Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 10-1629 Ob-5314/10 , Stran 2273
1. Predmet prodaje: prenosni generator plinov Dynacal 150C, s temperaturno kontrolo z zanesljivostjo ±0.01°C od 5°C nad sobno temperaturo do 110°C, za pripravo standardov v ppb do ppm koncentracijskem območju. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 3. Oprema, ki je predmet prodaje, bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). 4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/241-93-36, elektronski naslov: maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih karakteristik prodajane opreme pa Irena Kralj Cigić, tel. 01/241-91-76, elektronski naslov: irena.kralj-cigic@fkkt.uni-lj.si. 5. Ogled generatorja plinov je možen od 30. avgusta do 3. septembra 2010 med 9. in 14. uro, na naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5/1.nadstropje, laboratorij 8, 1000 Ljubljana. 6. Pisna ponudba mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba za generator plinov – Ne odpiraj« na sedež prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. septembra 2010 do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. 7. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe in – ponudbeno ceno za nakup generatorja plinov. 8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je opisan v 3. točki. Generator plinov bo prodan po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku osem dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino ter v osmih dneh po plačilu kupnine generator plinov odstraniti iz prostorov in zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Kupec generatorja plinov je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve generatorja plinov iz prostorov prodajalca ter plačati vse pripadajoče javne dajatve. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

AAA Zlata odličnost