Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3791. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi, stran 10374.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; ZP Načrt) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je županja sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorske načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN) stanovanjske zazidave “Rubnik”
Na podlagi pobude lastnikov nepremičnin parc. št. 1336/219, 1336/220, 1336/221, 1336/222, 1336/223, 1336/224, 1336/225, 1336/226, 1336/227, 1336/228, 1336/229, 1336/230, 1336/231, 1336/232, vse v k.o. Spodnja Polskava, Rubnik Ane in Rubnik Vinka, na območju Gmajne na Spodnji Polskavi, se za ureditveno območje stanovanjske zazidave “Rubnik” začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja nepozidana in delno zazidana stavbna zemljišča na jugozahodnem delu naselja Spodnja Polskava - Gmajna. V neposredni bližini so individualni stanovanjski. V skladu s prostorskimi planskimi akti občine je opredeljeno kot območje, kjer je dovoljena gradnja individualnih stanovanjskih objektov, za območje je predvidena izdelava OPPN.
Investitorja, ki sta hkrati tudi lastnika zemljišč na obravnavanem območju, so na Občino Slovenska Bistrica posredovali pobudo za začetek postopka izdelave OPPN, skupaj z idejno urbanistično zasnovo pozidave območja, ki predvideva individualno stanovanjsko zazidavo, in ureditev potrebne infrastrukture na obravnavanem območju. Celotno območje se infrastrukturno opremi.
Sprejeti Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi bo predstavljal pravno podlago za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt, na območju Občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06).
3. člen
Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano – ureditveno območje meri približno 10.000 m2, in sicer vključuje parcelne številke: 1336/219, 1336/220, 1336/221, 1336/222, 1336/223, 1336/224, 1336/225, 1336/226, 1336/227, 1336/228, 1336/229, 1336/230, 1336/231, 1336/232, vse v k.o. Spodnja Polskava.
Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven območja OPPN, kolikor bi se izkazalo, da so neposredno potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave OPPN so:
– ureditev celotnega območja, kot zaključene celote;
– usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z obstoječo v neposredni bližini;
– izgradnja strnjene stanovanjske gradnje;
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, prostih površin;
– zaključeno ureditev hortikulturne zasnove.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske dokumentacije,
– analizi prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejni zasnove prostorske ureditve območja na podlagi pobude investitorja in programskih izhodišč,
– idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za nemoteno funkcioniranje ureditvenega območja OPPN.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN mora pobudnik pridobiti osnovni geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec OPPN stanovanjske zazidave “Rubnik” izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN stanovanjske zazidave “Rubnik”.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki izdelave OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|   |Aktivnost             |Rok izdelave    |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|1.  |Priprava osnutka OPPN       |60 dni po sprejemu |
|   |                  |sklepa županje o  |
|   |                  |začetku       |
|   |                  |prostorskega akta  |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|2.  |Priprava gradiva in pridobivanje  |45 dni       |
|   |smernic pristojnih nosilcev    |          |
|   |urejanja prostora ter odločitve MOP|          |
|   |o izdelavi CPVO          |          |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|3.  |izdelava strokovnih podlag,    |v času pridobivanja |
|   |okoljskega poročila        |smernic – 120 dni  |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|4.  |Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN |30 dni po      |
|   |na podlagi pridobljenih smernic  |pridobitvi smernic |
|   |nosilcev urejanja prostora     |          |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|5.  |Posredovanje dopolnjenega OPPN in |15 dni       |
|   |okoljskega poročila ministrstvu v |          |
|   |pregled              |          |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|6.  |javna razgrnitev dopolnjenega OPPN |prične 7 dni po   |
|   |in okoljskega poročila       |objavi javne    |
|   |                  |razgrnitve in traja |
|   |                  |30 dni       |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|7.  |javna obravnava, obravnava na   |v času javne    |
|   |občinskem svetu          |razgrnitve     |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|8.  |predaja pripomb in predlogov    |7 dni po zaključeni |
|   |načrtovalcu            |javni razgrnitvi  |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|9.  |opredelitev načrtovalca do pripomb |7 dni od predaje  |
|   |in predlogov            |pripomb       |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|10. |stališča do pripomb in predlogov  |30 dni od      |
|   |                  |opredelitve     |
|   |                  |načrtovalca     |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|11. |izdelava predloga OPPN       |15 dni       |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|12. |pridobitev mnenj na predlog OPPN in|30 dni       |
|   |potrdilo o sprejemljivosti vplivov |          |
|   |OPPN na okolje           |          |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
|13. |sprejem usklajenega predloga OPPN |na seji občinskega |
|   |                  |sveta po pridobitvi |
|   |                  |mnenj        |
+-----+-----------------------------------+--------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor,
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana,
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica,
– Društvo KKS Pragersko - Gaj, Kolodvorska 9–11, 2331 Pragersko,
– Krajevna skupnost Spodnja Polskava, Sp. Polskava 270, 2331 Pragersko,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo; Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnika in naročnika,
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica,
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN, bosta financirala pobudnika oziroma naročnika OPPN.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2010-11-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. avgusta 2010
p.p. sklep št. 030-27/2010-48-0207
Podžupan
Občine Slovenska Bistrica
mag. Ivan Pristovnik l.r.

AAA Zlata odličnost