Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3777. Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije, stran 10357.

Na podlagi 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) sprejemajo
– Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. in 201. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) na 25. seji dne 17. 12. 2009,
– Mestni svet Mestne občine Kranj na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) na 33. seji dne 27. 1. 2010,
– Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) na 33. seji dne 23. 11. 2009,
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na 36. seji dne 18. 2. 2010,
– Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) na 26. seji dne 17. 12. 2009,
– Mestni svet Mestne občine Ptuj na podlagi 12. in 85. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) na 30. seji dne 20. 7. 2009,
– Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) na 31. seji dne 21. 12. 2009 in
– Mestni svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 27. seji dne 22. 12. 2009
A K T
o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem aktom podpisnice ustanavljajo ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov.
Z aktom o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: združenje) se določijo ime in sedež združenja, cilji in naloge združenja, pravice obveznosti in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja oziroma prenehanje članstva, organi združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje združenja.
II. IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA
2. člen
Ime združenja je: ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE.
Skrajšano ime združenja: ZMOS.
Sedež združenja je v Ljubljani, Mestni trg 1.
III. CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA
3. člen
Občine ustanoviteljice ustanavljajo združenje zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov. Združenje zastopa interese slovenskih mestnih občin na državni in mednarodni ravni.
Združenje se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve znanj in izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih javnih služb.
Združenje opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave,
– organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin,
– obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu in vladi,
– uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin,
– sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti,
– oblikovanje skupnih razvojnih projektov ter
– opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami organov združenja.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRUŽENJA V PRAVNEM PROMETU
4. člen
Združenje je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta akt in šteje za ustanovljeno z dnem objave akta o ustanovitvi, statuta združenja in izreka odločbe ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo.
Skupščina združenja sprejme statut združenja in v njem podrobneje določi naloge, sestavo, delovanje in pooblastila organov združenja, obveznosti izhajajoč iz članstva v združenju, postopke imenovanja in druge določbe, ki so potrebne za uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog združenja.
V. ZASTOPANJE
5. člen
Predsednik predstavlja in zastopa združenje, v njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANIC
6. člen
Članice so upravičene, da njihovi predstavniki volijo in so izvoljeni v organe združenja. Članice morajo biti seznanjene s programom združenja ter njegovim materialnim in finančnim poslovanjem.
Članice so dolžne redno plačevati članarino, spoštovani pravila združenja, določena s statutom ter varovati ugled in interese združenja.
VII. NAČIN VČLANJEVANJA OZIROMA PRENEHANJE ČLANSTVA
7. člen
V združenje se prostovoljno vključujejo slovenske mestne občine. Članstvo se pridobi na podlagi sklepa mestnega sveta oziroma občinskega sveta mestne občine (v nadaljevanju: mestni svet). Članstvo v združenju se prične z dnem veljavnosti sklepa mestnega sveta.
Članstvo v združenju preneha:
– s prenehanjem mestne občine,
– z izstopom iz združenja ali
– izključitvijo, ki jo sprejme skupščina združenja.
VIII. ORGANI ZDRUŽENJA
8. člen
Organi združenja so skupščina, predsednik in nadzorni odbor.
Skupščino sestavljajo župani članic. Mandatna doba skupščine traja 4 leta.
IX. FINANCIRANJE ZDRUŽENJA
9. člen
Stroški poslovanja združenja se pokrivajo z letno članarino in dohodki iz prispevkov in dotacij. Združenje lahko pridobi tudi sredstva, ki se zagotavljajo v državnem proračunu.
X. NADZOR NAD POSLOVANJEM
10. člen
Nadzor nad poslovanjem izvaja nadzorni odbor, ki nadzoruje materialno in finančno poslovanje združenja ter namenskost in smotrnost porabe finančnih sredstev.
Način izvolitve članov nadzornega odbora in določbe v zvezi z njegovim delovanje ureja statut združenja.
XI. PRENEHANJE
11. člen
Sklep o prenehanju združenja ter združitvi ali razdružitvi sprejme skupščina z dvotretjinsko večino članic. Pooblaščena oseba združenja v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo, obvesti pristojno ministrstvo o prenehanju združenja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prvo konstitutivno sejo skupščine skliče župan Mestne občine Ljubljana v roku treh mesecev po sprejemu sklepa o članstvu v združenju.
13. člen
Mandat ustanovne skupščine traja do prve seje novoizvoljenih članov mestnih svetov po lokalnih volitvah v letu 2010.
14. člen
Mestna občina Ljubljana kot pooblaščena članica združenja predloži zahtevo po hrambi Akta o ustanovitvi združenja pristojnemu organu in poskrbi za objavo odločbe o hrambi, akta o ustanovitvi in statuta združenja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-2/2009
Koper, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 033-1/2010-(41/01)
Kranj, dne 27. januarja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.
Št. 089-258/2009-60
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 900-2/2009
Nova Gorica, dne 18. februarja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
Št. 021-20/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojz Muhič l.r.
Št. 031-2/2009
Ptuj, dne 20. julija 2009
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 032-37/2009
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2009
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 030-04-0001/2009
Velenje, dne 22. decembra 2009
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l.r.

AAA Zlata odličnost