Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3789. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov, stran 10371.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 21. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 31. redni seji dne 13. 8. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače oziroma plačila in druge prejemke funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogašovci.
2. člen
Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom organov ožjih delov občine ter članom drugih organov občine za njihovo delo pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
II. VIŠINA TER NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
Funkcija župana Občine Rogašovci, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščena v 49. plačni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Odločbo o plači, oziroma plačilu za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen
Za opravljanje funkcije podžupana je določen plačni razred v razponu od 34. do 41. plačnega razreda. Plačni razred podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije glede na pooblastila in obseg dela, največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije, oziroma plačila za opravljeno delo, članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov organov ožjih delov občine, članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom občinskega sveta, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V okviru zneska iz prvega odstavka tega člen se članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta – 15%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 30%,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 20%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 14%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 9%.
Kolikor član občinskega sveta zamudi na sejo oziroma jo predčasno zapusti in je bil na seji prisoten manj kot polovico časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije po postavkah za delo na seji.
Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru napovedane obstrukcije.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Sklep o plačilu za opravljanje funkcije izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
7. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek sejnine posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki znaša 5% najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Sejnine se izplačujejo po sklepu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade. Nagrada letno ne sme preseči 15% plače župana za predsednika nadzornega odbora in 8% plače župana za člane nadzornega odbora.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
a) kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– udeležba na seji nadzornega odbora – 30%
– vodenje seje nadzornega odbora – 10%
– za vabljeno prisotnost na seji občinskega sveta – 15%
– za vabljeno prisotnost na seji komisije ali odbora občinskega sveta – 7%
od 15% plače župana
b) kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepa nadzornega odbora
– ena ura zelo zahtevnega nadzora – 4%
– ena ura zahtevnega nadzora – 3%
– ena ura manj zahtevnega nadzora – 2%
od 15% plače župana.
Nagrade se izplačujejo po sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Za opravljanje funkcije člana odbora vaške skupnosti se določi nagrada v obliki sejnine, ki znaša največ 5% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu odbora vaške skupnosti določi del plače glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje odbora vaške skupnosti – 15%
– udeležba na seji odbora vaške skupnosti – 25%.
Predsedniku oziroma predsedujočemu vaškega odbora pripada sejnina za vodenje seje in za udeležbo na seji vaškega odbora.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov odbora vaške skupnosti, ki ga potrdi predsednik odbora vaške skupnosti.
11. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Enaka sejnina pripada tudi za udeležbo občinskih funkcionarjev na sejah delovnega telesa občinskega sveta, prisotnost katerih je potrebna zaradi proučevanja določenih vprašanj oziroma zadev.
Osebam, ki vodijo organe iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
12. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja občine. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občinske uprave oziroma javni uslužbenec občinske uprave, po pooblastilu tajnika občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 65/99, 16/01, 88/05, 112/05 in 113/07).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Rogašovci, dne 13. avgusta 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost