Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Ob-5330/10 , Stran 2263
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, kot je urejeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih relevantnih predpisih. 2. Javni partner: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8323 Šentrupert. 3. Objava odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 62/10). 4. Predmet javno-zasebnega partnerstva: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobave toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Vrtcu Šentrupert in Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert. 5. Narava javno-zasebnega partnerstva: koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. 6. Območje javno-zasebnega partnerstva: Občina Šentrupert, Vrtec Šentrupert in Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, kot je opredeljeno v Odloku o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 62/10). 7. Začetek javno-zasebnega partnerstva: po podpisu pogodbe. 8. Predviden čas trajanja javno-zasebnega partnerstva: 15 let. 9. Pridobitev razpisne dokumentacije, kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je kandidatom na voljo na spletni strani, www.sentrupert.si. Ostali dokumenti, ki so del razpisne dokumentacije so na voljo pri javnem partnerju. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 10. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji za njihovo predložitev Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ali osebno v glavni pisarni na naslovu javnega partnerja, vsak delovni dan med 9. in 12. uro do roka, določenega za oddajo vlog. Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 24. 9. 2010 najkasneje do 10. ure. 11. Zahteve glede vsebine vlog: celotna vloga mora biti izdelana skladno z navodili v razpisni dokumentaciji. 12. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: a) Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Dokazilo: Izjava kandidata. b) Kandidat v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. Dokazilo: Izjava kandidata. c) Zakoniti zastopnik kandidata, kolikor je kandidat pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika kandidata. d) Zoper kandidata ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali kateri koli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Dokazilo: Izjava kandidata. e) Kandidat je ekonomsko in finančno sposoben izvesti javni razpis. Dokazilo: Potrdilo banke, da bo kandidatu brezpogojno odobreno posojilo najmanj v vrednosti stroškov investicije, kot jih bo prikazal v svojem izračunu, če bo za posojilo zaprosil, pri čemer javni partner opozarja, da izjava banke, da bo kandidatu odobrila posojilo v skladu s poslovno politiko banke predstavlja pogojno izjavo, ki bo štela za neustrezno. f) Kandidat razpolaga z zadostnim in strokovno ustreznim kadrom, tehnično opremo ter izkušnjami za izvedbo predmetnega javnega razpisa. Dokazilo: Izjava kandidata. g) Kandidat mora izkazati, da ima v lasti ali v upravljanju vsaj eno delujočo kotlovnico na lesno biomaso, primerljive tehnologije, kot jo navaja v svoji vlogi. Dokazilo: Izjava kandidata. 13. Pogoji za predložitev skupne vloge: Vsak sodelujoči v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točk 12.a, 12.b, 12.c in 12.d, izpolnjevanje pogojev iz ostalih točk pa je lahko skupno. 14. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: javni partner bo pri izbiri uporabil naslednja merila: – rok izvedbe, – koncesijska dajatev in cena za dobavljeno toplotno energijo. 15. Naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Odpiranje bo dne 24. 9. 2010, ob 11. uri.

AAA Zlata odličnost