Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

Št. 478-256/2008-8 Ob-5326/10 , Stran 2268
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišče s parc. št. 667/1, travnik, v izmeri 654 m2, k.o. Dornberk. 3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za zemljišče, ki je predmet te prodaje je 22.760,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 200,00 EUR. K vrednosti, ki bo dosežena po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v roku 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer v torek, 28. 9. 2010, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. 8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov, fizična oseba veljaven osebni dokument in pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba I/23) ali na tel. 05/33-50-136.

AAA Zlata odličnost