Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 410-92/2010/82 Ob-5332/10 , Stran 2263
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pomoči po pravilu » de minimis « za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v letu 2010. Predmet sofinanciranja so stroški prevoza z območij Občine Postojna, kjer je prireja mleka razpršena in je oddaljenost do zbiralnice večja od 5 kilometrov. Okvirna višina razpisanih sredstev za naveden ukrep po pravilu » de minimis « je 15.100,00 EUR. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju in izvajajo storitev prevoza mleka. Splošne finančne določbe: 1. Za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2010. Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški, nastali od 1. 2. 2010 pa do 30. 11. 2010. 2. Dokazila/plačani računi za namen po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV. 4. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, skupna pomoč » de minimis «, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Splošni pogoji upravičenosti: 1. izvajalec storitev prevoza opravljene storitve dokazuje na podlagi zahtevka seznama dejansko opravljenih prevozov za posamezno relacijo ter na podlagi seznama proizvajalcev mleka z območja Občine Postojna; 2. obvezne priloge so tudi dokazila oziroma računi o opravljeni storitvi iz katerih so razvidni stroški prevoza mleka izraženi v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilometrine); 3. oddaljenost kmetije od zbirnega mesta mora biti najmanj 5 km. III. Namen razpisa Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis«. F. Sofinanciranje stroškov transporta –prevoz mleka – višina razpisanih sredstev: 15.100,00 EUR. Sofinancirajo se dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju za storitev prevoza mleka. Upravičeni stroški: – operativni stroški prevoza (zbiranja in transporta mleka iz odročnih krajev nad 5 km do zbiralnice). Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov prevoza (neposredno plačilo kmetu-proizvajalcu ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljaje dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju in izvajajo storitev prevoza mleka. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh let. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na razpisnem obrazcu 6 – Vloga 2010/II, – seznam prog (relacij) z naslovi kmetij – proizvajalcev mleka na katerih se opravlja storitev prevoza mleka z območja Občine Postojna, – obvezne priloge so tudi dokazila oziroma računi o opravljeni storitvi iz katerih so razvidni stroški prevoza mleka izraženi v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilometrine), – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti prevoza. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2010. Razpisani ukrepi pa se mora smiselno zaključiti do 30. novembra in oddati vlogo z zahtevkom do vključno 3. decembra 2010. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno – informacijski pisarni (št. 4) občine do vključno 3. 12. 2010 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo – 2010 /II«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena) vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom. Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v V. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: http://www.postojna.si ali pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na razpis. VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-00, 728-07-89).

AAA Zlata odličnost