Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 430-1001/2010/6 Ob-5417/10 , Stran 2250
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov pomoči pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito v letih 2011, 2012 in 2013, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo; Sklop 2: Program psihosocialne pomoči mladoletnim osebam z mednarodno zaščito in drugim ranljivim osebam; Sklop 3: Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga; Sklop 4: Program izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb z mednarodno zaščito; Sklop 5: Program pomoči pri urejanju življenjskih situacij. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 5) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis · Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja; – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; · Programi morajo imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; · Programi se ne smejo izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; · Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge · Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge: – Obrazec vloge (priloga št. IV/1); – Splošna izjava prijavitelja programa (priloga št. IV/2); – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (priloga št. IV/3); – Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4); – Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5); – Podatki o kadrih – izvajalcih programa (Priloga št. IV/6); – Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7); – Opis programa (Priloga št. IV/8); – Reference prijavitelja (Priloga št. IV/9); · Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe. · V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna vsebina vloge (razpisna dokumentacija). · Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente: – dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, – dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, – registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. IV/10 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor programov Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 5 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo maksimalno 50 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je to natančneje opisano v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 10, doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 10) doseže 0 točk, izloči. V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za program v okviru posameznega sklopa prejeti najmanj 35 točk. V primeru, da bo več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. 7. Izločitev vloge Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100% vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa. Program se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav ter 25% iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve. Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer: Stroški dela (A): – Stroški redno zaposlenih (A1; A2) (upravičen strošek: bruto plača delavca, davki in prispevki delodajalca; nadomestilo za malico in prevoz ter drugo). – Stroški oseb, ki opravljajo projektne aktivnosti po avtorski oziroma podjemni pogodbi (A2) (upravičen strošek: bruto urna postavka, ki vključuje vse nastale stroške za opravljeno avtorsko delo oziroma delo po podjemni pogodbi). Ob vsakokratni spremembi oseb, ki izvajajo aktivnosti programa, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno potrdilo skrbnika pogodbe s strani naročnika. Vsi stroški, ki bodo nastali predhodno brez pisne potrditve naročnika, so neupravičeni. Pravne podlage o sklenjenem delovnem razmerju oziroma pogodbenem sodelovanju morajo biti sklenjene pred pričetkom dela oseb na programu in vsebinsko povezane z aktivnostmi programa. Stroški boleznin in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje RS), niso upravičeni do povračila. Prav tako stroški jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in podobno, niso upravičen strošek. Višina bruto urnih postavk za sklope od 1 do 5 je omejena navzgor, kar je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Materialni stroški (B): – Potni stroški povezani z izvajanjem programa so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov (B1): Upravičeni so stroški službenih poti redno zaposlenih oseb ter potni stroški udeležencev v programu. – Stroški povezani z izvedbo programa (B2): Kot stroške povezane z izvedbo programa se štejejo stroški tiska, izdajanja publikacij in oglaševalski stroški, stroški povezani z izvedbo delavnic ali drugih oblik posvetovanj, pogostitve na delavnicah za udeležence ter drugi nastali stroški, ki so bili nujno potrebni za izvedbo projektnih aktivnosti v ožjem smislu v odvisnosti od narave projekta. – Drugo (B3): V primeru upravičevanja stroškov delavnic, seminarjev in podobnega je potrebno obvezno voditi listo prisotnosti udeležencev, vključno s predstavniki izvajalca in to listo prisotnosti predložiti pri upravičevanju materialnih stroškov, glede na naravo projektnih aktivnosti. Za izvedene delavnice, seminarje in podobna srečanja je potrebno pri poročanju priložiti tudi slikovna dokazila o izvedenih aktivnostih ter v primeru propagandnega materiala (brošure, letaki, lončki,….) priložiti k poročilu en izvod/primerek le-tega. Posredni upravičeni stroški (C) (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, pisarniški material, dobava električne energije, najemnina za prostore, v katerih izvajalec programa opravlja redno dejavnost, računovodske storitve, drugo). Med to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne moremo neposredno zaračunati, vendar morajo biti povezani s programom. Posredni upravičeni stroški ne smejo presegati 20% skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov (A+B) ter morajo prav tako biti povezani s programom. Financiranje stroškov je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Na splošno morajo biti končni upravičenci – izvajalci sposobni sami izvajati dejavnosti, povezane s projektom. Podizvajanje mora biti zato omejeno in ne sme presegati 40% neposrednih upravičenih stroškov projekta, razen, če je ustrezno utemeljeno in ga odgovorni organ – naročnik vnaprej odobri. Pogoji za upravičenost stroškov: – stroški morajo biti izključno vezani na izvajanje programa, predvideni morajo biti v pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr. stroški za izvajalce programov, povezani z upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.); – stroški morajo med izvedbo projekta dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja; – stroški se morajo evidentirati v ločeni računovodski evidenci oziroma računovodski kodi in imajo podlago v računovodskih listinah oziroma drugih listinah enake dokazne vrednosti; – strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije v obdobju upravičenosti stroškov, opredeljenih v sklenjeni pogodbi; – prejemnik mora zagotoviti razmejitev med viri financiranja, kar predstavlja pokrivanje nastalih stroškov programa samo iz enega vira, s čimer se izključi možnost dvojnega financiranja. Stroški, ki ne bodo financirani: – davki, vključno s tistim delom DDV, ki ga prijavitelj dobi povrnjenega; – DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen; – donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube, negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov, izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti; – stroški za reprezentanco izključno za izvajalce programa niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev na družabnih dogodkih, ki so izključno povezani z izvajanjem programa; – stroški, ki so nastali v okviru drugega programa; – nagrade, darila; – delo prostovoljcev; – stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa; – stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa; – prekomerni in nepotrebni izdatki. Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške projekta (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem obvestilu naročnika o zaključku programa. Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v finančni konstrukciji izvajanja programa, in sicer do navedene višine. V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik financiranje sorazmerno znižal. Izplačilo sredstev: izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema ustreznega poročila o izvajanju programa, finančnega poročila in zahtevka za izplačilo. V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila sredstev, in sicer lahko izvajalec v 30 dneh od podpisa pogodbe s pisnim zahtevkom naročnika zaprosi za predplačilo sredstev, in sicer lahko zaprosi za predplačilo v enkratnem znesku do višine največ 15% od vrednosti predvidenih aktivnosti do 30. 6. 2012 opredeljeni v pogodbi. Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka za predplačilo. Izplačilo sredstev in predplačila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: izvajanje po sklenjeni pogodbi se mora zaključiti najkasneje do 30. 6. 2012, izvajanje po sklenjenem aneksu pa najkasneje do 30. 6. 2013. Prejeta sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce. Pogodba se z izbranim(-i) prijaviteljem(-i) za posamezen sklop sklene za obdobje od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012, za čas do 30. 6. 2013 pa se podaljša z ustreznim aneksom. Naročnik si pridržuje pravico, da ne podaljša pogodbe z aneksom, če za nadaljevanje naročila ne bodo zagotovljena proračunska sredstva s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za begunce ali če bodo za to podani utemeljeni razlogi. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 285.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2010 in 2011, in sicer: – za sklop 1: 45.000,00 EUR, od tega za izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012 v višini 30.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 15.000,00 EUR; – za sklop 2: 70.000,00 EUR, od tega za izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012 v višini 47.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 23.000,00 EUR; – za sklop 3: 70.000,00 EUR, od tega za izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012 v višini 47.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 23.000,00 EUR; – za sklop 4: 50.000 EUR, od tega za izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012 v višini 34.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 16.000,00 EUR; – za sklop 5: 50.000 EUR, od tega za izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012 v višini 34.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 16.000,00 EUR. Zgoraj navedeni zneski po posameznih sklopih predstavljajo višino sredstev, namenjenih za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Izvajanje po letnem programu 2010 pomeni izvajanje programov od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012, izvajanje po letnem programu 2011 pa pomeni izvajanje programov od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 5 zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve. 10. Predložitev vloge: Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 27. 9. 2010, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in sredstev EU bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 17. 9. 2010. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov pomoči pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito, št. 430-1001/2010«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.

AAA Zlata odličnost