Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3771. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene, stran 10326.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in šestega odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o krmi za posebne prehranske namene
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pogoje glede dajanja na trg, natančnejša navodila glede označevanja krme za posebne prehranske namene ter seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene v skladu z Direktivo Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (UL L št. 207 z dne 10. 8. 1994, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/82/ES z dne 30. julija 2008 o spremembi Direktive 2008/38/ES v zvezi s krmo, namenjeno za pomoč delovanju ledvic v primeru kronične renalne insuficience (UL L št. 202 z dne 31. 7. 2008, str. 48).
2. člen
(pogoji za dajanje na trg)
Krma za posebne prehranske namene se lahko daje na trg, če:
– je njena predvidena uporaba navedena v stolpcu 1 na Seznamu predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Seznam), in izpolnjuje zahteve, določene na Seznamu, ter
– izpolnjuje druge zahteve, določene v Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 568/2010 z dne 29. junija 2010 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi dajanja v promet ali uporabe beljakovinskih izdelkov, pridobljenih iz kvasovk rodu Candida, ki so gojene na n-alkanih, v prehrani živali (UL L št. 163 z dne 30. 6. 2010, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/ES).
3. člen
(natančnejša navodila za označevanje in odstopanja)
(1) Poleg določb iz 18. člena Uredbe 767/2009/ES je treba pri označevanju krme za posebne prehranske namene upoštevati še navodila iz tega člena.
(2) Če je v stolpcu 2 Seznama navedena več kot ena prehranska značilnost, označena z »in/ali«, za isti prehranski namen, lahko proizvajalec uporabi eno ali obe značilnosti, da izpolni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1 Seznama. Za vsako od možnosti so zahteve glede označevanja navedene v stolpcu 4.
(3) Če je v stolpcu 2 ali 4 Seznama omenjen krmni dodatek, mora krmni dodatek imeti dovoljenje za dajanje na trg v Evropski uniji in ustrezati opredeljeni osnovni prehranski značilnosti s Seznama.
(4) Če je v stolpcu 4 Seznama navedeno, da je treba navesti vire sestavin ali analitskih sestavin, mora proizvajalec pripraviti natančno navedbo (npr. posebno ime sestavin, vrsto živali ali del živali), na podlagi katere je mogoče oceniti skladnost krmila z ustreznimi osnovnimi prehranskimi značilnostmi.
(5) Če je v stolpcu 4 Seznama navedeno, da je treba navesti snov, ki ima dovoljenje kot krmni dodatek, ter jo spremlja izraz »skupni«, se mora deklarirana vsebnost navezovati tudi na količino, prisotno v naravni obliki, tudi če ni dodana nobena snov. Ne glede na določbe uredbe, ki ureja krmne dodatke, in pravilnika, ki ureja krmne dodatke, se navede celotno količino snovi, prisotne tako v naravni obliki, kot dodane kot krmni dodatek.
(6) V skladu s stolpcem 4 Seznama je obvezna navedba »(če so dodane)«, kadar so v krmno mešanico vključene specifične sestavine ali krmni dodatki ali pa je njihova vsebnost povečana izključno za dosego posebnega prehranskega namena.
(7) Zahteve glede označevanja iz stolpca 4 Seznama o analitskih sestavinah in krmnih dodatkih morajo biti količinsko opredeljene.
(8) Priporočena doba uporabe v stolpcu 5 Seznama navaja obseg, v katerem se običajno doseže prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše dobe uporabe v okviru razponov, določenih v stolpcu 5 Seznama.
(9) Če krmilo v skladu s Seznamom ustreza več posebnim prehranskim namenom, mora biti to v skladu z ustreznimi navedbami s Seznama.
(10) V primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene morajo biti v navodilih za uporabo ali na označbi navedena navodila za pripravo uravnoteženih dnevnih obrokov.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št. 76/08 in 10/09).
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2010.
Št. 007-198/2010
Ljubljana, dne 10. avgusta 2010
EVA 2010-2311-0163
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost