Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2981. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
2982. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič
2983. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob dogodku »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige«
2984. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici
2985. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave
2986. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
2989. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami

MINISTRSTVA

2990. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
2991. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih izvajalcev psihiatričnega zdravljenja ter o postopku njihove verifikacije
2992. Pravilnik o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja nadzorovane obravnave
2993. Pravilnik o spremembi Pravilnika o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
2994. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2009

OBČINE

Bled

2995. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1)

Celje

2996. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – Plahuta
2997. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

2998. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta C-34S Loško v Cerknici

Gornji Petrovci

2999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2008
3000. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2009
3001. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
3002. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Metlika

3003. Odlok o razglasitvi hiše na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki za kulturni spomenik lokalnega pomena

Mislinja

3004. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav »Pungart« in »Sedlo«

Nova Gorica

3005. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
3006. Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Postojna

3007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih, šport, kulturo in ostale družbene dejavnosti
3008. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Sežana

3009. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Straža

3010. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009
3011. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža
3012. Odlok o plakatiranju v Občini Straža

Šmarješke Toplice

3013. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode« na območju Občine Šmarješke Toplice

Trebnje

3014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
3015. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje

Vransko

3016. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko
3017. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vransko

POPRAVKI

3018. Popravek Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti