Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor, stran 10381.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor dne 17. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Ocena stanja
Veljavni prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 118/03; v nadaljevanju: PUP) so bili izdelani za območje celotne Občine Tabor, in sicer v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02, 83/08) – v nadaljevanju: prostorski plan Občine Tabor.
Urejajo območja, za katera ni predvidena izdelava izvedbenih prostorskih aktov, območja, za katera so izvedbeni prostorski akti že realizirani in območja, za katera se predvideva njihova izdelava. V kartografskih prilogah so podane meje ureditvenih območij in morfoloških enot, besedilo pa med drugim določa splošna merila in pogoje, ki se nanašajo na posege v prostor, za katere je bila predvidena samo pridobitev lokacijske informacije, kot tudi, za katere je predviden upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, poleg tega pa so v prilogah (tabele morfoloških enot) podana tudi podrobnejša merila.
Razlogi
Ker je v času od sprejema PUP na posameznih območjih Občine Tabor, torej na območjih, ki se urejajo s tem prostorskim aktom, prišlo do sprememb pri nameravanih investicijah v prostoru, Občina Tabor pristopa k spremembam in dopolnitvam PUP za posamezna območja iz II. točke tega sklepa. Razloge za pripravo sprememb in dopolnitev PUP predstavljajo razvojne potrebe znanih in potencialnih investitorjev, potreb Občine Tabor po zagotoviti ustreznih površin za nadaljnji gospodarski razvoj občine ter potreb po rešitvi parcialnih težav, katerih ureditev je pogojena z uskladitvijo prostorskega akta.
S spremembami in dopolnitvami PUP bo Občina Tabor:
1. uredila pogoje za gradnjo poslovno-stanovanjskega območja na nezazidanih stavbnih zemljiščih v Kapli v pribl. velikosti 1,2 ha,
2. uskladila določila PUP tako, da bo v bodoče možna postavitev kozolcev kot nezahtevnih objektov, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, oziroma kot enostavnih objektov, ki so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, na za to primernih lokacijah,
3. uskladila določila PUP tako, da bo določena vrsta enostavnih in nezahtevnih objektov lahko uporabljana tudi v turistične namene na za to primernih lokacijah,
4. uskladila določila PUP tako, da bo v enoti 5A/1, Ojstriška vas dovoljena tudi gradnja stanovanjskih objektov (poleg sedaj dopuščene gradnje proizvodnih objektov z mirno, nehrupno dejavnostjo),
5. uskladila določila PUP tako, da bo mogoča ustrezna prometna ureditev križišča Tabor–Ojstriška vas–Loke,
6. uskladila minimalna druga določila PUP, kolikor se bodo po objavi tega sklepa pojavile druge pobude (kolikor bo Občina po objavi tega sklepa prejela pobude, ki bistveno odstopajo od vsebine tega sklepa, bo župan sprejel dopolnitev tega sklepa).
Pravna podlaga
Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ki v četrtem odstavku 96. člena podaljšuje veljavnost PUP do dneva uveljavitve občinskega prostorskega načrta. ZPNačrt nadalje v istem členu določa, da se PUP v času veljavnosti lahko spreminjajo in dopolnjujejo po tistih določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
II. Okvirno območje sprememb in dopolnitev PUP
Veljaven PUP ureja celotno območje Občine Tabor. Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na posamezna območja ali pa na skupna merila in pogoje za območje celotne občine:
1. območje obrtno stanovanjskega dela v Kapli v pribl. velikosti 1,2 ha, kjer je predvidena izgradnja poslovno-stanovanjskega območja, obsega okvirno naslednje parcele v k.o. Ojstrišaka vas, parc. št. 657/5, 657/7, 657/8, 659/2, 672/2, 673/2, 679/2, 680/2, 684/4, 685/2, 688/2, 688/3,
2. spremembe in dopolnitve določil glede postavitve kozolcev se nanašajo na območje celotne Občine Tabor, pri čemer bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP proučeno, katera območja so za postavitve takih objektov primernejša,
3. spremembe in dopolnitve določil glede uporabljanja enostavnih in nezahtevnih objektov v turistične namene se nanašajo na območje celotne Občine Tabor, pri čemer bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP proučeno, katera območja in objekti so za to primernejši,
4. spremembe in dopolnitve določil za enoto 5A/1, Ojstriška vas, obsegajo okvirno naslednje parcele v k.o. Ojstriška vas parc. št. 1381/4,
5. prometna ureditev križišča Tabor–Ojstriška vas–Loke obsega naslednje parcele v k.o. Ojstriška vas: 1157, 1158/1, 1164/1.
Tekom postopka se lahko območje sprememb in dopolnitve PUP tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi Občina Tabor.
Za 1. in 5. območje iz točke II. se predvideva izdelava vseh potrebnih idejnih zasnov (idejne zasnove gospodarske javne infrastrukture, idejne zasnove prometne ureditve ipd.).
Za 1. in 5. območje iz točke II. se predvideva izdelava geodetskega načrta.
Za 1. območje iz točke II. se predvideva izdelava geološko geomehanskega mnenja.
Strokovne rešitve se izdelajo tudi na osnovi:
– obstoječega prostorskega plana Občine Tabor,
– drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– prikaza stanja prostora,
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
IV. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njegovih posameznih faz
Osnutek
– Občina pripravi osnutek. osnutek izdela izbran načrtovalec v roku 30 dni od pridobitve vseh potrebnih podatkov.
Smernice
– Načrtovalec po pooblastilu občine pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
– Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnje alineje ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni, pisno sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve PUP potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).
Dopolnjen osnutek
– Ob upoštevanju smernic načrtovalec dopolni osnutek v roku 45 dni od prejema zadnjih smernic.
Sodelovanje javnosti
– Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve organizira občina javno obravnavo dopolnjenega osnutka.
– V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek.
– Načrtovalec v sodelovanju z občino preuči pripombe in predloge javnosti in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Občina zavzame stališče do pripomb in predlogov javnosti, poskrbi za objavo stališča in pisno seznani s svojim stališčem lastnike zemljišč, ki so v okviru javne razgrnitve izrazili pripombe in predloge.
Sprejem
– Občina in načrtovalec pripravita predlog na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti v roku 30 dni po sprejemu tega stališča.
– Načrtovalec po pooblastilu občine predlog posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh predložijo mnenja k predlogu. Če jih ne predložijo, občina skladno z 61. členom ZPNačrt nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev PUP.
– Načrtovalec izdela usklajen predlog.
– Po prejetem usklajenem predlogu občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu smernice upoštevane.
– Spremembe in dopolnitve PUP sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
Veljavnost rokov
– Navedeni roki so okvirni.
– Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze »Dopolnjen osnutek« dalje ustrezno spremenijo.
V. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Občina Tabor (za področje prometa),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (presoja postopka CPVO),
– drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tej točki, se njihove smernice pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca ali načrtovalca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev PUP. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP zagotovi Občina Tabor.
VII. Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2010
Tabor, dne 17. avgusta 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost