Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2010 z dne 27. 8. 2010

Kazalo

3806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, stran 10387.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in 36/08), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št 18/00 in 12/01), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 358/08) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/08) je bil na Občinskem svetu Občine Vrhnika dne 8. 7. 2010, na Občinskem svetu Občine Borovnica dne 8. 7. 2010, na Občinskem svetu Občine Horjul dne 15. 7. 2010, na Občinskem svetu Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 30. 6. 2010 in na Občinskem svetu Občine Log - Dragomer dne 23. 6. 2010 sprejet
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 101/03 in 65/05) tako, da se glasi:
»S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Horjul, Občine Dobrova - Polhov Gradec in Občine Log - Dragomer kot informativnega glasila omenjenih občin.«
2. člen
Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:
»Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer.«
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se številka »25« nadomesti s številko »9«.
Spremeni se tretji odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Soizdajateljice glasila so Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva ulica 22, Borovnica), Občina Horjul (sedež: Slovenska cesta 7, Horjul), Občina Dobrova - Polhov Gradec (sedež: Stara cesta 13, Dobrova) in Občina Log - Dragomer (sedež: Na grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici).«
4. člen
V 5. členu se številka »1« nadomesti s številko »9«.
5. člen
Spremeni se tretji odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Vsak občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije iz svoje občine pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.«
V četrtem odstavku se v tretji alineji za besedo »uresničevanjem« doda besedi »programske zasnove«. Črta se četrta alineja. peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja postanejo četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika glasila imenuje komisija za izdajanje glasila. Komisija mora pred imenovanjem odgovornega urednika pridobiti soglasje občinskega sveta občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja. Če soglasje ni dano ali zavrnjeno v roku 90 dni, se šteje, da je soglasje dano.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih, izpolnjuje tudi pogoj najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.«
Spremeni se četrti odstavek tako, da se glasi:
»Komisija lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila. Odgovornega urednika komisija razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje odgovornega urednika.«
V petem odstavku se besedi »občinskim svetom« nadomesti z besedo »komisiji«.
Doda se nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»Vršilca dolžnosti odgovornega urednika imenuje komisija do imenovanja odgovornega urednika, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti odgovornega urednika več kot dvakrat.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Komisija za izdajanje glasila opravi vsa opravila od objave razpisa do predloga imenovanja odgovornega urednika občinskemu svetu občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja.«
8. člen
Doda se nov 14.a člen:
»14.a člen
Izdajatelj na podlagi sprejetega finančnega poročila, praviloma do 30. 4., z vsako občino, navedeno v prvem členu, podpiše Dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih, s katerim se uredi vprašanje glede števila izvodov za posamezno občino, način financiranja in način poročanja.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»V času referendumske ali volilne kampanje se pri izdaji časopisa upoštevajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem sprejme tudi poseben pravilnik.«
10. člen
(Prehodna določba)
Občinski svet Občine Log - Dragomer imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju glasila Naš časopis.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Št. 002-2/2005(2-01)
Vrhnika, dne 12. avgusta 2010
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
 
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
 
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
 
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
 
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost