Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3809. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče, stran 10388.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB-1; Uradni list RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo in 55/09) je Občinski svet Občine Zreče na 12. korespondenčni seji dne 28. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08, 14/10), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center ob vstopu v Zreče (v nadaljevanju: OPPN), izdelovalca AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod št. 7/10.
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje na vhodu v urbano mestno središče, ob regionalni cesti R3-701, odsek 1430, Zreče–Zeče oziroma v neposredni bližini križišča Ceste na Roglo, Kovaške ceste in Dobroveljske ceste v Zrečah.
Velikost območja prostorske ureditve znaša ca. 7800,000 m2.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za zemljiški kompleks s parc. štev. 99/23 in 99/9, k.o. Zreče.
Izven območja OPPN poteka rekonstrukcija regionalne ceste, izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko, vodovodno, telefonsko in optično omrežje. Območje rekonstrukcije, priključevanja, dograjevanja obstoječega omrežja poteka po parcelah štev.: 99/14, 99/8, k.o. Zreče.
III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– terciarne dejavnosti (po tem odloku so promet, trgovine, gostinstvo, storitve, obrt, servis in ostale poslovne dejavnosti). Obremenitev okolja s hrupom ne sme presegati mejne vrednosti kazalcev hrupa.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti na podlagi predhodnega soglasja pristojnega delovnega telesa Občine Zreče.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– nestanovanjski objekti,
– poslovni objekti,
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– oporni zidovi,
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi obstoječih predpisov.
7. člen
Objekti:
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so tolerance v smeri sever–jug in vzhod zahod, pod pogojem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega omrežja,
– horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Ker vsebina posameznih predvidenih lokalov ni natančno definirana, so možna večja odstopanja (v »+« ali v »–«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest,
– arhitekturni elementi objekta: treba se je (tudi s sodobnimi elementi) prilagoditi merilu in strukturi stavbne tradicije na obravnavanem območju, prav tako je potrebno pri oblikovanju objekta upoštevati, da se bo prilagajal lokalni tipologiji.
Osnovnemu tlorisu lokalov in trgovskem objektu je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine osnovnega objekta,
– vertikalni gabarit: objekti bodo višine max. 7,50 m nad koto ± 0,00 m (kota pritličja), etažnost K+P+1 (dopustna je možnost fazne izgradnje). Kletna etaža je –3,00 m pod koto ± 0,00 m. Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno višino 7,50 m, nad koto ± 0,00 m (kota pritličja),
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična zidana,
– kota pritličja: 394,50 absolutne višine,
– streha: ravna, minimalnega naklona, skrita za masko,
– kritina: pločevina,
– fasada: mora biti oblikovana sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhitekture in urbanizma. Materiali naj se uporabijo v večji meri avtohtoni (les, kamen …), dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev parcele: parkirišča so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana, ali asfaltirana, manipulativne površine se asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Potrebna je zasaditev drevja na območju zelenic med parkirišči in regionalno cesto Zeče–Pesek. Prav tako je potrebno zagotoviti zasaditev drevja na območju parkirnih površin,
– faznost gradnje objekta: objekti kot etažnost objekta znotraj parcele se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.
8. člen
Gradbeno inženirski objekti
Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana,
– trafo postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnim namenom je dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Območje se delno nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste RIII-701/1430 Pesek–Rogla–Zreče.
Prometno se bo območje OPPN navezovalo na regionalno cesto preko izvozno-uvoznega cestnega priključka iz predvidenega kraka krožnega križišča v smeri Rogla, Terme, Zreče in preko izvoznega enosmernega priključka v smeri Zeče.
Izvozno-uvozni cestni priključek mora biti na regionalni cesti opremljen z levim zavijalnim pasom min. dolžine 20,00 m.
Zaradi umestitve levega zavijalnega pasu na regionalno cesto je potrebno ustrezno korigirati PZI projekt predvidenega krožnega križišča, izdelovalca OZZING d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje (št. pr. 822/09).
V območju obeh cestnih priključkov je potrebno predvideti pločnike in jih povezati s pločniki predvidenega krožnega križišča. Na izvozno-uvoznem priključku sta dovoljena samo dva vozna pasova uvozni in izvozni v obe smeri.
Minimalni odmik objektov, manipulacijskih in parkirnih površin, ograj i.p. mora znašati 2,00 m od zunanjega roba predvidenih pločnikov.
Morebitna prečkanja komunalnih vodov preko regionalne ceste se morajo izvesti s prevrtanjem pravokotno (± 15º) na os regionalne ceste izven območja cestnih priključkov (minimalni odmik 5,00 m) v minimalni globini 1,20 m (teme zaščitne cevi), zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,00 m od roba asfalta regionalne ceste. Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča razširjene regionalne ceste.
Na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, in sicer:
– 1 PM 20 m² prodajnih površin
– 1 PM na 4 sedeže v restavraciji
– 1 PM 40 m² pisarniških površin.
Za potrebe območja urejanja je predvidena izvedba 106 parkirnih mest v nivoju pritlične etaže, kjer je všteto tudi 5% predvidenih parkirnih mest za invalide. V primeru izvedbe kletne etaže se pridobi še 48 parkirnih mest.
Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča, možnosti peš prehodov iz predvidenega krožišča na kompleks SPARA) se označijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Pri usmeritvi pešcev na peš dostop do SPARA mora v križišču biti ustrezno varovan (ograja ipd.), usmerjen in označen.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje in gradnjo v varstvenem pasu regionalne ceste. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega cestnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
10. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v vodotesni izvedbi.
Za fekalne vode objekta je predvidena izvedba lastne čistilne naprave »BIJON« za 40–50 obremenilnih enot.
Priključevanje meteorne in očiščene fekalne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo se izvede pod pogoji, katere bo izdal Režijski obrat Občine Zreče.
Projektno je potrebno obdelati priključevanje objektov na ločen sistem kanalizacije, do pričetka delovanja centralne čistilne (predviden pričetek delovanja ČN Zreče leta 2013) naprave pa čistiti odpadne vode na individualni mali čistilni napravi.
Meteorne vode z obravnavanega območja se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka ob javni cesti.
Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN 858-2.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00, 106/01).
Odvajanje odpadnih voda iz obravnavanega območja naj se izvede v skladu s predpisano zakonodajo po pogojih, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek in gradnjo v varstvenem pasu kanalizacijskega omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega kanalizacijskega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
11. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju bo možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod projektnimi pogoji, katere bo na zahtevo investitorja izdelal upravljalec javnega vodovoda Zreče, to je Režijski obrat Občine Zreče. Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno obdelati. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja premera DN80 s tlakom 4 bare poteka čez parcele območja.
Za oskrbo požarne in pitne vode je v soglasju z upravljavcem predvidena dograditev obstoječega vodovodnega omrežja.
Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega vodovodnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
12. člen
Električno omrežje:
Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi in objekti:
– srednjenapetostni 20kV kablovod TP Zreče 11 – TP Zreče 3 (k-344 OE Slovenska Bistrica)
– srednjenapetostni 20kV kablovod TP Zreče 6 – TP Zreče 11 (k-652 OE Slovenska Bistrica)
– nizkonapetostni 0,4 kV nadzemne izvedbe transformatorske postaje TP Zreče 3 (t-094 OE Slovenska Bistrica).
Energija za napajanje objektov v območju urejanja bo zagotovljena iz nove transformatorske postaje z novim priključnim SN kablovodom.
Od predvidene transformatorske postaje pa do posameznih objektov, oziroma elektro omaric se izvede priključni NN električni kabel.
Izvede se osvetlitev območja urejanja s svetilkami na drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne napetosti. Pri projektiranju predvidenih objektov je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasje za priključitev objekta. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Maribor d.d., OE Slovenska Bistrica. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega energetskega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
13. člen
Plinovodno in toplovodno omrežje:
Na območju prostorske ureditve je evidentirano plinovodno in toplovodno omrežje.
V soglasju z upravljavcem Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE Žalec, je možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrežje. V ta namen je predvidena izvedba novega plinovodnega priključka od obstoječe trase do načrtovanega objekta.
Pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati „Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar“.
Objekt je prav tako možno priključiti na daljinsko ogrevanje iz obstoječe kotlovnice v mestu Zreče ali pa na bodoči toplovod s kotlovnico na biomaso.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na plinovodno omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega plinovodnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
14. člen
Optično in TK omrežje:
Na območju urejanja je evidentirano TK omrežje.
V soglasju z upravljavcem Telekom Slovenije d.d. je možnost priključitve objektov na obstoječe TK omrežje.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega optičnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
15. člen
KKS:
Na območju urejanja je evidentirano KKS.
V soglasju z upravljavcem Elektro Turnšek d.o.o. Celje je možnost priključitve objektov na kabelski komunikacijski sistem.
Načrtovana ureditev tangira obstoječi kabel, zato je v soglasju z upravljavcem predvidena dodatna zaščita.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na KKS. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.
Trase obstoječega in predvidenega optičnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5.
16. člen
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Ob trgovskem objektu je predviden ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok se ogradi z žično ograjo.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Zreče.
17. člen
Ogrevanje objektov:
– priključek na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem,
– priključek na toplovodno omrežje v soglasju z upravljalcem,
– na območju urejanja je za ogrevanja objektov dovoljeno postaviti rezervoar za kurilo olje ali utekočinjeni naftni plin,
– dovoljenji so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa, toplotna črpalka …).
V. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
18. člen
Ohranjanje kulturne dediščine:
Območje predvidenih posegov leži izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Zreče zavarovani kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina.
Varstvo arheoloških ostalin:
Za gradnjo in pred drugimi posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja je treba izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala, ki bo osnova za nadaljne morebitne ukrepe varstva kulturne dediščine. Obseg raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba. Za dejansko izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Ukrepe za varstvo kulturne dediščine zagotovi investitor.
Skladno z določilom 26. člena ZVKD-1 je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
Območje predvidenih posegov leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine.
19. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presegane kritične vrednosti kazalcev hrupa L(dvn) za III. stopnje varstva pred hrupom.
Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.
V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
– meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta. Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščite,
– skladno z 82. členom ZVO-1 je potrebno pred začetkom obratovanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave iz 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05),
– upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnim monitornigom hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04). V primeru, da se pri prvih meritvah ugotovi, da je objekt nepomemben vir hrupa, nadaljnji obratovalni monitoring ni potreben.
Na območju, kjer območje OPPN meji s stanovanjskim območjem z zemljiščem parc. št. 99/8 in 99/12, k.o. Zreče je potrebno zgraditi primerno protihrupno ograjo. Velikost in višina se določi v projektni dokumentaciji glede na oceno hrupa.
20. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
21. člen
Varstvo voda:
Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smernice MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave.
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Uredbo o emesiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07). Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno dosledno upoštevati zaključke predloženega geomehanskega poročila. Odvod padavinskih vod mora biti načrtovan tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja voda po erozivnih oziroma plazljivih zemljiščih.
V neposredni bližini območja obravnavanega OPPN ni vodotokov in območja vodnih virov.
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo čistilne naprave,
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v javno kanalizacijo.
V neposredni bližini območja obravnavanega OPPN ni vodotokov in območja vodnih virov.
22. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod na parceli, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
23. člen
Varstvo gozda:
Območje urejanja je v naravi delno gozd. Celotna površina bo posekana, s tem tudi izpisana iz gozdnih površin. Za zagotovitev minimalnega negativnega vpliva na gozd in gospodarjenje z gozdom na sosednjih površinah, je potrebno pri izvedbi posega upoštevati naslednje usmeritve:
– za potrebe gospodarjenja na sosednjih gozdnih površinah je potrebno ohraniti možnost dostopa na parcelo 100/15 in 99/24, obe k.o. Zreče. Dostop mora biti oblikovan tako, da ni prehodov preko škarp;
– pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06);
– za potrebe hortikulturnega urejanja okolice objekta predlagamo uporabo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst listavcev;
– kakršnikoli posegi izven območja ureditve niso sprejemljivi. Tako na sosednjih površinah ni dovoljeno niti začasno deponiranje gradbenega materiala, viškov izkopane zemlje ali gradbenih odpadkov oziroma morebitna izgradnja pomožnih objektov za potrebe izgradnje;
– drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Drevje za krčitev označi in posek ediventira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove, KE Slovenske Konjice. Predhodna priprava površine za gradnjo ni dovoljena.
24. člen
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju: ZON-UPB), zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in mnenja ni potrebno.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
25. člen
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov.
Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni Iist RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta ne leži v bližini vodotokov zato ni ogroženo s poplavnostjo. Na območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.
26. člen
Elektromagnetno sevanje:
Pri postavitvi in obratovanju transformatorskih postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
27. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
28. člen
Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
– Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop in funkcionalno ovirane ljudi naklona 1:15.
VII. ETAPE IZVAJANJA
29. člen
I. etapa
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija, vodovod in elektrika).
II. etapa
– zgraditi objekte
– hortikulturna ureditev okolice objekta.
Na območju urejanja se stavbe (lokali) lahko gradijo v več etapah, ki so med seboj časovno neodvisne ali povezane.
VIII. NOVA PARCELACIJA
30. člen
Nova parcelacija je prikazana na grafični prilogi št. 7.
Dovoljen odmik stavb od sosednjih parcelnih mej znaša 4,00 m. Kolikor niso poslabšane bivalne razmere, so ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča in z upoštevanjem požarno-varstvenih in obrambnih predpisov dovoljeni manjši odmiki.
Gradnja gradbeno inženirskih objektov (parkirišča, manipulacija, ograja, vodovod, kanalizacija, elektrika, plinovod, TK kabel, oporni zid) je dovoljen do parcelne meje, razen odmika od cestnega sveta regionalne ceste, kjer najmanjši odmik znaša 2,00 m.
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom) je za mešano območje predlagan naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:
+--------------------------+-------------------+---------------+
| Namenska raba parcele za |Faktor zazidanosti | Faktor izrabe |
|     gradnjo     |    (z)    |   (i)   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Mešano območje      |    0,6    |   1,2   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele za gradnjo.
Faktor izrabe parcele za gradnjo (i) se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele za gradnjo, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za gradnjo.
IX. TOLERANCE
31. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in varstveni pas regionalne ceste,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele. Nov objekt se lahko gradi manjšega tlorisa, pri čemer ni omejitev v »–«,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do ±50 cm, kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta,
– dovoljena je delitev parcele,
– pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezni objekt.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA
32. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati,
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Zreče, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
35. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2009-28
Zreče, dne 28. julija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost