Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3786. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci, stran 10367.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 17. in 118. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 31. redni seji dne 13. 8. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogašovci
1. člen
V Statutu Občina Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) se v prvem odstavku 1. člena pred besedo »samoupravna« doda beseda »temeljna«.
V celotnem besedilu statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 3. členu se črtajo besede »po predhodnem soglasju občinskega sveta«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se doda nov tretji stavek, ki glasi:
»V sredini pečata je grb.«
Sedanji tretji stavek postane četrti stavek.
4. člen
V 8. členu se doda nova 13. točka, ki glasi:
»13. Lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se doda nov drugi stavek, ki glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«.
V tretjem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»datum in kraj rojstva oziroma datum smrti«.
6. člen
Zadnji stavek petega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«, besedilo desete alineje pa se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim občinskim premoženjem«.
7. člen
V peti alineji drugega odstavka 17. člena se črta besedilo »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
Doda se nova deseta alineja, ki glasi:
»– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je le-ta razrešen«.
Besedilo dosedanje desete alineje, ki postane enajsta alineja, pa se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim občinskim premoženjem«.
Dosedanja enajsta do dvajseta alineja postanejo dvanajsta do enaindvajseta.
Dosedanja enaindvajseta alineja se črta.
8. člen
V drugem odstavku 18. člena se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana«.
V četrtem odstavku tega člena se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana« ter črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina«.
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 22. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
10. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta predzadnji stavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osem dni od prejema pisne odstopne izjave.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
11. člen
Prva alineja 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo«.
12. člen
V tretjem odstavku 30. člena se drugi stavek spremeni in glasi: »Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.«.
Na koncu tretjega odstavka tega člena se doda besedilo: »Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana ne ugodi, lahko pritožnik vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej meritorno odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«.
13. člen
V peti alineji 31. člena se beseda »odtujitvi« nadomesti z besedo »razpolaganju«.
V osmi alineji se za besedama »uprave in« dodajo besede »skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic imenuje predstojnike«.
14. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana podžupan razen, če je župan razrešen. Če je župan razrešen odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.«.
15. člen
Drugi odstavek 38. člena se črta.
Dosedanji tretji do enajsti odstavek postanejo drugi do deseti odstavek.
16. člen
V drugem odstavku 39. člena se črtajo besede »svetov ožjih delov občine«.
17. člen
V drugem odstavku 40. člena se beseda »svetov« nadomesti z besedo »odborov«.
18. člen
V zadnjem odstavku 41. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
19. člen
Tretji odstavek 43. člena se spremeni tako, da glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
Na začetku četrtega odstavka se doda naslednji stavek: »Postopki v zvezi s pripravo osnutka in predloga poročila se izvajajo v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«
V celotnem četrtem odstavku se v ustrezen sklonu besedi »predlog poročila« nadomestita z besedama »osnutek poročila« in beseda »ugovor« z besedama »odzivno poročilo«.
20. člen
V tretjem odstavku 48. člena se črta besedilo »na predlog tajnika občine«.
21. člen
Besedilo 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima predpisano izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s posebnim zakonom.«
22. člen
V tretjem odstavku 62. člena se besedilo za besedama »v skladu« nadomesti z besedilom »z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci, ki se nanašajo na imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta.«.
23. člen
V 84. členu se beseda »deset« nadomesti z besedo »pet«.
24. člen
Besedilo 89. člena se spremeni in glasi:
»Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za:
– oskrbo s pito vodo,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti,
– druge javne službe, v skladu z zakonom.«
25. člen
V tretjem odstavku 95. člena se za besedama »o odtujitvi« dodata besedi »in pridobitvi«.
26. člen
Drugi odstavek 97. člena se spremeni in glasi:
»Proračun občine je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.«
Črtata se tretji in četrti odstavek.
27. člen
V tretjem odstavku 100. člena se črtajo besede »in ožji deli občine«.
28. člen
102., 103. in 104. člen se črtajo.
29. člen
Četrti odstavek 105. člena se spremeni in glasi:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor občine.«.
30. člen
107. člen se črta.
31. člen
Besedilo 108. člena se spremeni in glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu.«
32. člen
109., 110. in 111. člen se črtajo.
33. člen
Drugi odstavek 112. člena se spremeni in glasi:
»V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za preteklo leto.«
34. člen
Drugi odstavek 113. člena se črta.
35. člen
Besedilo 114. člena se spremeni in glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.«
36. člen
Besedilo 115. člena se spremeni in glasi:
»Finančno poslovanje občine izvaja občinska uprava ali skupni organ občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančnega poslovanja ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.«
37. člen
V 116. členu se besedi »nabavo storitev« nadomestita z besedama »naročanje storitev«.
38. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2010-3
Rogašovci, dne 13. avgusta 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost