupnosti.
(2) Enkratno podaljšanje obratovalnega časa se dovoli:
– za restavracije, gostilne in kmetije do 6.00 ure naslednjega dne;
– za slaščičarne, kavarne, okrepčevalnice, bare, bistroje, vinotoče in osmice do 03.00 ure naslednjega dne;
– za gostinske obrate, ki so v stanovanjskih in večstanovanjskih objektih, se enkratno podaljšanje dovoli do 24.00 ure.
NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski inšpektor.
KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če dejavnost opravlja v nasprotju s 3., 5., 6., 9.,10. in 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vsebine, ki jih ta odlok ne obravnava, se uporabljajo določbe veljavnega državnega predpisa o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2010
Trebnje, dne 28. julija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost