Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice, stran 10409.

Na podlagi petega odstavka 61. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 12. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991), Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) spremeni in dopolni Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje, Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02 – v nadaljevanju: Odlok). Spremembe in dopolnitve novelacije zazidalnega načrta Trnje, Brežice (v nadaljevanju: SDZN) je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško, pod številko SDZN-12/08.
2. člen
(vsebina)
SDZN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov   M 1 : 5000
Občine Brežice
– Načrt parcel z mejo območja urejanja       M 1 : 1000
– Geodetski načrt s certifikatom          M 1 : 500
– Geodetski načrt z mejo območja          M 1 : 250
– Situacija obstoječega stanja           M 1 : 250
– Zazidalna situacija iz obstoječega ZN       M 1 : 500
– Zazidalna situacija                M 1 : 250
– Prerez A-A, prerez B-B              M 1 : 250
– Načrt parcelacije                 M 1 : 250
– Zakoličbena situacija               M 1 : 250
– Prometna situacija                M 1 : 250
– Zbirna situacija infrastrukture          M 1 : 250
– Ukrepi za obrambo in zaščito           M 1 : 250
– Prikaz vplivnega območja             M 1 : 250
(D) Priloge
– Sklep o začetku priprave SDZN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN
– Lastništvo
(E) Dokazila
– dokazilo o registraciji podjetja
– potrdilo pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(meja območja)
(1) SDZN se nanašajo na parc. št. 46/10, 46/8 in 45/39, vse k.o. Trnje, ki so ob križišču Bizeljske ceste in Murnove ulice.
(2) Območje urejanja s SDZN je veliko cca 0,09 ha.
(3) Na severu območje meji na Bizeljsko cesto, ki je državna regionalna cesta (R-219 Slovenska Bistrica–Čatež ob Savi), na zahodu poteka meja po Murnovi ulici, ki je občinska lokalna krajevna cesta (LK 027101), na vzhodu in jugu poteka meja po parc. št. 46/10, k.o. Trnje.
(4) Meja območja osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjena.
4. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 45/39, 46/10, 46/8, 348/2 (Bizeljska cesta), 46/1 (Murnova ulica), 45/38 (Murnova ulica), 54/7, 54/6, 54/1, 46/9, vse k.o. Trnje.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
V drugi alineji 19. člena Odloka se na koncu prvega stavka črta pika, ki se nadomesti z vejico in doda se naslednje besedilo: »razen na parc. št. 45/39 in 46/8, k.o. Trnje, kjer je dovoljeno do 90 m2. »
6. člen
V prvem odstavku 39. člena Odloka se na koncu besedila za piko doda novo besedilo, tako da se glasi: »Ob Murnovi ulici je na parc. št. 45/39, k.o. Trnje, dovoljeno ob hodniku za pešce zgraditi oporni zid oziroma zid objekta garaže, ki je višine do 1,00 m nad koto Murnove ulice. Na ravni strehi objekta garaže, na parc. št. 46/8, k.o. Trnje, ki je hkrati terasa stanovanjske hiše, oziroma na opornem zidu, je dovoljeno postaviti transparentno ograjo višine do 1,1 m.«
7. člen
V prvem odstavku 43. člena Odloka se na koncu besedila za piko doda novo besedilo, tako da se glasi: »Na parc. št. 45/39 in 46/8, k.o. Trnje, je dovoljena postavitev garaže do pločnika za pešce ob Murnovi ulici.«
V drugem odstavku 43. člena Odloka se na koncu stavka črta pika, ki se nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo: »dovoljena so odstopanja do 10%.«
Dopolni se drugi odstavek 43. člena Odloka, tako da se glasi:
»Horizontalne in vertikalne mere pomožnega objekta ne smejo presegati mere glavnega objekta, dovoljena so odstopanja do 10%.«
V tretjem odstavku 43. člena Odloka se na koncu stavka črta pika, ki se nadomesti z vejico in doda se naslednje besedilo: »na parc. št. 45/39 in 46/8 k.o. Trnje (ob Murnovi ulici) je dovoljena površina garaže do 90 m2.«
8. člen
V prvem odstavku 45. člena Odloka se na koncu drugega stavka črta pika, ki se nadomesti z vejico in doda se naslednje besedilo: »na parc. št. 45/39 in 46/8, k.o. Trnje, (ob Murnovi ulici) je dovoljena ravna streha nad garažo, ki je hkrati pohodna terasa stanovanjskega objekta.«
9. člen
V prvem stavku 95. člena Odloka se za prvo vejico doda tekst, ki se glasi: »razen na severovzhodni fasadi objekta na parcelni številki 46/8 in 46/10 proti parceli 49/6, vse k.o. Trnje.«
10. člen
Doda se nov 104.a člen, ki se glasi:
»104.a člen
(Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Potres
Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,250 g.
(2) Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
Mora biti omogočen dostop z vozili za intervencijo, evakuacijo in za razmeščanje opreme za gasilce. Hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine požarne vode. Medsebojna oddaljenost med objekti je minimalno 6,00 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin, ali se po potrebi morajo upoštevati drugi zakonski ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.
(3) Obramba in zaščita
V novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
Zaklonišča se gradijo v objektih, ki so določeni s predpisi.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(vpogled v SDZN)
SDZN so na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Brežice in Upravni enoti Brežice.
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3507-5/2008
Brežice, dne 18. avgusta 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost