Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3787. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci, stran 10369.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 31. redni seji dne 13. 8. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Rogašovci
1. člen
V celotnem besedilu Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/99 in 29/03) se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«, v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni in glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.
Redne seje se sklicuje najmanj štirikrat letno.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic redne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni in glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan v 20 dneh po izvolitvi članov, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni in glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da glasi: »Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.«
5. člen
V 10. členu se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.«
Doda se nov šesti odstavek, ki glasi:
»Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata, predstavnika kandidature oziroma predstavnika liste kandidatov za člana občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo.«
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni in glasi:
»Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine ter predstavnikom medijev.«.
Doda se nov tretji odstavek in glasi:
»Vabilo in gradivo se objavi na spletni strani Občine Rogašovci.«
Doda se nov četrti odstavek in glasi:
»Vabilo se pošlje po pošti v fizični obliki na papirju, če pa posamezni člani občinskega sveta želijo prejemati sklic seje v elektronski obliki, morajo občinski upravi sporočiti elektronski naslov.«
7. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta ter kadar gre za posamezno nujno zadevo. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
Dopisna seja se opravi na podlagi v papirni ali elektronski obliki posredovanega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme. Svetniki sporočijo svojo odločitev do roka, ki je določen s sklicem in v vseh oblikah, v katerih se lahko dajejo pravno veljavne izjave (v papirni obliki, po elektronski pošti, po faksu).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Glede odločanja na dopisni seji veljajo določbe tega poslovnika kot za odločanje na redni seji.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo občinskega sveta.«
8. člen
V prvem odstavku 47. člena se v prvem stavku za besedo »PROTI« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
V tretjem odstavku se v drugem stavku za besedo »PROTI« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave zapiše svetnikovo izjavo ali njegovo odsotnost pri njegovem imenu in priimku na seznamu. Po končanem glasovanju predloži zaznamek predsedujočemu, ki razglasi rezultat glasovanja.«
9. člen
V petem odstavku 51. člena se v prvem stavku za besedo »izrednih« dodata besedi »ter dopisnih«. Doda se nov peti stavek, ki glasi: »Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani stani občine.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega sveta in se ne objavi. Člane občinskega sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.«
10. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni in glasi:
»Potek seje občinskega sveta se snema, posnetek seje se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniško poslovanje in dokumentarno gradivo.«
11. člen
V zadnjem odstavku 73. člena se beseda »deset« nadomesti z besedo »pet«.
12. člen
V prvem odstavku 58., 59., 60., 62. in 63. člena se beseda »šest« oziroma »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
13. člen
V 87. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.«
14. člen
Prvi odstavek 88. člena se spremeni in glasi:
»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.«
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni in glasi: »Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance.«
15. člen
V poglavju VII »Volitve in imenovanja« se črta točka 2 »Imenovanje podžupana« in 105. člen. Tretja in četrta točka tega poglavja postaneta druga in tretja točka.
16. člen
V 111. členu se besedi »javnih občil« nadomestita z besedami »sredstev javnega obveščanja«.
17. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2010-3
Rogašovci, dne 13. avgusta 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost